Cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội với việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Mặt trận) - Trong những năm qua, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện trách nhiệm ngày càng cao của chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc, cũng như giúp cho Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị do cấp ủy lãnh đạo. Mặt trận Tổ quốc là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng, giữa Nhân dân với chính quyền, thông qua Mặt trận mà các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải tới Nhân dân, phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm thi đua số 1, tháng 7/2022

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, gồm 8 chương, 41 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã có nhiều thay đổi. Các cấp ủy Đảng đã phát huy tốt vai trò vừa là tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân, đồng thời gắn việc quán triệt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác Mặt trận ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Thủ đô.

Thông qua việc nghiên cứu và phối hợp thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, nhận thức rõ Mặt trận Tổ quốc là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Mặt trận Tổ quốc là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hoạt động của các cơ quan nhà nước trong thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ nhất, thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân Thủ đô đã tích cực chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Luật và các văn bản liên quan đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, do đó đã nâng cao một bước quan trọng nhận thức của toàn xã hội về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ đổi mới của đất nước và Thủ đô, từ đó thực hiện tốt hơn trách nhiệm của mình trong công tác Mặt trận.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã xây dựng và thực hiện tốt cơ chế về mối quan hệ phối hợp thống nhất hành động, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hệ thống tổ chức Mặt trận Tổ quốc ở Thủ đô không ngừng mở rộng và củng cố vững chắc, hướng mạnh về cơ sở. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phát triển cả về số lượng, chất lượng, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đã có nhiều chính sách quan tâm, chăm lo cho cán bộ Mặt trận và các đoàn thể.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có những chuyển biến tích cực, chủ động, có nhiều sáng tạo, đạt kết quả cao, khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có một số mặt tiến bộ rõ rệt phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô giàu mạnh văn minh hiện đại.

Thứ hai, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, phát huy trí tuệ, công sức của Nhân dân thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau" là trọng tâm lớn xuyên suốt các phong trào thi đua đã được Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và chỉ đạo hướng dẫn thực hiện với nội dung ngày càng phong phú, hình thức sinh động, sáng tạo, hiệu quả ngày càng cao. Ủy ban nhân dân đã cùng với Mặt trận Tổ quốc thành phố chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện "Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân", thông qua đó phát huy dân chủ để Nhân dân bàn và thực hiện những nội dung lớn của cuộc vận động một cách thiết thực tại cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thực hiện chính sách xã hội đền ơn đáp nghĩa, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ban hành Kế hoạch liên tịch chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau". Ủy ban nhân dân thành phố cấp kinh phí hằng năm để Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện Cuộc vận động. Các chương trình phối hợp đã góp phần phát huy dân chủ, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và Thủ đô. Qua đó đã giảm hộ nghèo toàn thành phố xuống còn 0,42%.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân, các sở: Công thương, Tài chính, Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức triển khai nhiều hoạt động phát triển thương mại, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, phát triển thương hiệu, tổ chức kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến tay người tiêu dùng; tổ chức chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” hằng năm.

Đối với phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ trì phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật, Sở Khoa học, Công nghệ thành phố và các tổ chức, bàn thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện.

Phối hợp với Công an thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thứ ba, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những công tác trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố hàng năm, sau khi có Quyết định 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, và các văn bản của Trung ương quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp tham mưu Thành ủy ban hành Quyết định số 6525-QĐ/TU ngày 25/9/2015 về “Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”, hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã tạo sự lan tỏa và đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, đã tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến của các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp: có 68.456 lượt ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị; 72.128 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020); các ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đã được các cấp ủy đảng nghiên cứu, tiếp thu.

Phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện tốt việc phát huy dân chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; công tác hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử được thực hiện đúng quy trình 3 vòng hiệp thương với 5 bước, đảm bảo đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả.

Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Hội đồng nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội, trong đó có nhiều dự án luật, luật sửa đổi quan trọng như: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Tố cáo, Bộ luật lao động, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đầu tư công, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật..., tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của thành phố.

Phối hợp với Tòa án nhân dân tuyển chọn Thẩm phán, giới thiệu và bầu Hội thẩm nhân dân.

Thứ tư, thực hiện vai trò, chức năng được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, nguyện vọng của Nhân dân, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đều phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hiệp thương lựa chọn nội dung giám sát, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về chương trình, kế hoạch giám sát.

Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành 19 kế hoạch và 6 hướng dẫn nhằm thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian giám sát; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo cơ sở thuận lợi cho các đơn vị triển khai giám sát một cách thống nhất, đồng bộ, đúng yêu cầu đề ra. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai các văn bản thực hiện giám sát, phản biện xã hội gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và những vấn đề mà đông đảo Nhân dân quan tâm. Việc ban hành các kế hoạch, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời, rõ nội dung công việc đã tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội đồng bộ, từ thành phố đến cơ sở. Năm 2021, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên việc kiểm tra, giám sát cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố linh hoạt về hình thức: Kiểm tra, giám sát trực tiếp và kiểm tra, giám sát thông qua nghiên cứu báo cáo của đơn vị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ trì 10 đoàn kiểm tra, giám sát; phối hợp tham gia 40 đoàn kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, các sở, ban, ngành của thành phố. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã đã chủ trì và tổ chức 1.680 đoàn giám sát. Giám sát qua nghiên cứu, xem xét văn bản 2.082 văn bản. Các Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện giám sát 4.956 vụ việc, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tham gia giám sát 2.594 công trình, dự án. Ngoài ra, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng (3.172 vụ), quản lý đất đai (858 vụ), thực hiện dân chủ ở cơ sở (1.519 vụ) và 494 vụ việc ở các lĩnh vực khác. Hai trong số những nội dung giám sát được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đặc biệt chú trọng, đó là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thực hiện công tác phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát về Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức đoàn về giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trực tiếp tại Ủy ban nhân dân 5 quận, huyện: Ba Đình, Hoàng Mai, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Phúc Thọ và giám sát qua nghiên cứu, xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. Kiểm tra, nắm tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố và hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đối với trường hợp người lao động gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, thành phố, người nước ngoài, sinh viên trọ tại Hà Nội bị mắc kẹt trong thời gian giãn cách xã hội tại huyện Thanh Trì và quận Đống Đa. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các đơn vị đều nắm được chính sách; việc rà soát, thẩm định hồ sơ hỗ trợ đảm bảo đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật; công tác chi trả được thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Mặt trận thành phố cũng chủ động lựa chọn giám sát những vấn đề khó, được Nhân dân quan tâm, như giám sát về quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Sở Tài nguyên & Môi trường và 3 quận, huyện: Ba Đình, Gia Lâm, Đan Phượng; giám sát, kiểm tra công tác triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới tại 5 huyện: Sóc Sơn, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ năm 2021 tại Viện nghiên cứu rau quả và Công ty cổ phần giống, gia súc Hà Nội; giám sát qua nghiên cứu, xem xét báo cáo: giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện từ 1/1/2020 đến 30/6/2020 và giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy từ 1/1/2020 đến 31/12/2020... Qua giám sát, đã kịp thời kiến nghị những khó khăn, tồn tại tới các cấp có thẩm quyền để phối hợp giải quyết.

Thứ năm, hoạt động phản biện xã hội cũng được Mặt trận thành phố tích cực triển khai đạt kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức phản biện xã hội vào dự thảo Đề án “Xây dựng, cải tạo lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội” và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội và các dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường thị trấn, mức hỗ trợ thường xuyên đối với đội trưởng, đội phó đội dân phòng thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội và mức chi thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2030. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã, tổ chức 94 hội nghị phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã, thị trấn tổ chức 735 hội nghị phản biện xã hội, góp ý 3.812 văn bản của các cấp chính quyền, nội dung tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các hội nghị phản biện xã hội ở các cấp ngày càng được nâng cao về chất lượng, các ý kiến tham gia phản biện được Chính quyền các cấp nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa để các chủ trương, chính sách được thực hiện khả thi.

Thứ sáu, hoạt động đối ngoại nhân dân được Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ. Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố cùng các ngành hữu quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thường xuyên mở rộng các tổ chức hội quần chúng đoàn kết hữu nghị, phối hợp với các tổ chức quần chúng của các nước trong khu vực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - thể thao quy mô lớn ở Thủ đô.

Ủy ban nhân dân cùng Mặt trận Tổ quốc đón tiếp, gặp gỡ trao đổi với nhiều đoàn đại biểu nước ngoài đến thăm Thủ đô Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc cử nhiều đoàn đi thăm hữu nghị và trao đổi kinh nghiệm tại châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Campuchia… qua đó đã góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Nhân dân Thủ đô với Nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với cơ quan nhà nước

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có chế tài cụ thể đối với việc vi phạm Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa, nội dung và công tác thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng các hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn.

Hai là, nâng cao vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy chế phối hợp công tác phải có quy định rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm cơ quan nhà nước, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp.

Ba là, cần có những quy chế cụ thể để tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện đúng Quy chế giám sát xã hội là điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan nhà nước tăng cường hiệu quả thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo. Trong Quy chế phối hợp công tác, cần có cụ thể về tiếp nhận và phản hồi ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên kịp thời, công khai hóa, minh bạch hóa thông tin về chương trình, kế hoạch, kết quả công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước.

Năm là, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên nghiệp, tâm huyết; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng cụ thể, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo. Quan tâm các điều kiện bảo đảm hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở; xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Sáu là, sửa đổi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường tính pháp lý, yêu cầu cơ quan nhà nước phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo các quy định của Luật. Quy định rõ về cơ chế chính sách, ngân sách hoạt động; trong điều khoản thi hành, cần quy định cụ thể để khuyến khích, động viên kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đàm Văn Huân

Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều