Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi đảng viên

Sáng 29/6, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, mỗi đảng viên trong cơ quan cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận, của đất nước trong giai đoạn mới.
 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã có những bước phát triển mới, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tựu của các nhiệm kỳ trước, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức, kiểm tra giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa Đảng đoàn, Ban Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị, các đoàn thể trong cơ quan với Đảng ủy, Ban Thường vụ, chi ủy các chi bộ của Đảng bộ; tham mưu quán triệt, sơ kết, tổng kết nhiều văn bản của Đảng liên quan đến công tác Mặt trận; cải tiến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ; nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện kỷ luật, kỷ cương của Đảng; làm nòng cốt để đấu tranh, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

“Những kết quả đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhắc tới nội dung văn kiện tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX về những kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, đồng thuận xã hội được tăng cường. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước đạt kết quả tích cực; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng mở rộng”.

Bên cạnh đó, tại Kết luận 160 của Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá Mặt trận, không còn hình thức, hành chính hóa. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyến biến tích cực. Trách nhiệm của Nhà nước đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được đề cao. Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường.

Nhấn mạnh Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam có những thuận lợi rất cơ bản cần phát huy, đó là đội ngũ 196 đảng viên, trong đó hơn 72% các đồng chí là đại học, trên đại học; hơn 40% có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp; đa số đảng viên của Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, nhiều đồng chí năng động, sáng tạo, trách nhiệm cao với công việc, nhiều đồng chí có giàu kinh nghiệm thực tiễn; nhiều đảng viên trẻ tuổi, được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại biểu tham dự đại hội cần thảo luận nhằm làm rõ những kết quả nổi bật, những kinh nghiệm tốt, mô hình hay, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Để góp thêm vào mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó cần thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình; tính tiền phong, gương mẫu, sáng tạo, cải tiến lề lối làm việc của người cán bộ Mặt trận, xứng tầm là cơ quan tham mưu cấp trung ương.

“Trước mắt, nhiệm vụ rất quan trọng đối với MTTQ là cùng Đảng, Nhà nước, vận động toàn dân tích cực thực hiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch Covid-19; tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

 

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tại Đại hội

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần linh hoạt trong quán triệt, phổ biến, tuyên truyền cho đảng viên, quần chúng hiểu biết nhiều hơn về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, về truyền thống vẻ vang, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; Chú trọng việc bồi dưỡng, đào tạo, quản lý, xây dựng đội ngũ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả việc thực hiện chuyên môn là yêu cầu đầu tiên, yêu cầu cơ bản, là thước đo đánh giá khách quan nhất, chính xác nhất đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Đặc biệt phải tăng cường mối đoàn kết, gắn bó, hòa đồng, chân thành; khiêm tốn, đúng mực trong các mối quan hệ; đồng thời sẵn sàng giúp đỡ đồng chí mình sửa chữa sai lầm, khuyết điểm, phấn đấu vươn lên; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; nắm bắt tâm tư, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm những quy định của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và của cơ quan.

 

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Một trong những nội dung rất quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xứng đáng nhất, tín nhiệm nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khách quan, công tâm, có trình độ, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Bên cạnh đó Đại hội, cần dành thời gian thảo luận thích đáng, thảo luận kỹ, tham gia sâu sắc, trách nhiệm đối với dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

“Với quyết tâm chính trị của đại biểu dự đại hội, trách nhiệm, quyết tâm cao của Ban Chấp hành khóa mới, tôi tin tưởng, Đảng bộ sẽ đạt được nhiều kết quả, thành tích cao hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều