Tiếp tục mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Phát biểu khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng 8/1, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn, Mặt trận các cấp phải thực sự thể hiện rõ vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận.

Dự Hội nghị có ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Mặt trận, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Phó Chủ tịch không chuyên trách, các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đại biểu của các cơ quan của Trung ương và lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi được đón các đại biểu về tham dự Hội nghị và nhấn mạnh, Hội nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 9 (khóa VIII) có nhiệm vụ hết sức quan trọng, thảo luận nhiều nội dung, trong đó có các nội dung của cả nhiệm kỳ 2019-2024.

Điểm lại tình hình đất nước trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trên cơ sở kế thừa kết quả và phát huy kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, trong bối cảnh đất nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; tình hình KTXH nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

Theo đó, mức tăng trưởng đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua; 12 chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành, 9 chỉ tiêu vượt. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, cả nước đã có 3.838 xã (vượt chỉ tiêu 38,8%) đạt chuẩn nông thôn mới; 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%.

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm tích cực; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được thực hiện quyết liệt. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, vị thế và uy tín của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường…

“Kết quả này tiếp tục là cơ sở, động lực cần thiết, quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Về công tác Mặt trận năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam các cấp đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, chương trình, mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Công tác tham mưu cho Đảng ngày càng có chiều sâu. Nhiều nơi, MTTQ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, thể hiện chính kiến, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và đây chính là những ưu điểm góp phần nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam, cần tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong các năm tiếp theo.

“Những kết quả đó được thể hiện qua đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với địa phương ngày 28 tháng 12 vừa qua:… các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới, phối kết hợp nhịp nhàng, đồng bộ, bài bản hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả các vấn đề cuộc sống đặt ra, nhất là các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, gây bức xúc xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, bước sang năm 2019, năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; là năm thứ tư chuẩn bị kết thúc của nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; là năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đối với Quốc hội, là năm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động; đối với Chính phủ, là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; đối với MTTQ Việt Nam, là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9. Đây là năm Đảng, Nhà nước ta xác định đất nước ta tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

“Do vậy, yêu cầu của việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc cần được củng cố, tăng cường ở mức cao hơn, trên cơ sở tiếp tục phát huy dân chủ, sức sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc và đồng thuận xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Từ ý nghĩa và mục đích quan trọng của đất nước năm 2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần phát huy tinh thần làm việc dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào văn bản trình Hội nghị, đặc biệt với việc chia thành 4 tổ thảo luận, mỗi đại biểu sẽ có nhiều sáng kiến phát huy vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam giai đoạn tới.

“Mặt trận phải thực sự thể hiện rõ vai trò tập hợp, mở rộng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, tổ chức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng hơn; có nhiều hoạt động thiết thực góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực; đồng thời, đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy để vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm triển khai và bước đầu đã có một số kết quả tích cực, qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Đảng bộ.

“Đạt được những kết quả nêu trên, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2019; tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trình bày tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trình bày tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều