Chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị là tất yếu khách quan

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, với nhiều vấn đề rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phóng viên đã ghi nhận ý kiến của một số cán bộ, đảng viên về các nội dung trên.
 Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị là tất yếu khách quan

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Hiếu Nghĩa cho rằng việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là cần thiết và đúng đắn hơn bao giờ hết.

Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Đảng ta, chế độ ta. Hơn nữa, Đảng ta là đảng cầm quyền, đại đa số đảng viên của Đảng đang nắm giữ vị trí quan trọng, chủ chốt trong hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến khát vọng vươn lên của đất nước ta trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI này. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải nâng cao ý thức tự giác, tự đổi mới, tự chỉnh đốn để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức đạo đức cách mạng, năng lực công tác để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức lối sống, đó không những là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi đảng viên cộng sản.

Trên thực tiễn ở tỉnh Vĩnh Long thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thường xuyên quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch cụ thể. Yêu cầu cao nhất là xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thống nhất cả ý chí và hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm trong sáng, chuyên môn sâu, dám đương đầu với những khó khăn thách thức trong công việc, vượt qua những cám dỗ vật chất bình thường, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự chỉ đạo cấp ủy, sự điều hành chính quyền. Đó là cơ sở vững chắc để tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Cũng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn xây dựng hệ thống chính trị, đây là yêu cầu tất yếu khách quan. Bởi vì xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau, tác động qua lại, không tác rời nhau. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng có vai trò hạt nhân, quan trọng vì Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đặc biệt là Đảng lãnh đạo, giới thiệu những đảng viên ưu tú của mình ứng cử vào các vị trí chủ chốt của cả hệ thống chính trị.

Như vậy, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yêu cầu quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tính đồng bộ, sự phù hợp giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Chia sẻ về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy định về những điều đảng viên không được làm trong bối cảnh hiện nay, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Hiếu Nghĩa cho biết, sau 10 năm thực hiện, quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 19 điều đảng viên không được làm trong Quy định vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi ngày càng cao hơn về chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, ngày càng phát triển thì việc bổ sung, sửa đổi quy định về những điều đảng viên không được làm là cần thiết.

Thực tế thời gian qua cho thấy, ở Vĩnh Long cá biệt vẫn có tổ chức đảng chưa làm tròn vai trò lãnh đạo, sa sút sức chiến đấu, buông lỏng quản lý, vi phạm nguyên tắc; một số cán bộ đảng viên không làm tròn vai trò vai trò trách nhiệm của mình, vi phạm quy định, điều lệ đảng, vi phạm pháp luật nhà nước làm mất niềm tin của nhân dân vào sự lảnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền. Vì vậy, bổ sung, sửa đổi quy định những điều đảng viên không được làm theo hướng sát tình hình mới để cán bộ, đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện và tổ chức đảng dễ kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thời gian tới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục thấm nhuần di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ chốt thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tâm trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu khó khăn thách thức; không tranh công đổ lỗi... vì lợi ích ích quốc gia, dân tộc là trên hết.

Nhưng điều quan trọng nhất, cơ bản nhất, cốt lõi nhất là bản thân mỗi cán bộ, đảng viên thực sự tự giác nâng cao nhận thức, hiểu biết, chú trọng rèn luyện thường xuyên, nhất là tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu gương sáng trong sinh hoạt, học tập, công tác, có khả năng điều chỉnh được hành vi, ứng xử được các tình huống để không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng thành công.

Kiên trì thực hiện mục tiêu kép

Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4 tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng tuyến đầu chống dịch đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, chăm lo, ổn định đời sống cho người dân và nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2021 vẫn duy trì được mức tăng trưởng dương và đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực; thực hiện tốt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, triển khai hiệu quả Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19. Nền kinh tế duy trì được mức tăng trưởng dương 1,42%, an sinh xã hội được đảm bảo, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Để đạt mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 và năm 2022, Trưởng ban Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất, cần tiếp tục thực hiện kiểm soát tốt dịch và triển khai mạnh mẽ, hiệu quả tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, hướng dẫn phòng, chống dịch để sống chung an toàn với dịch, ổn định đời sống nhân dân và thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, “không để ai bị bỏ lại”. Cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ linh hoạt vừa đảm bảo kiềm chế lạm phát, vừa đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời, cần tăng cường siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, xúc tiến đầu tư, có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19.

Theo Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều