Tiếp tục tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 
 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: TTXVN

Coi trọng, đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện

Ngày 13/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. 

Nhấn mạnh các nội dung trên có mối quan hệ mật thiết, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, ngành tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, tham mưu có hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức xây dựng Đảng với 3 đột phá: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đôi mới sáng tạo; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Từ nhiệm kỳ XII đến nay, Đảng đã ban hành một số nghị quyết quan trọng về tổ chức của hệ thống chính trị, các quy định liên quan đến công tác cán bộ như: Tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo lý luận chính trị; phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển; đánh giá; lấy phiếu tín nhiệm; miễn nhiệm, từ chức mà không đợi hết nhiệm kỳ, hết thời gian bổ nhiệm…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, việc ban hành các quy định này đã cụ thể hóa được quan điểm, mục tiêu của Đảng đối với công tác cán bộ, tạo sự chủ động, thực hiện nghiêm và thuận lợi cho các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện. Quá trình triển khai đạt được những kết quả tích cực, nhưng còn phải tiếp tục đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, Trung ương đã xem xét kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và ban hành Kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch 03 để thực hiện Kết luận 21. 

Lưu ý đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch 03 là một trong những trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch 03 để đảm bảo hiệu quả của Kết luận 21.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, đồng chí Trương Thị Mai cho biết năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp, tham mưu trình 2 đề án quan trọng tại Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6, đó là vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Cả hai vấn đề này đều đòi hỏi phải nghiên cứu sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Những kết luận mới của Trung ương sẽ là cơ sở để tiếp tục chỉ đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cơ sở đảng, chất lượng của đảng viên; năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

 Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, trực tuyến tại 65 điểm cầu trên cả nước. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng như luân chuyển cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; phân cấp quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18 và một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18; lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng; một số cơ chế, chính sách theo Kết luận 21 như thí điểm một số chủ trương người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để  bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó; bí thư cấp ủy giới thiệu ủy viên thường vụ để bầu; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch; miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp; tổng kết thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng… nhằm tiếp tục tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, Bộ Chính trị lần đầu tiên sẽ xem xét, quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022- 2026 và quy định về quản lý biên chế.

Để thực hiện nhiệm vụ tham mưu về vấn đề này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, 2 năm qua, trên cơ sở các nghị quyết quan trọng của Đảng có liên quan, Ban Tổ chức Trung ương đã nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị rà soát chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; xây dựng vị trí việc làm làm cơ sở để đề xuất số lượng biên chế phù hợp với từng đơn vị trong hệ thống chính trị. Sau khi quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị sẽ ban hành quy chế quản lý biên chế để tăng cường phân cấp quản lý biên chế gắn với nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ: Đối với việc thực hiện Kết luận 48 về tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ và Kết luận 71 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, đến nay Ban Bí thư đã cho ý kiến, qua rà soát đến tháng 12/2021 đã hoàn thành 90,3%, hiện còn tồn đọng 3.772 trường hợp theo Kết luận 48; 8.318 trường hợp theo Kết luận 71. Ban Bí thư sẽ ban hành Kết luận kết thúc việc rà soát theo 2 kết luận này và cho phép tiếp tục giải quyết đến 30/6/2022 là thời hạn cuối cùng.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát, xử lý và sau thời điểm này tất cả trường hợp vi phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Đảng đối với vấn đề này.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Nghị quyết 26 đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Để thực hiện Nghị quyết 26 có hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đóng vai trò quan trọng, không chỉ yêu cầu cao về phẩm chất, năng lực, có uy tín mà còn phải nắm thật vững đường lối, chủ trương, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, gương mẫu, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong tham mưu từng khâu của công tác cán bộ, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; triển khai có hiệu quả chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu phải thường xuyên kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ của Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra vi phạm nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, đảm bảo sự tin tưởng của Đảng và Nhân dân đối với công tác tổ chức cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố tặng Cờ thi đua ngành tổ chức xây dựng Đảng cho 6 tập thể; Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 26 tập thể và 69 cá nhân.

Theo TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều