Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ

Thời gian qua, việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện pháp luật và thực thi công vụ đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng và tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Kết quả đạt được đó cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác theo dõi, điều trị tại khu cách ly người lao động của Tân cảng Sài Gòn tại Trường mầm non Sơn Ca, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh_Ảnh: TTXVN
Kết quả thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giữ vững kỷ luật, kỷ cương thời gian qua

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn nhấn mạnh và đề cao việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) quy định: “Bất cứ về vấn đề nào đảng viên đều phải hết sức thảo luận và phát biểu ý kiến, khi đa số đã nghị quyết thì tất cả đảng viên phải phục tùng mà thi hành”(1). Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội XI của Đảng thông qua khẳng định: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ thống nhất ý chí và hành động”, và “Đảng viên có nhiệm vụ: 1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước(2). Nhờ sự gương mẫu, tự giác, tuyệt đối chấp hành kỷ luật của đội ngũ đảng viên, mà Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn, vẻ vang.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng(3). Tuy nhiên, do nguyên nhân chủ quan và khách quan mà còn không ít cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng: “Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 1.329 tổ chức đảng và 69.600 đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 17.610 đảng viên”(4). Vì vậy, Đảng ta không chỉ thẳng thắn đánh giá “Việc thi hành kỷ luật đảng ở một số nơi chưa nghiêm, còn hiện tượng nể nang, ngại va chạm”(5) và “Chấp hành pháp luật nhìn chung chưa nghiêm; kỷ cương, phép nước có nơi, có lúc còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe”(6), mà còn chỉ rõ giải pháp khắc phục là: “Giữ vững kỷ luật, kỷ cương đồng thời khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ”(7).

Sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, ngày 26-01-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Quốc lệnh quy định về 10 điểm thưởng, 10 điểm phạt. Quốc lệnh khẳng định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật là vấn đề trọng đại, liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc: “Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công”(8). Kế thừa và phát triển tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật (Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư, chỉ thị) quy định về các biện pháp xử lý hình sự, hành chính, kinh tế, dân sự, kỷ luật để bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội nói chung; trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ nói riêng để vừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, vừa không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong lĩnh vực công vụ, công chức, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) cũng đã quy định tăng thời hiệu xử lý đối với tính chất của từng loại hành vi vi phạm gắn với hậu quả pháp lý mà cán bộ, công chức phải gánh chịu; bổ sung quy định không tính thời hạn giải quyết các vụ việc theo thủ tục tố tụng vào thời gian để xác định thời hiệu và quy định xóa tư cách chức vụ đối với người có vi phạm trong thời gian công tác nhưng đã thôi việc, nghỉ hưu.

Khẳng định tính chất và tầm quan trọng của vấn đề này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016, “Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”. Chỉ thị nêu rõ, việc chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của một số cơ quan chưa nghiêm... Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức, việc phát hiện vi phạm, xác định trách nhiệm và xử lý chưa kịp thời, chưa nghiêm. Công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý của nhiều bộ, cơ quan, địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa được quan tâm đúng mức... đã ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội, cần được kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trực tiếp đôn đốc các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh và gặp gỡ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư_Nguồn: baoquangninh.com.vn 
Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện pháp luật về giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ rệt, được dư luận xã hội và nhân dân đánh giá cao. Một trong những biểu hiện và dấu ấn thành công quan trọng nhất là kết quả triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Qua tổng kết cho thấy, trong 10 năm thực hiện Chương trình này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, linh hoạt và sáng tạo để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước..., khắc phục tình trạng chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và thực hiện tốt tiến bộ công bằng xã hội..., được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao(9).

Một dấu ấn thành công nổi bật nữa là việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Trong 5 năm hoạt động (2016 - 2021), đã có hơn 300 nhiệm vụ cụ thể đã được Tổ công tác báo cáo, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để giao các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện. Kết quả thực hiện là, các đề án trong chương trình công tác được cải thiện rất tích cực. Tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn đến cuối năm 2020 chỉ còn 1,8% (giảm 23,4% so với thời điểm thành lập Tổ công tác). Tỷ lệ đề án chưa trình đến hết tháng 2-2021 chỉ còn 0,5%, bằng 1/4 so với cuối nhiệm kỳ trước (2,26%). Việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, cấp bách được giải quyết, xử lý kịp thời có tác động lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các cơ quan bộ, ngành, địa phương hành động quyết liệt hơn, ý thức trách nhiệm cao hơn trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Học tập sáng kiến của Thủ tướng và kinh nghiệm hoạt động của Tổ công tác, 22 bộ, ngành và 63/63 địa phương đã thành lập Tổ công tác để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo bộ, ngành, địa phương giao(10).

Một mô hình, phương thức hoạt động cũng rất thành công là Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ do Bộ Nội vụ chủ trì. Đây là mô hình tổ chức và hoạt động được Thủ tướng Chính phủ thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc chấp hành quy định của Đảng và Nhà nước trong hoạt động công vụ tại các bộ, ngành, địa phương, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh các quy định chưa đúng của bộ, ngành, địa phương, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền ở tất cả các ngành, các cấp là một mô hình, phương thức hoạt động hiệu quả. Thông qua hoạt động kiểm tra công vụ của Tổ công tác đã góp phần quan trọng làm thay đổi về nhận thức trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ (từ năm 2018 đến năm 2021, Tổ công tác đã thực hiện 44 cuộc kiểm tra tại 14 bộ, ngành, 30 địa phương)(11). Các bộ, ngành, địa phương nhận thức rõ việc chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác khác của bộ, ngành, địa phương nên đã ban hành nhiều văn bản quy định về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở, trụ sở làm việc văn minh, hiện đại; tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý biên chế, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để triển khai thực hiện trong phạm vi, thẩm quyền quản lý.

Có thể khẳng định, việc tổ chức thực hiện pháp luật về giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ thời gian qua đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng và tốt hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội của các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc việc giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ; chấp hành nội quy, văn hóa công sở; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ kết quả trên, cần rút ra một số bài học kinh nghiệm để duy trì, phát huy và nhân rộng việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách thực thi công vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội làm căn cước công dân gắn chip điện tử cho nhân dân_Nguồn: nguoiduatin.vn 
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định, cần phải tiếp tục: “Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước về thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng”(12). Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 16-4-2021, “Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV” có nhiều nội dung quan trọng thể hiện quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với việc tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ thời gian tới. Đó là:

- Tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả...; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.

- Chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và bảo đảm tính khả thi; đồng thời, phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm; bảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức.

- Tư tưởng chỉ đạo trong xử lý công việc là suy nghĩ phải kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Đối với những vấn đề đột xuất, bất ngờ phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn và căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với các thành viên Chính phủ, Nghị quyết số 45/NQ-CP yêu cầu:

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công khai, minh bạch trong toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước. Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ giải quyết những việc thuộc thẩm quyền; không quyết định thay những việc đã phân cấp, ủy quyền hoặc thuộc thẩm quyền của các bộ, cơ quan, địa phương.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các bộ, cơ quan, địa phương xử lý công việc; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tăng cường phân cấp cho cấp dưới trực tiếp, cho địa phương xử lý công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính.

- Thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc khi được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, phân công, giao nhiệm vụ, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện nghiêm quy định về thời hạn xử lý công việc, bảo đảm chất lượng; phải làm hết trách nhiệm tham mưu, nêu rõ quan điểm, phương án xử lý khi đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phủ; tham gia họp Thường trực Chính phủ khi được mời đích danh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cử cấp Thứ trưởng dự thay phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thông báo, quản lý chặt chẽ nội dung và thành phần dự họp; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong các cuộc họp và tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin về nội dung họp theo quy định.

Tiếp đó, Nghị quyết số 161/2021/QH14, ngày 29-4-2021, của Quốc hội, “Về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước”, cũng nhấn mạnh một trong bảy nhóm nội dung trọng tâm công tác trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Cần quan tâm xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước - lực lượng quyết định hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, thực thi công vụ (Trong ảnh: Các kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước thực hiện nhiệm vụ)_Ảnh: vietnamplus.vn 
Trên cơ sở những quan điểm chỉ đạo, định hướng nêu trên của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, để tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải tập trung làm thật tốt những công việc chủ yếu, trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và xây dựng chương trình hành động theo đúng tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021, của Bộ Chính trị khóa XIII, “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và quan điểm chỉ đạo: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”(13).

Thứ hai, xây dựng kế hoạch tổng thể rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để ban hành văn bản mới; đồng thời, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung những văn bản, quy định để khắc phục cho được tình trạng “Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn”(14); “Việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm, có nội dung chưa thống nhất giữa pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng”(15); cũng là để đáp ứng yêu cầu tăng cường pháp chế, bảo đảm giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội. Trong khi chưa kịp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, cần tiếp tục tổ chức thi hành tốt các chính sách đang có, nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương, về văn hóa công vụ, về thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, về trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch... trong thực thi công vụ.

Đây là công việc rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định, không chỉ là yêu cầu, nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền mà còn là quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta, như đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh trong Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rằng, điểm mấu chốt nhất, quan trọng nhất quyết định thành công trong thời gian tới là “Thể chế, thể chế và thể chế”. Thể chế quản lý nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ phải thực sự trở thành động lực của sự phát triển bền vững đất nước; đội ngũ công chức hành chính nhà nước phải thực sự là chủ thể trung tâm của sự kiến tạo phát triển, là lực lượng quyết định hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ và quản trị quốc gia; giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Thứ ba, xây dựng đề án, phương án đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ trong thời gian tới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách dựa trên luận cứ khoa học và thực tiễn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Trong đó, cần ưu tiên tập trung xây dựng thể chế kiến tạo phát triển và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Thứ tư, từ quan điểm chỉ đạo chung là công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt” nên phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”(16), cần quan tâm xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước - lực lượng quan trọng nhất quyết định hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, pháp luật, chính sách, thực thi công vụ và quản trị quốc gia bằng những chính sách cụ thể và thiết thực. Những chính sách này phải thực sự là động lực và bảo đảm cho công chức hành chính nhà nước toàn tâm, toàn ý với công việc; không bị những cám dỗ vật chất của mặt trái kinh tế thị trường tác động, gây ảnh hưởng xấu đến công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ. 

Thứ năm, trong khi chưa sửa đổi, bổ sung, ban hành, hoàn thiện thể chế và thiết chế, cơ chế phối hợp về công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ, cần tiếp tục sử dụng những thể chế, thiết chế, cơ chế phối hợp đang có hiệu quả để giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả và khắc phục hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách, thực thi công vụ. Trong đó, cần tiếp tục duy trì mô hình Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ, bảo đảm công tâm, trách nhiệm, không né tránh; tất cả vì công việc và đúng chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Theo TS. TRẦN NGHỊ/Tạp chí Cộng sản

--------------

(1) Văn kiện Đảng: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t. 2, 1930, tr. 9
(2) Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, phần II (Đại hội X, XI, XII), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2019, tr. 518 - 519
(3) Từ yêu cầu trong Điều lệ Đảng (sửa đổi) thông qua tại Đại hội III của Đảng năm 1960: “Phải tăng cường công tác kiểm tra và giám sát của Đảng đối với cán bộ và cơ quan nhà nước, giữ gìn kỷ luật nghiêm minh, xử lý thích đáng đối với những phần tử quan liêu gây tác hại nghiêm trọng cho Đảng và Nhà nước” đến các quy định, chỉ thị gần đây, như Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017, của Ban Chấp hành Trung ương, về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”; Quy định số 179-QÐ/TW, ngày 25-02-2019, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019, của Bộ Chính trị, “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”;...
(4), (5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. II,  tr. 200, 201
(6), (7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I,  tr. 89, 42
(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 4, tr. 189
(9) Anh Cao: “Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”, Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ, ngày 19-3-2021, https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hoi-nghi-truc-tuyen-tong-ket-chuong-trinh-tong-the-45985.html
(10) Gia Huy: “Tổ công tác của Thủ tướng: 5 năm hoạt động - 5 chuyển biến lớn”, Báo điện tử Chính phủ, ngày 16-3-2021https://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/To-cong-tac-cua-Thu-tuong-5-nam-hoat-dong-5-chuyen-bien-lon/425909.vgp
(11) Mạnh Quân: “Đánh giá kết quả 3 năm hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ”, Tạp chí Tổ chức nhà nước điện tử, ngày 3-4-2021, https://tcnn.vn/news/detail/50333/Danh-gia-ket-qua-3-nam-hoat-dong-To-cong-tac-cua-Thu-tuong-Chinh-phu-ve-kiem-tra-cong-vu.html
(12) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIISđd, t. I, tr. 42
(13) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. II,  tr. 352
(14), (15) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I,  tr. 89, 91
(16) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t. I,  tr. 111

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều