Tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, sáng 16/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng ngoài nước, triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội Đảng lần thứ XIII”.
 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự phiên họp. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời triển khai kết luận của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc (ngày 14/12/2021) và Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (ngày 9/12/2021), từ đó, cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là dịp tổng kết những kinh nghiệm đã triển khai trong hai năm hợp nhất giữa Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, chia sẻ thực tiễn, bài học kinh nghiệm, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19; đúc kết phương hướng, cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng ngành Ngoại giao và công tác Đảng ngoài nước trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, suốt chiều dài lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam, sự lãnh đạo với đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của ngoại giao nói riêng và đối ngoại nói chung. Nhiệm vụ chính trị trọng yếu hàng đầu của đối ngoại là bảo vệ lợi ích quốc gia- dân tộc, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân. Vì vậy, ngành Ngoại giao qua các thời kỳ đều luôn đặc biệt coi trọng vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng cũng như hết sức chăm lo xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh rèn luyện, ngành Ngoại giao đã có những thế hệ cán bộ ngoại giao xuất sắc, trong đó nhiều cán bộ là những tấm gương sáng về lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, trình độ, phong cách ngoại giao được bạn bè quốc tế nể trọng.

 Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Đồng chí Bùi Thanh Sơn nêu rõ, việc thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao tạo nên một sức mạnh mới cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, phức tạp hơn về xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao, nhất là công tác đảng ngoài nước. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Bộ Ngoại giao đã phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng Đảng. "Những kết quả quan trọng này có được trước hết là do chủ trương của Trung ương về hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao là hết sức đúng đắn và phù hợp với thực tiễn; là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành; đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao”, đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh thành tích đã đạt được, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao cho rằng, vẫn còn nhiều việc Đảng bộ Bộ Ngoại giao cần làm tốt hơn nữa, nhất là tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong ngành Ngoại giao. Hai năm thực hiện Quyết định 209-QĐ/TW của Bộ Chính trị cũng mang lại cho Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiều bài học, kinh nghiệm thực tiễn quý báu về kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và quản lý đảng viên với phạm vi khắp các khu vực trên thế giới trong tình hình mới.

Trên tinh thần bám sát chủ trương, đường lối Đại hội XIII của Đảng, từ những kết quả, kinh nghiệm, bài học trong thời gian qua và bám sát chủ đề Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề xuất một số vấn đề để Hội nghị cùng thảo luận. 

Về việc tổ chức thực hiện tốt, có kết quả thiết thực các Nghị quyết, Kết luận và Quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, bên cạnh nhận thức, quán triệt đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của các Nghị quyết, Kết luận và Quy định, quán triệt các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, toàn Đảng bộ cũng như từng tổ chức, cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tăng cường đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. 

 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham quan trưng bày ảnh về các hoạt động ngoại giao nổi bật của Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Nhắc lại lời phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng “xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người”, đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đảng bộ cũng như các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc cần chú trọng thực hiện đồng bộ xây dựng tổ chức và con người, trong đó xây dựng con người là quyết định. "Cần tiếp tục coi trọng hơn nữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngoại giao cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị, đặc biệt là bản lĩnh chính trị. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là các Bí thư, cán bộ lãnh đạo, quản lý, phải gương mẫu, đi đầu, không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, lợi ích quốc gia- dân tộc, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" bởi phía sau những “chiến sỹ tiền phương” trên mặt trận đối ngoại là Đảng, Tổ quốc, nhân dân. "Chỉ có xây dựng được đội ngũ cán bộ ngoại giao toàn diện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị và trí tuệ, hiện đại về phong cách, lề lối làm việc, mới xây dựng được ngành Ngoại giao toàn diện, hiện đại", đồng chí Bùi Thanh Sơn nêu rõ.

Đặc biệt quan tâm nghiên cứu, tham mưu triển khai những định hướng về công tác Đảng ngoài nước, cùng với việc khẩn trương triển khai Quy định 43 ngày 26/11/2021 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao mong muốn, Hội nghị trao đổi, đề xuất những vấn đề cần tiếp tục tổng kết, tham mưu cho Ban Bí thư như sửa đổi, bổ sung Quy định số 228-QĐ/TW về nhiệm vụ của đảng viên và công tác đảng viên ở nước ngoài, Chỉ thị 51-CT/TW về tăng cường công tác đảng ngoài nước trong tình hình mới và Thông báo Kết luận số 89-TB/TW về tổ chức đảng ngoài nước cho phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Là Đảng bộ có số lượng tổ chức đảng và đảng viên lớn nhất trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với thành phần đa dạng, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động khắp thế giới, đồng chí Bùi Thanh Sơn cho rằng, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Ngoại giao tới đây rất nặng nề, nhưng cũng rất vinh quang; tin tưởng, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Ban Bí thư, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao, với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước của ngành Ngoại giao sẽ có những chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, đóng góp quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo Phương Diệp (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều