Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(Mặt trận) - Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia tích cực vào quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giám sát việc thực hiện này. Bài viết đánh giá thực trạng việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động.
Ảnh minh họa.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Để triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam, ngày 27/9/2019 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết đã nêu rõ 3 vấn đề có liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là: “Thứ nhất, phát huy sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đối tượng chịu tác động của chính sách vào quá trình hoạch định và giám sát thực thi các chính sách có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết; Thứ ba, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội”. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW đến các ban, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố đã chủ động quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết 52- NQ/TW đến Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên. Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên căn cứ tình hình thực tế để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết 52- NQ/TW đến đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, lãnh đạo và các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội.

Nội dung tập trung vào quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề cập trong Nghị quyết; xác định đây là yêu cầu tất yếu khách quan, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, là cơ hội để phát triển nhanh và bền vững. Kịp thời nắm bắt và tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội. Nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là những ngành có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực. Chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế các tác động tiêu cực, đảm bảo quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước. Tiếp tục đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, góp phần nghiên cứu đề xuất xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa các nguồn lực, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động quán triệt các nội dung của Nghị quyết 52 đến các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các vị nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo thông qua các hội nghị, thông tin báo cáo thời sự và cung cấp các văn bản hướng dẫn có liên quan. Qua đó, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của đất nước mà mỗi tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và công dân đều có phần trách nhiệm, từ đó tạo thành nhận thức chung trong cộng đồng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia góp ý chủ trương, chính sách về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thông qua hoạt động phản biện xã hội. Trên cơ sở quyền, trách nhiệm được giao, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia phản biện vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của địa phương, đất nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào quá trình hoạch định các chủ trương, chính sách có liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thông qua hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước. Đảng và Nhà nước đã quy định về hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng và Nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Quyết định 218/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015).

Mặt trận góp ý kiến vào dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận góp ý bằng văn bản hoặc góp ý thông qua các hội nghị; thông qua việc tập hợp ý kiến kiến nghị của Nhân dân để kiến nghị với cấp uỷ Đảng chính quyền các cấp, nhằm thực hiện tốt hơn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó chú trọng vào chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố tích cực tham gia góp ý vào các chủ trương, chương trình hành động của tỉnh, thành ủy và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 52; thông qua góp ý, kết quả giám sát kiến nghị các giải pháp triển khai thực hiện đồng bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị, các cá nhân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về chuyển đổi số, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng các đô thị thông minh và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố còn tham gia góp ý với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành phố tập trung đầu tư, xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, triển khai các ứng dụng chuyên ngành thống nhất trên quy mô toàn tỉnh, xây dựng và đưa vào hoạt động trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thư tư

Đảng và Nhà nước đã quy định về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Quyết định 217/QĐ-TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015).

Thời gian qua, công tác giám sát triển khai Nghị quyết 52 được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tổ chức đoàn đi khảo sát, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Theo đó, các cơ quan đơn vị được giám sát đều đã ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc. Hệ thống phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố được triển khai đồng bộ. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai… được kết nối. Nhiều thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử các ngành giúp cho người dân dễ dàng khai thác.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc tỉnh, thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp đánh giá kết quả hàng năm và gửi báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tham mưu Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm.

Thực trạng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cùng với việc xây dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ứng dụng công nghệ thông tin vào một số lĩnh vực hoạt động: 100% văn bản được soạn trên máy tính; một số hoạt động chuyên môn đã đưa phần mềm vào sử dụng thường xuyên. Tháng 3/2011, Văn phòng cơ quan triển khai thử nghiệm phần mềm văn phòng điện tử nhằm từng bước giảm cơ bản văn bản giấy tờ, tiến tới thực hiện công việc và quản lý điều hành qua mạng. Cùng với phần mềm Văn phòng điện tử, năm 2007 tới nay dù không có kinh phí nhưng phòng Thông tin - Văn thư - Lưu trữ cơ quan vẫn chủ động số hóa kho dữ liệu chuẩn bị ban đầu về dữ liệu để xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu Mặt trận.

Phần mềm quản lý lịch tuần và thông tin nội bộ đã được ứng dụng và triển khai rộng rãi trên nền Cổng thông tin điện tử của cơ quan. Qua đó giúp công chức, lãnh đạo trong cơ quan tiếp cận thông tin lịch tuần, thông tin hoạt động nhanh hơn và mang lại nhiều hiệu quả.

Việc phát triển các phần mềm, ứng dụng là cốt lõi đối với ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Xây dựng được các phần mềm có tính ứng dụng cao, dễ sử dụng, sát với chuyên môn là vấn đề cần được nghiên cứu và triển khai sâu rộng.

Phối hợp cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin như: Xây dựng các APP cho các nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như APP Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; APP Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tiếp nhận phản ánh và kiến nghị của cử tri, trao đổi thông tin báo cáo trong toàn hệ thống; phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, đồng thời tham gia vào trục liên thông văn bản của Chính phủ.

Hệ thống Website được đầu tư nâng cấp thành một trang thông tin chuyên biệt với nền tảng công nghệ tiên tiến và nội dung thường xuyên được cập nhập. Cùng với các ứng dụng công nghệ thông tin khác đã hỗ trợ tốt cho công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhờ đó giảm bớt thời gian gửi và nhận thông tin báo cáo, tăng độ chính xác trong công tác tổng hợp số liệu và tiết kiệm chi phí về tài chính và nhân lực, xử lý tốt hơn số liệu thông tin báo cáo.

Hội nghị truyền hình trực tuyến của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một đột phá lớn trong năm 2019 mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế, thời gian và quản lý điều hành của Ban Thường trực. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được chính thức đưa vào sử dụng và khai thác từ ngày 9/9/2019 đến nay đã tổ chức 10 cuộc Hội nghị trực tuyến tại 67/67 điểm cầu (2 điểm cầu tại 46 Tràng Thi). Việc triển khai Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy được hiệu quả thiết thực, tăng khả năng tương tác giữa các điểm cầu với nhau, nhiều người có thể tham gia (trung bình mỗi cuộc họp có khoảng 1.700 người tham gia) giúp tiết kiệm chi phí và kịp thời giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong công tác Mặt trận.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền với nhiều giải pháp sáng tạo nhằm đảm bảo duy trì tốt và đồng thời phát huy tốt hơn nữa hiệu quả việc tuyên truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Triển khai các nội dung công việc qua các phần mềm công nghệ thông tin, thực hiện gửi văn bản qua hệ thống email tới các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã và các cơ quan hành chính Nhà nước. Tổ chức các hội nghị trực tuyến, kết nối các điểm cầu trên toàn tỉnh. Việc sử dụng internet và các phương tiện truyền thông để thực hiện họp trực tuyến và cung ứng các dịch vụ công trực tuyến nhằm đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đó cũng là mục tiêu của Chính phủ điện tử mà các cơ quan nhà nước đang triển khai xây dựng theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các dân tộc và tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện phát động phong trào thi đua, thực hiện các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động; tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội của địa phương trên hệ thống thông tin đại chúng, các kênh thông tin đa dạng và tiếp cận với nhiều thành phần đối tượng hơn. Ngoài ra còn phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và tỉnh xây dựng chuyên mục về hoạt động Mặt trận, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Năm 2015, thực hiện Đề án của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về "Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thành lập Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Trang thông tin điện tử đã phát huy được vai trò trong việc cung cấp, phản ánh thông tin phạm vi rộng, ngày càng thu hút được nhiều người quan tâm, truy cập góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; là kênh tương tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước với Nhân dân, đảm bảo tin tức được truyền tải nhanh chóng, kịp thời.

Năm 2018, được sự hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh đã phối hợp với Công ty Viễn thông quân đội Viettel chi nhánh ở địa phương lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến tại trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Hoạt động của hệ thống trực tuyến tuân thủ theo Quy chế của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hệ thống truyền hình trực tuyến đã phục vụ kịp thời các hoạt động của hệ thống Mặt trận trong những năm qua.

Cùng với việc vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin trên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hoá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số; hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp.             

Công nghệ và thiết bị hạ tầng số cho phép việc tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan hành chính Nhà nước. Từ hoạt động xây dựng thể chế, chính sách đến việc thực thi đều tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo sự tham gia tích cực của người dân. Trong việc xây dựng thể chế, chính sách, hầu hết các dự thảo văn bản pháp luật đều có thời gian lấy ý kiến góp ý của người dân. Người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các dự thảo thể chế, chính sách bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt thông qua mạng internet rất thuận lợi. Trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước, người dân có thể tham gia giám sát việc thực hiện thông qua cơ chế công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp ý sửa đổi Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác bầu cử... các ý kiến góp ý đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp thu, chỉnh sửa.

Đặc biệt, năm 2021 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã khẩn trương, chủ động, sáng tạo, gắn với thực tiễn cơ sở, triển khai tổ chức thực hiện và phối hợp, hướng dẫn, giám sát hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó chú trọng việc ứng dụng các phần mềm quản lý, mạng internet, trang mạng xã hội để thông tin nhanh nhất đến người dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương đã tổ chức các hội nghị tập huấn trực tuyến tới đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp để triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử và các nhiệm vụ công tác khác của Mặt trận.

Nhiều địa phương đã ứng dụng mạng internet trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tổ chức các hội nghị phản biện xã hội, nội dung tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các hội nghị phản biện xã hội ở các cấp ngày càng được nâng cao về chất lượng, các ý kiến tham gia phản biện được chính quyền các cấp nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa để các chủ trương, chính sách được thực hiện khả thi.

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số hóa đã giúp cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị kịp thời, hiệu quả, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, tăng cường sự đồng bộ, thống nhất hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong những thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các cơ quan phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi phải nhận thức lại và đổi mới tư duy về phương thức hoạt động. Trong thời gian tới, cùng với đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số cần xây dựng lộ trình tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư của cả hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Thể chế hoá các nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Nhận diện đầy đủ những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từ đó đưa ra được những giải pháp thích ứng trong quá trình đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Tạ Văn Sỹ

TS, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều