Vụ có 20 biên chế được bố trí tối đa hai cấp phó

Nội dung này được Bộ Nội vụ đề ra trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo Bộ Nội vụ, sau gần hai năm thực hiện, hạn chế của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP là chưa quy định tiêu chí thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc bộ trên cơ sở số lượng biên chế cần thiết thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở cho các bộ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của bộ; chưa quy định tiêu chí để xác định số lượng cấp phó người đứng đầu cục, vụ, văn phòng, thanh tra, đơn vị sự nghiệp công lập làm cơ sở cho các bộ, ngành sắp xếp, cơ cấu đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2016/NĐ-CP. Trong đó, bổ sung tiêu chí quy định về số lượng biên chế công chức, số lượng người làm việc tối thiểu khi thành lập Vụ, Cục và tổ chức tương đương Vụ, Cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Cụ thể, Vụ được thành lập khi cần tối thiểu 15 biên chế công chức; Cục được thành lập khi cần tối thiểu 30 biên chế công chức; đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập tối thiểu khi cần 20 người làm việc để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nghị định sửa đổi cũng bổ sung quy định theo hướng không tổ chức phòng trong Vụ. Trong trường hợp đặc biệt, Vụ có nhiều mảng công tác và khối lượng công việc lớn cần tối thiểu 30 biên chế công chức, bộ trình Chính phủ quyết định số lượng Phòng trong Vụ tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về số lượng cấp phó người đứng đầu Vụ, Văn phòng, Thanh tra, Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

Đối với Vụ: Số lượng cấp phó người đứng đầu theo số lượng biên chế của Vụ. Cụ thể: Vụ có từ 15 biên chế đến 20 biên chế công chức thì bố trí tối đa không quá 02 người; vụ có trên 20 biên chế công chức thì bố trí tối đa không quá 03 người.

Đối với Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, số lượng cấp phó theo số lượng phòng, cụ thể: có 3 phòng trở lên được bố trí 1 người, có từ 4 đến 6 phòng trở lên được bố trí không quá 2 cấp phó, có trên 6 phòng được bố trí không quá 3 người.

Về tiêu chí thành lập phòng và số lượng cấp phó, việc thành lập phòng trong tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ (Thanh tra, Văn phòng, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ...) phải đáp ứng đủ điều kiện: công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có quy trình quản lý hoặc đối tượng quản lý theo ngành, lĩnh vực; cần tối thiểu 9 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập: Việc thành lập đối với phòng thuộc cơ cấu tổ chức của Cục, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục, phòng thuộc chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau: Công việc hoặc lĩnh vực do phòng thực hiện phải có quy trình quản lý hoặc đối tượng quản lý theo ngành, lĩnh vực; cần tối thiểu từ 07 biên chế công chức để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về số lượng Phó Trưởng phòng: Đối với phòng trong tổ chức thuộc, trực thuộc bộ (Thanh tra, Văn phòng, Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ…) có từ 9 đến 11 biên chế được bố trí tối đa 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 12 biên chế bố trí tối đa 02 Phó Trưởng phòng.

Đối với phòng thuộc cơ cấu tổ chức của cục, văn phòng, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục, phòng thuộc chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, tổng cục có từ 7 đến 10 biên chế được bố trí tối đa 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 11 biên chế trở lên bố trí tối đa 02 Phó Trưởng phòng.

Theo Cẩm Thị/Kiểm sát

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều