Tập trung, ưu tiên hàng đầu cho công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp

(Mặt trận) - Ngày 13/3, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019. Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Bám sát tiến độ tổ chức Đại hội

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm thứ tư chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; đối với Nhà nước là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trong khi đó đối với MTTQ Việt Nam là năm tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 theo tinh thần Chỉ thị 17.

Khẳng định việc tổ chức thành công Đại hội là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên hàng đầu, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, đến nay, cả nước đã có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội; cấp huyện đã có 19/712 đơn vị tổ chức Đại hội điểm. Ở Trung ương, đang hết sức chủ động, khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ về hướng dẫn, tổ chức và phục vụ Đại hội, coi đây là nhiệm vụ cần tập trung, ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo về nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp theo Chỉ thị số 17, Thông tri số 28.

“Phải đảm bảo tiến độ, chất lượng tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam theo yêu cầu: cấp xã hoàn thành xong trong quý I/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019. Đồng thời Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần chuẩn bị chu đáo, đảm bảo yêu cầu về nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 9/2019”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đối với nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cán bộ Mặt trận các cấp phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống để có những đóng góp thiết thực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị đại biểu tham dự tại các điểm cầu cần tập trung nắm chắc các nội dung được truyền đạt, cùng thảo luận để làm rõ những vấn đề đang đặt ra với công tác Mặt trận trong năm 2019.

6 nội dung trọng tâm và 9 giải pháp

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nêu ra 6 nội dung trọng tâm và 9 giải pháp cho hoạt động của Mặt trận các cấp trong năm 2019. Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung vào 6 nội dung trọng tâm như: Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó cần phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu ra 9 giải pháp cụ thể. Theo đó, Mặt trận các cấp cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên và nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe ý kiến của địa phương, cơ sở; chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả.

“Phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mỗi lãnh đạo, cán bộ Mặt trận và đoàn thể, lấy chất lượng công tác là yếu tố cơ bản để đánh giá cán bộ; xác định rõ nội dung trọng tâm, đúng vai trò, quyết liệt tổ chức thực hiện, đảm bảo rõ việc, rõ kết quả, không triển khai cùng lúc nhiều chương trình mà hiệu quả thấp và phải xác định trọng tâm, trọng điểm bắt đầu từ Trung ương, thống nhất phổ biến đến cơ sở”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động, phong trào phải thiết thực, lấy chất lượng làm mục tiêu cơ bản, không chạy theo số lượng; xác định nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn để tổ chức thực hiện và có sơ kết, định lượng đánh giá. Đồng thời phải đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại và kiều bào theo hướng không dừng ở các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc, cần phải phải nắm chắc tình hình và tổ chức giám sát, phản biện thuộc mỗi lĩnh vực; tập trung hơn cho công tác thi đua, khen thưởng, khen thưởng phải công khai, công bằng, phải thực sự tạo động lực cho phong trào và việc nghiên cứu khoa học phải phục vụ thiết thực cho hoạt động của Mặt trận, phải áp dụng được trong thực tiễn.

“Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, báo cáo và việc tổ chức hội nghị, hội thảo, ứng dụng công nghệ thông tin để nắm dư luận và tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tin học hoá trong cơ quan Trung ương và kết nối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và hướng tới cơ sở để tăng cường giao ban, hướng dẫn, phổ biến công tác”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nêu rõ. 

 
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự từ 63 điểm cầu đã tập trung thảo luận về 6 nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong triển khai nhiệm vụ năm 2019, từ đó đề xuất những biện pháp đổi mới về nội dung, hình thức, những mô hình mới, cách làm hay, đây là cơ sở quan trọng để Mặt trận các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận chuẩn mực

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp cần bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp đề ra để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ trong năm 2019.

Khẳng định tinh thần quyết liệt và sáng tạo là kim chỉ nam cho hoạt động Mặt trận trong năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới hoạt động, khắc phục khó khăn, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình điểm để đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động và có những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời tập trung vào các chương trình giám sát, phản biện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Trong công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu Mặt trận các cấp cần bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW, đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ Mặt trận trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, việc bố trí, điều động và luân chuyển cán bộ làm công tác Mặt trận phải là những người có đức, có tài, không vi phạm kỷ luật tại địa phương.

 “Cán bộ Mặt trận phải gương mẫu, phải giữ kỷ luật, kỷ cương, phải nêu gương và xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận chuẩn mực để tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các chương trình giám sát, phản biện và tích cực tham gia quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều