Phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong tình hình mới

(Mặt trận) - Ngày 9/2, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 23-NQ/TW; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Biên tập, Tổ giúp việc về Tổng kết 20 năm Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài hệ thống Công đoàn…

Thực trạng liên minh công nhân - nông dân - trí thức ở nước ta hiện nay

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong thời kỳ mới, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam tiếp tục được thể hiện trên nhiều phương diện và “Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là điều kiện quyết định cho thành công của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Sau hơn 35 năm đổi mới, với vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có mặt trong tất cả các ngành, nghề, các thành phần kinh tế.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội thảo

Từ thực tế triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW, ông Nguyễn Đình Khang khẳng định, kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết không chỉ khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, mà còn kết hợp chặt chẽ giữa đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, lấy phát huy nội lực là nhân tố quyết định, tạo sức mạnh tổng hợp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội thảo, với 20 tham luận, các nhà khoa học và cán bộ công đoàn bằng trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú đã thể hiện quan điểm của mình trên nhiều khía cạnh nội dung sâu sắc, cụ thể như: hệ thống hóa quan điểm của Đảng về phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong liên minh với giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức dưới dự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, bàn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực trạng liên minh công nhân - nông dân - trí thức ở nước ta hiện nay và đề xuất kiến nghị, giải pháp, những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện chính sách cho công nhân lao động, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thời cơ và thách thức với giai cấp công nhân trong tình hình mới…

PGS.TS. Bùi Đình Bôn phát biểu tại hội thảo

Trao đổi tại hội thảo, PGS.TS. Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trước đây, giai cấp công nhân là lực lượng lãnh đạo, giai cấp nông dân là đồng minh tự nhiên của giai cấp công nhân thì ngày nay cũng vậy nhưng được biểu hiện dưới nội dung mới, yêu cầu mới và trong hoàn cảnh mới.

Đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo kinh tế hàng hoá - thị trường ở trình độ công nghiệp, đưa nông thôn tiến gần tới trình độ phát triển của đô thị, đưa người nông dân thành người lao động có kỹ thuật, có nghề, học vấn, có đời sống văn hoá tiên tiến đó là trọng trách lịch sử của giai cấp công nhân (thông qua vai trò của Đảng và Nhà nước) cùng với sự chủ động, nỗ lực của giai cấp nông dân trong liên minh với giai cấp công nhân.

Nêu định hướng đối với giai cấp công nhân Việt Nam trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, PGS.TS Nguyễn An Ninh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong thời kỳ đổi mới, các quan điểm của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân đã vận động theo định hướng cao dần, phản ánh nhu cầu tăng dần của thực tiễn. Đến Đại hội XIII của Đảng, lần đầu tiên yêu cầu "xây dựng giai cấp công nhân hiện đại" được đặt ra. Đây là nhận thức và yêu cầu mới của chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam.

Đi sâu phân tích, PGS. TS Nguyễn An Ninh cho rằng, nội hàm khái niệm "giai cấp công nhân hiện đại" mang nhiều ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Những nội hàm cơ bản của giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại có thể hiểu: Đây là sự chuẩn bị nhân lực cho một giai đoạn sắp đến của công nghiệp hóa ở Việt Nam, là chiến lược về xây dựng giai cấp công nhân nước ta với các yêu cầu cao hơn, trước hết đó phải là giai cấp gắn liền với những biến chuyển của nhân loại trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Kiến nghị với Đảng, Nhà nước, PGS.TS Dương Văn Sao, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn kiến nghị, để tạo vị thế cho tổ chức Công đoàn hoạt động, Trung ương Đảng cần nghiên cứu chỉ đạo, hướng dẫn để có đại diện của Công đoàn là những người có năng lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức và uy tín tham gia vào cơ cấu thường vụ cấp uỷ.

Trên cơ sở đó, hướng dẫn các cấp uỷ xây dựng tiêu chuẩn cán bộ Công đoàn, nhất là tiêu chuẩn Chủ tịch Công đoàn, từ đó lãnh đạo lựa chọn những cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn vào đúng vị trí của Công đoàn. Đảng cần đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và động viên khuyến khích về vật chất, tinh thần đối với những cán bộ Công đoàn có năng lực, nhiệt tình trong công tác Công đoàn…

Theo GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đã đến lúc cần có Nghị quyết mới về xây dựng giai cấp công nhân với sự chuẩn bị công phu theo một cách tiếp cận mới, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo nhưng tư duy mới về công nhân, về các mối quan hệ. Tổng Liên đoàn cần làm việc với các bộ, ngành liên quan để triển khai một chương trình nghiên cứu trọng điểm về công nhân và Công đoàn, từ đó làm cơ sở để xây dựng 1 chiến lược về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

Giai cấp công nhân phải nổi trội về tư duy, nhận thức và trình độ khoa học

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động, tích cực chuẩn bị cho Hội thảo ý nghĩa này. Với 20 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đã mang lại nhiều cách tiếp cận khác nhau cả về lý luận và thực tiễn với khối lượng thông tin lớn, phong phú, đa dạng. Đây là cơ sở để Ban tổ chức Hội thảo giúp ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 23-NQ/TW tập hợp báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương.

Nhấn mạnh tinh thần chung việc tổng kết Nghị quyết 23-NQ/TW sẽ ban hành một Nghị quyết mới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, bối cảnh hiện nay đã khác so với thời điểm ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được kết quả quan trọng; kinh tế phát triển, xã hội ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước đã được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay cũng xuất hiện những yếu tố mới đó là cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, thiên tai, dịch bệnh khó lường,... đã vượt qua tất cả những dự báo. Cùng với đó, các thế lực thù địch tăng cường chống phá làm giảm uy tín, lòng tin của nhân dân vào chế độ của chúng ta; đô thị hóa đặt ra một số vấn đề phức tạp mới, nảy sinh những bất bình đẳng trong thu nhập, sử dụng tài nguyên quốc gia. Cuộc cách mạng khoa học lần thứ 4 là một tiến bộ mới của nhân loại nhưng đối với đất nước ta vừa là cơ hội vừa là thách thức nếu không chủ động tích cực đón nhận và thích ứng có thể chúng ta sẽ tiếp tục tụt hậu…

“Những bối cảnh đó đặt ra cho nhiệm vụ củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Để giai cấp công nhân tiếp túc phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng giai cấp công nhân phải nổi trội về tư duy, nhận thức và trình độ khoa học, về ý thức tổ chức kỷ luật vững mạnh, về tổ chức và hệ thống; giai cấp công nhân phải là những người làm ra của cải vật chất cho xã hội, có việc làm ổn định, có thu nhập đủ sống, có nhà ở và các phúc lợi xã hội tối thiểu. Cùng với đó giai cấp công nhân phải có khả năng hỗ trợ nông dân trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ đội ngũ trí thức về bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở, muốn đạt được mục tiêu đó phải tổ chức tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người lao động trong hệ thống vững mạnh để làm nòng cốt lãnh đạo, từ đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Hội thảo

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều