Phổ biến, học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu tác phẩm tại Hội nghị.
Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và giới thiệu tác phẩm tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và hơn 4.300 đại biểu tại 52 điểm cầu trong toàn quân.

 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng. 
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu khái quát một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, phương pháp luận và cách tiếp cận những vấn đề có tính nguyên tắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó là sự kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kế thừa và phát triển, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; khẳng định chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại, luôn lấy mục tiêu con người làm trung tâm, với những đặc trưng cơ bản đó là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; là nhà nước do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.  

Việc tổ chức Hội nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương là bước quan trọng nhằm quán triệt thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân hơn 92 năm qua, nhất là qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định và vận dụng, bổ sung phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của nước ta; tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn quân và xã hội.

Theo Báo Nhân dân

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều