Lai Châu: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng nhiều chủ trương, quyết sách; quyết tâm thực hiện bằng nhiều biện pháp hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào trong đời sống xã hội. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đồng chí Lý Công Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lai Châu trao giải cho các thí sinh tham gia Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Ảnh: Báo Lai Châu

1. Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành kế hoạch thực hiện toàn khóa và hằng năm, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực.

Qua học tập, nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh có nhiều bước chuyển biến rõ rệt. Trong quá trình triển khai học tập và làm theo Bác qua các chủ đề hàng năm, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Hàng nghìn tấm gương cá nhân, và hàng trăm tập thể trong toàn tỉnh được biểu dương, khen thưởng.

Các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị đã duy trì thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, kế hoạch và chương trình học tâp của Đảng bộ, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, quý; đồng thời, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm của cấp ủy; xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, đăng ký làm theo Bác.

Qua triển khai thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo, như gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, như: Công an tỉnh gắn việc học và làm theo Bác với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; trong lực lượng vũ trang gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; trong thanh niên gắn với các cuộc vận động lớn, như: “Tuổi trẻ  Lai Châu làm theo lời Bác”, các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”...; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh gắn thực hiện Chỉ thị 05 với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”... ; Hội Cựu chiến binh tỉnh gắn với các phong trào ''Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo'', ''Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi'', ''Cựu chiến binh tham gia thực hiện các mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới'',“Xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy''.... Qua đó, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và sinh hoạt với tinh thần "mỗi ngày làm một việc tốt", "chỉ làm những điều có lợi cho dân", "vì dân phục vụ"... Từ đó, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc dân chủ, sâu sát cơ sở, gần gũi, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng. Tính tự giác nêu gương, tác phong công tác, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị ngày càng có chuyển biến rõ nét.

Hàng năm, đều có 100% các địa phương, đơn vị xác định nội dung trọng tâm, lựa chọn các vấn đề đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Tập trung duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phân công nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác phê bình và tự phê bình, nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, sát dân, đối thoại và có trách nhiệm cao đối với nhân dân,... Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

 Để đạt được kết quả như mong muốn, các cấp ủy đảng và chính quyền luôn tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tất cả các đối tượng, trước hết là đối với cán bộ, đảng viên. Thông qua các phong trào, cuộc vận động, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc ý nghĩa nội dung Chỉ thị 05 và các chủ đề hàng năm và toàn khóa. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, động viên khuyến khích những điển hình, nhân tố mới và uốn nắn ngay những cách làm hình thức, rập khuôn, xa rời với thực tế. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đã phát hiện nhiều vấn đề bất cập giữa việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, các cấp ủy đã điều chỉnh và tăng cường các biện pháp khắc phục.

2. Việc thực hiện Chỉ thị 05 không chỉ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà đại đa số cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đã tự rèn luyện, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong quản lý, điều hành, sâu sát cơ sở, gần gũi quần chúng; gương mẫu đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, luôn cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; nêu cao ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lối sống trong sáng, lành mạnh; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành Nhà nước.

Chỉ tính trong đợt thi đua từ tháng 5-2018 đến tháng 5-2019, trong toàn tỉnh đã có hàng trăm cá nhân, tập thể được biểu dương là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Riêng trong khối cơ quan cấp tỉnh có 14 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác của các cơ quan, đơn vị. Kết quả đó, tạo đà và nền tảng quan trọng vào quá trình thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong tỉnh, góp phần, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 33 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách địa phương đạt trên 2,3 nghìn tỷ đồng; phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; thương mại, dịch vụ du lịch ổn định và phát triển; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; năng lực chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền được tăng cường; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh giữ vững đó là điều kiện tiên quyết để tỉnh thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020. Đây là một kết quả rất đáng phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu - một tỉnh miền núi dân tộc vốn có nhiều khó khăn và có điểm xuất phát thấp nhất nhì so với cả nước.

Mặc dù còn một số hạn chế nhất định về chất lượng, nội dung, phương thức học tập và làm theo Bác; nhất là về phương thức đánh giá kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu chưa rõ nét,…nhưng với kết quả đạt được trong gần một nhiệm kỳ qua, cùng với sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đa số cán bộ, đảng viên, nhất định các phong trào thi đua của tỉnh gắn cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn và thiết thực hơn.

3. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh ngày càng thấm sâu vào cuộc sống, trở thành nhu cầu tự giác, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, thời gian tới cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung quán triệt, tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền về Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2 giai đoạn 2018-2020.

Hai là: tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Di chúc gắn với lời dặn của Bác và Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; chú trọng công tác xây dựng Đảng, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng và toàn xã hội; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình, củng cố tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ba là: thường xuyên duy trì việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm lãnh đạo của Tỉnh ủy “Hành động, kỷ cương, hiệu quả” và 2 nội dung đột phá, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và công vụ; chú trọng thực hiện các nội dung đã đăng ký học tập, làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bốn là: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chủ đề học và làm theo Bác năm 2020. Chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cơ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

Theo Kim Nhung / Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều