Kinh nghiệm từ công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị, về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15-8-2019, về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; theo đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đến ngày 8-9-2020, có 33/33 đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ, bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm; qua đó củng cố và tăng cường niềm tin, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần thi đua lao động, sản xuất của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khối.
 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: TTXVN
Tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nắm chắc nguyên tắc tổ chức Đảng, kế thừa kinh nghiệm thực tiễn; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng của cán bộ, đảng viên

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 35 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 33 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính, 2 đảng bộ cơ quan với tổng số 1.101 tổ chức cơ sở đảng và 81.835 đảng viên. Các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối được tổ chức hoạt động theo 3 mô hình: Đảng bộ toàn doanh nghiệp; đảng bộ công ty mẹ, hội sở chính ngân hàng mở rộng và đảng bộ cơ quan.

Đảng ủy Khối là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, với đặc thù không có chính quyền cùng cấp. Các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối hoạt động rộng khắp trong toàn quốc và một số ở nước ngoài; tổ chức đảng trong các đơn vị thành viên của tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị chủ yếu thuộc Đảng bộ Khối, một số tổ chức đảng còn lại trực thuộc cấp ủy địa phương.

Ba mươi ba tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thể hiện rõ vai trò dẫn dắt thị trường, thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ, cung ứng vốn đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đóng góp chung vào hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai thực hiện Chỉ thị  số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện; tổ chức sơ kết đại hội đảng bộ cơ sở; tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ cấp trên cơ sở chuẩn bị tổ chức đại hội, trọng tâm là xây dựng báo cáo chính trị, đề án nhân sự, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, chương trình hành động gắn với tổ chức phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên. Đảng ủy Khối thành lập 3 tiểu ban tham mưu, giúp việc và 7 tổ công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các cấp ủy cấp trên cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội phù hợp với điều kiện của đảng bộ và triển khai thực hiện. Các đảng ủy trực thuộc đã lập các tiểu ban nhân sự, văn kiện, tổ chức phục vụ đại hội, lập các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; phân công cấp ủy viên theo dõi công tác đại hội ở các tổ chức đảng trực thuộc, tham gia chuẩn bị tổ chức đại hội cấp mình.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong Khối, các đảng ủy doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa lãnh đạo tập trung sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh, vừa lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới đại hội đảng bộ cấp mình. Trong điều kiện không còn cán bộ chuyên trách theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và cán bộ làm công tác đảng kiêm nhiệm thường xuyên có sự thay đổi nhưng các đảng ủy cấp trên cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối để chuẩn bị tổ chức đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp, đơn vị; trong đó, hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội là xây dựng báo cáo chính trị và chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy khóa mới được đặc biệt chú trọng.

Các đảng bộ đã sớm chủ động xây dựng các văn kiện bảo đảm quy trình theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối; phát huy dân chủ trong Đảng, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời phát huy trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm đóng góp, hoàn thiện văn kiện đại hội. Đây chính là yếu tố then chốt để có được sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Khối. Các báo cáo chính trị đã bám sát vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, chỉ rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; gắn việc kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy là nội dung mới trong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát nghị quyết của cấp ủy, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Các nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi cao gắn với phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” nhằm cụ thể hóa và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan và cầu thị; kiểm điểm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, từng cấp ủy viên và người đứng đầu; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ; thẩm tra, thẩm định và khảo sát kỹ lưỡng, nhất là thẩm định về bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng; cơ bản bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi và tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành; đã chú ý phát hiện được những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng tham gia cấp ủy doanh nghiệp.

Các tổ công tác chỉ đạo đại hội của Đảng ủy Khối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát đại hội các cấp; phối hợp cùng các ban xây dựng Đảng trong thẩm định, hướng dẫn hoàn tất văn kiện, hồ sơ nhân sự chuẩn bị đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở; đồng thời, rà soát, đánh giá tình hình, xác định những nơi khó khăn, phức tạp để tập trung giải quyết; hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên và quy trình, thủ tục tiến hành đại hội; báo cáo, xin ý kiến cấp ủy cấp trên chỉ đạo, giải quyết những vấn đề nổi cộm, phức tạp liên quan tới nhân sự trước khi tiến hành đại hội. 

Các đảng ủy trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp; phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, chặt chẽ nhưng linh hoạt, cụ thể, bảo đảm tổ chức thật tốt ngay từ đại hội cấp cơ sở

Đây là công việc khởi đầu có ý nghĩa rất quan trọng để tổ chức thật chủ động và hiệu quả đại hội cấp trên cơ sở. Một mặt, bảo đảm các điều kiện cần và đủ về nội dung, về nhân sự; mặt khác, luôn chủ động giải quyết kịp thời và dứt điểm ngay từ cơ sở những vướng mắc, hạn chế, phức tạp để tiến tới đại hội cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp.

Các tổ chức đảng, cấp ủy đảng cơ sở chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; lựa chọn những nội dung nổi cộm cần tập trung tháo gỡ, xử lý. Coi trọng phương thức thực hành dân chủ rộng rãi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên; có giải pháp cụ thể bảo đảm các quyền lợi chính đáng, hợp pháp. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên, nâng cao tính Đảng và tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ xây dựng, hoàn thiện các văn kiện và đề án nhân sự trình đại hội.

Đồng thời, công tác chuẩn bị nhân sự (cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy khóa mới) đại hội cấp cơ sở được thực hiện theo đúng chỉ đạo, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối và đảng ủy cấp trên trực tiếp, nghiêm túc triển khai quy trình nhân sự theo quy định. Đề án nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra bảo đảm tính kế thừa, đổi mới và phù hợp với tình hình thực tiễn đảng bộ, bảo đảm số dư theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cấp ủy đảng. Đề án đoàn đại biểu dự đại hội đảng cấp trên được chuẩn bị kỹ, nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Việc bầu cử cấp ủy viên bảo đảm theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban tham mưu thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quy trình, công tác chuẩn bị đại hội một cách bài bản, thận trọng, kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc, làm đến đâu chắc đến đó. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức duyệt đại hội đối với từng đảng bộ, định hướng chặt chẽ từng nội dung đại hội, nhất là việc xây dựng dự thảo văn kiện và chuẩn bị nhân sự tại đại hội, bảo đảm cơ cấu, số lượng và chất lượng.

Vì vậy, các đại hội được tiến hành nghiêm túc, chương trình đại hội được xây dựng hợp lý, khoa học, bảo đảm đủ nội dung của đại hội, có phân công nhiệm vụ cụ thể, có chương trình chi tiết. Việc điều hành của đoàn chủ tịch đại hội bảo đảm theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đoàn chủ tịch đại hội được lựa chọn gồm các đồng chí trong thường vụ, thường trực cấp ủy, có uy tín cao và kinh nghiệm công tác. Đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu gồm những đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. 

Tại các đại hội, các tham luận nhìn chung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nội dung phong phú, bảo đảm chất lượng, với 4.506 tham luận, trung bình mỗi đại hội đảng bộ cơ sở có khoảng 4 tham luận, nơi nhiều nhất là 9 tham luận. 

Đến ngày 4-7-2020, toàn Đảng bộ Khối tiến hành xong đại hội cấp cơ sở (404 chi bộ, 697 đảng bộ), trong đó có 33 chi bộ, đảng bộ đại hội điểm; 29 đảng bộ thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội; 1.081 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đủ 4 nội dung chiếm 98,1%; 20 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội 3 nội dung, chiếm 1,9%. Đại hội của các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều tổ chức trong một ngày, một số đảng bộ lớn tổ chức trong 1,5 ngày.

Tại 684 đại hội đảng bộ cơ sở (4 nội dung), 13 đảng bộ cơ sở (3 nội dung) đã bầu 5.636 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó số cấp ủy tham gia lần đầu là 1.670 đồng chí (tỷ lệ 29,7%); cấp ủy viên nữ là 886 đồng chí (tỷ lệ 15,8%); tuổi bình quân của cấp ủy là 45,81. Tại 397 đại hội chi bộ cơ sở (4 nội dung), 7 chi bộ cơ sở (3 nội dung) đã bầu 1.109 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó số cấp ủy tham gia lần đầu là 327 đồng chí (tỷ lệ 29,4%); cấp ủy viên nữ là 247 đồng chí (tỷ lệ 22,2%); tuổi bình quân của cấp ủy là 44,83. Đặc biệt, các đảng ủy trực thuộc chọn 29 đảng bộ bầu thí điểm trực tiếp bí thư cấp ủy, đã bầu 251 cấp ủy viên, trong đó tham gia lần đầu 82 đồng chí (tỷ lệ 32,7%), cấp ủy viên nữ là 43 đồng chí (tỷ lệ 17,1%), cán bộ trẻ có 34 đồng chí (tỷ lệ 13,6%). Các đại hội đã bầu 9.689 đại biểu chính thức, 617 đại biểu dự khuyết bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm các tổ chức cơ sở đảng và triển khai đồng loạt các đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm như: 1- Phải làm tốt công tác xây dựng các văn bản cụ thể hóa các chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cấp trên về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến các tổ chức đảng, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ Khối; 2- Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được thực hiện khẩn trương với quyết tâm, trách nhiệm cao của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; bám sát theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, không được vận dụng tùy tiện, sai nguyên tắc; 3- Xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết đại hội hợp lý, khoa học, kịch bản điều hành bầu cử bảo đảm nội dung đại hội; 4- Phân công cụ thể nhiệm vụ các đồng chí thành viên đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, chuẩn bị trước các phương án xử lý khi triển khai công tác nhân sự trong đại hội, khi điều hành phải bám sát kịch bản; 5- Chuẩn bị chu đáo các văn bản phục vụ đại hội, đặc biệt các mẫu phiếu; quy định đăng ký và thời gian tham luận tại đại hội; 6- Bố trí các đồng chí có kinh nghiệm và năng lực trong ban kiểm phiếu để xử lý những tình huống phát sinh; 7- Tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên trực tiếp, các tổ công tác; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Lựa chọn và chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở các loại hình đảng bộ, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ và thống nhất đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở theo chương trình và đúng kế hoạch

Rút kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, căn cứ yêu cầu của đại hội điểm và tình hình các đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn 2 đảng bộ để tổ chức đại hội điểm (Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) thời gian hoàn thành trong tháng 6-2020; đồng thời, chọn 3 đảng bộ để tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội (Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước).

 Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Vietcombank _Ảnh: Trung Duy
Về các đại hội điểm, thực hiện đầy đủ 4 nội dung, bảo đảm tiến độ hoàn thành đại hội trong tháng 6-2020 theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Khối. 

Nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm yêu cầu, danh sách bầu cử bảo đảm số dư theo quy định, danh sách bầu cấp ủy có số dư là 11%, ban thường vụ có số dư là 10% so với số lượng cần bầu. Các đại hội bầu một lần đủ số lượng cấp ủy viên. Hội nghị lần thứ nhất bầu một lần đủ số lượng ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; danh sách trúng cử theo đúng cơ cấu đề án nhân sự của cấp ủy khóa trước với tỷ lệ phiếu bầu cao. Bầu đại biểu chính thức đi dự đại hội cấp trên đủ số lượng ngay từ lần đầu tiên, bầu được đại biểu dự khuyết theo quy định. Cả 2 đại hội đều quyết định bầu thiếu số lượng cấp ủy viên, số còn lại để bổ sung trong nhiệm kỳ, bảo đảm cơ cấu theo đề án; các hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất đều họp phiên đầu tiên trong thời gian diễn ra đại hội và báo cáo kết quả bầu cử nhân sự các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đại biểu tham dự đại hội đạt trên 99% so với số đại biểu được triệu tập, đều có trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của đại hội.

Về chỉ đạo bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, các đại hội hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đúng nguyên tắc, quy trình; số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn của cấp ủy khóa mới, nhân sự dự kiến bí thư cấp ủy bầu tại đại hội có số phiếu tập trung, tín nhiệm cao tại đại hội và hội nghị cấp ủy khóa mới, bảo đảm đúng các quy định của Trung ương.

Từ kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo đó, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị sơ kết đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tiến hành rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội của mình. Với nỗ lực của toàn Đảng bộ Khối, đến ngày 8-9-2020, các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc đã hoàn thành đại hội với kết quả tốt, rất đáng được ghi nhận. Nội dung chương trình đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc và kế hoạch đề ra.

Nhìn tổng thể, về kết quả, các đại hội biểu quyết thông qua số lượng cấp ủy khóa mới là 960 đồng chí (bầu tại đại hội là 838 đồng chí, bổ sung trong nhiệm kỳ 122 đồng chí); hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất biểu quyết thông qua số lượng ban thường vụ cấp ủy khóa mới là 296 đồng chí (bầu tại hội nghị là 255 đồng chí, bổ sung trong nhiệm kỳ 41 đồng chí). Nhân sự do cấp ủy khóa trước giới thiệu là 939 đồng chí (số dư 12,05%), ban thường vụ là 288 đồng chí (số dư 12,94%), nhân sự bí thư, phó bí thư không có số dư. Số dư bầu ban chấp hành, ban thường vụ đều bảo đảm 10% - 15% so với số lượng cần bầu theo quy định. Nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm yêu cầu, trong số 838 đồng chí tham gia cấp ủy có số tham gia lần đầu là 242 đồng chí (tỷ lệ 28,88%); cấp ủy viên nữ là 113 đồng chí (tỷ lệ 13,48%); là người dân tộc thiểu số có 2 đồng chí (tỷ lệ 0,24%); người theo tôn giáo có 1 đồng chí (tỷ lệ 0,12%)...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: viettinbank 
Các đại hội đã bầu 244 đại biểu chính thức, 68 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu.

Từ kết quả các đại hội, điều đáng ghi nhận là công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định. Các đảng bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị đại hội từ xây dựng các dự thảo văn kiện, công tác nhân sự, các điều kiện tổ chức đại hội... cơ bản hoàn thành theo kế hoạch của Đảng ủy Khối. Các tổ công tác chỉ đạo đại hội thực hiện tốt việc giúp Đảng ủy Khối đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc chuẩn bị chu đáo các công việc của đại hội. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và phê duyệt đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở để tổ chức đại hội. Văn kiện đại hội và các tham luận tại đại hội nhìn chung bảo đảm chất lượng; công tác nhân sự thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện; bầu cấp ủy đủ số lượng; nhân sự cấp ủy khóa trước đề cử bầu vào ban thường vụ, thường trực cấp ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đều trúng cử với số phiếu cao. Trang trí khánh tiết đại hội trang trọng, đúng quy định. Công tác bầu cử đúng nguyên tắc, dân chủ, nhanh chóng, chính xác và bảo mật. Các đại hội thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của cấp trên.

Qua lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở đã rút ra được những hạn chế cần tiếp tục chỉ đạo, cụ thể là: Việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa thật sự sâu sắc. Một số ít cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đối với công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội, tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở một số đảng bộ chưa đạt mục tiêu đề ra, còn trường hợp nhân sự có trong cơ cấu nhưng không trúng cử. Số lượng tham luận được trình bày và việc thảo luận về dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội chưa đồng đều. Ở một số đại hội, thành viên đoàn chủ tịch điều hành lúng túng; công tác của ban kiểm phiếu có lúc chưa bám sát nội dung hướng dẫn; một số đại hội không thực hiện kiểm phiếu bằng phần mềm kiểm phiếu nên ảnh hưởng tới thời gian tiến hành đại hội...

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, bước đầu tổng kết một số kinh nghiệm chủ yếu, đó là:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt nghiêm túc yêu cầu, nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện khẩn trương, kỹ lưỡng, đúng nguyên tắc; bám sát theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Phải bảo đảm những vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức đại hội; xây dựng nội dung chương trình đại hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp, đơn vị để bảo đảm hoàn thành có chất lượng nội dung, chương trình đại hội. Khẳng định đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong toàn đảng bộ, lan tỏa tinh thần thi đua lao động, sản xuất trong toàn doanh nghiệp, đơn vị.

Thứ hai, phân công cụ thể các đồng chí trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị tổ chức đại hội cấp mình; khi có những phát sinh vướng mắc, đặc biệt là về nhân sự, phải kịp thời báo cáo xin ý kiến Đảng ủy Khối, thông qua Tổ công tác chỉ đạo đại hội để giải quyết kịp thời.

Thứ ba, các đảng ủy, các tổ chức điều hành, giúp việc đại hội bám sát nguyên tắc, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối trong chuẩn bị, tổ chức đại hội. Các thành viên đoàn chủ tịch nghiên cứu kỹ chương trình chi tiết đại hội để việc điều hành rõ ràng, dứt khoát, đúng chương trình dự kiến; ban kiểm phiếu được tập huấn thành thạo và làm việc phù hợp với chương trình của đại hội.

Thứ tư, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các Tổ công tác và của các ban tham mưu Đảng ủy Khối; nâng cao tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy cấp trên cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mang tính thiết thực, hiệu quả.

Thứ năm,công tác bầu cử tuân thủ đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20-3-2020, của Ban Bí thư, về “Một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng”, bảo đảm thời gian ngắn nhất, giữ nghiêm tính bảo mật.

Tuân thủ đúng hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương; kịp thời tiếp thu ý kiến thẩm định, góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học; huy động trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Đảng ủy Khối đã tuân thủ đúng hướng dẫn, phối hợp, thẩm định, giúp đỡ của các Ban Đảng Trung ương.

Trong quá trình chuẩn bị văn kiện đại hội và đề án nhân sự, các tổ chức đảng, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối đã tiếp nhận nhiều ý kiến xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, của các cán bộ nguyên lãnh đạo, của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động.

Tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tích cực, chủ động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và các ban tham mưu của Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc đại hội đảng cấp trên cơ sở được đề cao, có hiệu lực, hiệu quả.

Những yếu tố tổng hợp nêu trên giữ vai trò kịp thời và hiệu quả đóng góp vào thành công của việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Qua thực tiễn tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhận thấy cần phải tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, để xem xét việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện; trước hết cần nghiên cứu, sửa đổi quy trình bầu trực tiếp bí thư tại đại hội phù hợp ở mỗi cấp và hướng dẫn cụ thể về trường hợp nếu đại hội không bầu đủ số lượng đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên được phân bổ thì có cần bầu đại biểu dự khuyết hay không.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, bảo đảm phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm; qua đó củng cố và tăng cường niềm tin, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, lan tỏa tinh thần thi đua lao động, sản xuất của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc Khối (Trong ảnh: Người lao động Vietsovpetro vượt sóng thực hiện hạ đặt chân đế giàn khoan)_Ảnh: Vietsovpetro 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, đang nỗ lực chuẩn bị với mức độ cao nhất các điều kiện cần và đủ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành công của đại hội cấp trên cơ sở hết sức căn bản và quan trọng. Các đảng bộ đang khẩn trương bố trí nhân sự sau đại hội, hoàn thiện văn kiện đại hội, bảo đảm khoa học, sát với thực tế, có tính khả thi cao, nhất là việc hoàn thiện báo cáo chính trị, đề án nhân sự, báo cáo kiểm điểm cấp ủy, chương trình hành động, dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định và triển khai thực hiện.

Thành công toàn diện của các đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối, sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Theo Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM/Tạp chí Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều