VUSTA ký kết hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ

(Mặt trận) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết hợp tác giai đoạn 2021 - 2030 nhằm mục đích tập hợp, phát huy tiềm lực đội ngũ khoa học công nghệ và phát triển đất nước.

Chiều 14/5, VUSTA cùng Bộ KHCN tổ chức hội nghị đánh giá chương trình hợp tác khung của 2 cơ quan giai đoạn 2016 - 2020 và Lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA cho biết, với vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn, VUSTA luôn giữ vững là ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam, tập hợp đội ngũ trí thức KHCN cả nước tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến cho việc hoạch định chính sách, thực thi pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật về KHCN nói riêng. Những hoạt động này, trong nhiều năm qua đã góp phần to lớn cho việc hoàn thiện thể chế, kiện toàn bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong kết quả hoạt động đó có đóng góp hiệu quả của sự gắn kết, hợp tác chặt chẽ giữa VUSTA với Bộ KHCN. Chương trình hợp tác cũng đã lan tỏa đến các Sở KHCN và các Liên hiệp hội địa phương để thúc đẩy hoạt động hỗ trợ, hợp tác tại địa phương thông qua các hoạt động liên quan đến tư vấn, phản biện và giám định xã hội; truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN; các hoạt động tôn vinh tri thức, tôn vinh những nhà sáng chế, sáng tạo kỹ thuật của Quỹ VIFOTEC...

Nói về nội dung hợp tác, TSKH Phan Xuân Dũng cho rằng đã được các bộ phận chuyên môn của 2 cơ quan bàn kỹ nhưng vẫn cần nhấn mạnh về các đề nghị như: Bộ KHCN và VUSTA tăng cường cơ chế trao đổi thông tin giữa hai cơ quan, trong đó lãnh đạo hai cơ quan giao việc cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn để chương trình phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh sự hợp tác hai bên, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW năm 2012 về phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; thực hiện hiệu quả hơn nữa sự kiện Sách vàng sáng tạo KHCN. Hỗ trợ và tạo điều kiện tốt hơn nữa để hoạt động Quỹ VIFOTEC ngày càng hiệu quả.

Đề nghị Bộ KHCN tham mưu Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho VUSTA khảo sát trên quy mô toàn quốc và xây dựng báo cáo đánh giá về hoạt độn KHCN, báo cáo chỉ số cải cách hành chính trong lĩnh vực KHCN; tham gia Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia với vai trò thích hợp.

Đề nghị Bộ KHCN giới thiệu, kết nối với các đại diện tham tán KHCN, các quỹ KHCN của các nước có hợp tác với Việt Nam để hỗ trợ các hội thành viên, tổ chức trực thuộc VUSTA xây dựng các đề xuất hợp tác nghiên cứu chung, đặc biệt là nghiên cứu ứng dụng; thu hút trí thức KHCN người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động của VUSTA phục vụ phát triển KHCN, GD&ĐT của đất nước.

Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Diễn đàn trí thức Việt Nam được triển khai từ năm 2015 và hết hiệu lực vào năm 2020. Qua 5 năm thí điểm, VUSTA đã tổ chức tổng kết, đánh giá và có báo cáo gửi Bộ KHCN về kết quả thực hiện. Mặc dù kế hoạch Diễn đàn đã được Bộ KHCN đưa vào năm 2021 nhưng Quyết định 501/QĐ-TTg không còn hiệu lực nên chưa có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Đề nghị Bộ KHCN chủ trì đề xuất với Chính phủ sửa đổi hoặc bổ sung, thay thế Quyết định 501/QĐ-TTg để phát huy vai trò của trí thức trong hoạt động tư vấn phản biện, góp phần xây dựng đất nước.

 TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA phát biểu tại lễ ký kết hợp tác.

Đáp lời Chủ tịch VUSTA, Bộ trưởng Bộ KHCN Huỳnh Thành Đạt cho biết, Bộ KHCN sẽ phối hợp với VUSTA thống nhất nội dung, kế hoạch hằng năm; chỉ đạo, kiểm tra, tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động trong phạm vi nội dung chương trình phối hợp này.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng nhấn mạnh việc tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí để VUSTA và các hội thành viên, tổ chức trực thuộc tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn, phản biện, giám định xã hội cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ về KHCN, thúc đẩy hợp tác quốc tế về KHCN.

Theo biên bản khung thỏa thuận hợp tác lần này, VUSTA và Bộ KHCN nhất trí cùng nhau hợp tác:

Tích cực thực hiện các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước và Bộ KHCN về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA; tổ chức có hiệu quả Diễn đàn trí thức Việt Nam; tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh triển khai Điều 48, Luật KH&CN 2013 quy định về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN; định kỳ tổ chức các giải thưởng sáng tạo KH&CN, hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm; tuyên truyền, vận động, tôn vinh trí thức tiêu biểu, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Huy động đội ngũ trí thức KHCN tích cực thực hiện, tham gia hoạt động ứng dụng, chuyển giao kết quả từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, chủ trì; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động khởi nghiệp từ kết quả đổi mới sáng tạo.

Chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế về KHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thông qua nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các hội thành viên và tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp với các Sở KH&CN trong các hoạt động KHCN tại địa phương trong khuôn khổ của chương trình này.

 

 PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ "đặt hàng" VUSTA tổ chức tư vấn, phản biện về chính sách phát triển KHCN trong giai đoạn mới.

 Ngoài ra, Bộ KHCN tăng cường hợp tác, phối hợp, hỗ trợ VUSTA và các tổ chức thành viên, tổ chức trực thuộc thông qua các hoạt động sau đây:

Với vai trò cơ quan chủ trì xây dựng, đề xuất dự toán ngân sách nhà nước cho KHCN hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật KH&CN năm 2013, Bộ KHCN đề xuất bố trí kinh phí tương xứng với vai trò và nhiệm vụ ngày càng tăng của VUSTA.

Đặt hàng, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để VUSTA và tổ chức thành viên,tổ chức trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia soạn thảo; tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo, ban hành; Thực hiện, tham gia thực hiện một số chương trình, đề án, dự án về ứng dụng khoa học và công nghệ; truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; phát huy vai trò của trí thức; hội nhập quốc tế về KH&CN.

 TSKH Phan Xuân Dũng và PGS. TS Huỳnh Thành Đạt đại diện cho VUSTA và Bộ KHCN ký kết hợp tác giai đoạn 2021 - 2030.

Đề xuất, tạo điều kiện để VUSTA tham gia xây dựng căn cứ khoa học, thẩm định về cơ sở khoa học của các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước theo Điều 46 Luật KH&CN 2013 quy định về ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Tham gia một số đoàn nghiên cứu, khóa đào tạo trong và ngoài nước; Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ,các Sở KH&CN chủ động phối hợp với Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực, chủ động hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động KHCN địa phương.

 TSKH Phan Xuân Dũng tặng quà lưu niệm cho Bộ KHCN.

 Buổi lễ ký kết đã thành công tốt đẹp, các nội dung ký kết sẽ sớm được VUSTA và Bộ Khoa học & Công nghệ đưa vào thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Theo Hiểu Lam/TT&CS

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều