MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(Mặt trận) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo và thực hiện chặt chẽ; sự phối hợp đồng bộ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng hiệu quả hơn, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Bài viết khái quát kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, sáng 26/11/2020

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)… đặc biệt là Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UB ngày 22/1/2018 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành “Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020”. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa chủ trương của Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh quán triệt, cụ thể các văn bản nêu trên để triển khai thực hiện và tích cực phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng rõ nét hơn.

Trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo cùng cấp tổ chức nhiều cuộc hội nghị tuyên truyền về đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp giám sát dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua phối hợp giám sát phát hiện có một số tổ chức và cá nhân có dấu hiệu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, điển hình như phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát vụ việc tiêu cực của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu xảy ra vào năm 2017 như báo, đài đã đưa tin. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chính quyền có nhiều điểm thuận lợi thể hiện ở chỗ vừa chỉ đạo, vừa tạo cơ chế và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; ban hành nhiều chủ trương, văn bản thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm nền tảng để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phát huy vai trò giám sát của mình.

Đối với hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng kể. Để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp, nhất là cấp xã thường xuyên củng cố kiện toàn, tổ chức bộ máy Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Hàng năm phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho các thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để thực hiện theo đúng quy chế, hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; chương trình, kế hoạch, quá trình tổ chức giám sát được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật… Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: Thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật ở cơ sở, đặc biệt là việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân như: Giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai tại các xã, phường, thị trấn; việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công; việc thu - chi, quyết toán ngân sách xã, quản lý và sử dụng các loại quỹ do người dân đóng góp; các chính sách phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn…

 Kết quả từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát được 1.645 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát được 2.332 cuộc liên quan đến nhiều lĩnh vực như: Xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương thủy nông nội đồng, việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng… Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát hiện nhiều sai phạm, chủ yếu liên quan đến việc: Nhà thầu vi phạm về tiến độ thi công, chất lượng một số công trình chưa đảm bảo chất lượng… Ngay sau khi giám sát, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã báo cáo với cấp ủy, phối hợp với chính quyền chỉ đạo đơn vị thi công kịp thời khắc phục sửa chữa, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tránh lãng phí, thất thoát ngân sách, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chính quyền tiếp nhận và xử lý các kênh thông tin, báo đài, phản ánh của người dân về tham nhũng, lãng phí; phối hợp xử lý kịp thời các đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, các phản ánh, đề nghị của các cơ quan, tổ chức về tham nhũng, lãng phí gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan của Đảng. Trên cơ sở tiếp nhận các ý kiến của người dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để nhân dân biết, đồng thời định hướng dư luận xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ khi có Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 về quy định giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; đây chính là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát góp phần tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được đã qua trong mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chính quyền đôi lúc chưa thường xuyên, kịp thời; Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát những hành vi tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả chưa cao. Các vụ việc tham nhũng chủ yếu thông qua đơn, thư khiếu nại – tố cáo, báo chí phản ánh hoặc cơ quan chuyên môn thanh tra, kiểm tra mới phát hiện sai phạm. Việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn kéo dài, tình trạng nhũng nhiễu, vô cảm, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp vẫn còn diễn ra một số nơi và một số ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phối hợp chưa đồng bộ trong công tác giám sát những vụ việc giải quyết của chính quyền các cấp có liên quan đến tham nhũng, lãng phí. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chưa thật sự vào cuộc quyết liệt đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình giám sát, hiệu quả giám sát chưa cao. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ làm công tác Mặt trận vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Để công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, cần thực hiện một số giải pháp, như sau:

Thứ nhất, phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản của Đảng, Nhà nước quy định.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về mục đích, ý nghĩa yêu cầu, nội dung, phương pháp, tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, giải pháp của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp với các cơ quan Đảng, Nhà nước giám sát những vụ việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, tăng cường phối hợp các hoạt động giám sát đột xuất để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí. Tăng cường và đổi mới phương thức giám sát đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và đối với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, các vụ việc mà dư luận và nhân dân quan tâm, bức xúc, giám sát việc công khai các kết luận thanh tra.

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao vai trò hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng động, Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở.

Thứ bảy, tăng cường công tác phối hợp xử lý kịp thời các kênh thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí. Qua đó kiến nghị, phản ánh với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết; theo dõi, giám sát kết quả sau thanh tra, kiểm tra. Quá trình giải quyết và công khai kết quả giải quyết để nhân dân biết, tạo dựng lòng tin đối với nhân dân trong công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát động nhân dân tích cực tham gia, tố giác những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Thứ tám, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan bảo vệ người tố cáo, tố giác những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể, cá nhân trong quá trình thực thi công vụ nhằm góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nguyễn Văn Hòa

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều