Tạo đột phá về tham mưu, chỉ đạo chiến lược công tác Tuyên huấn toàn quân

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng đã ra Nghị định số 27/NĐ-QP về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, trong đó có Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền. Đây chính là tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất", suốt 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội luôn phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Người.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ngành Tuyên huấn Quân đội đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, đảm nhận nhiều nhiệm vụ với tên gọi khác nhau. Dù ở bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội luôn nỗ lực phấn đấu, lập được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Đóng góp vào thành tựu to lớn của Quân đội

Trong suốt những năm qua, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cấp và trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác Tuyên huấn trong toàn quân, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Trên cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã tích cực, chủ động làm tốt vai trò tham mưu các mặt công tác Tuyên huấn, góp phần giúp cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị hoạch định đường lối, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng bản chất cách mạng, giữ vững định hướng tư tưởng vô sản, nâng cao ý chí, tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm Quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị, là cơ sở nền tảng để xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thực tế lịch sử cho thấy, từ những đơn vị vũ trang cách mạng - tiền thân của Quân đội thời kỳ đấu tranh giành chính quyền đến Quân đội quốc gia những năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới thành lập, giác ngộ chính trị và lập trường tư tưởng của bộ đội chủ yếu mới là giác ngộ của người dân mất nước, ra đi chiến đấu vì nợ nước, thù nhà. Tư tưởng dân tộc chiếm ưu thế, tư tưởng giai cấp vô sản mới manh nha.

Trải qua những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoạt động của Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn Quân đội và công tác Tuyên huấn dần đi vào nền nếp với việc không ngừng chăm lo giáo dục cho bộ đội nâng cao lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, lòng căm thù giặc sâu sắc, tình thương yêu đồng chí, đồng bào, tinh thần quốc tế vô sản, ý chí quyết tâm chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời, từng bước bồi dưỡng tư tưởng xã hội chủ nghĩa, để kết hợp hài hòa mục tiêu, lý tưởng của người quân nhân cách mạng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn đã góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống tư tưởng xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng, xem nhẹ vai trò công tác chính trị, tư tưởng, quân sự đơn thuần, tư tưởng ngại kháng chiến lâu dài, gian khổ, nóng vội, muốn đánh to, thắng nhanh, nhất là tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực mới xuất hiện trong cán bộ, chiến sĩ sau đợt tiến công thứ hai, trước khi bước vào trận chiến đấu quyết định cuối cùng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chống ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng tư sản phản động, tư tưởng cơ hội xét lại và giáo điều về con đường phát triển của cách mạng, về chiến tranh cách mạng, về yếu tố con người trong chiến tranh, về đánh giá sức mạnh của đế quốc Mỹ, về khả năng giành thắng lợi của cách mạng miền Nam, bảo vệ Đảng, bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng; xây dựng tư tưởng cách mạng tiến công, tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; xây dựng ý chí dám đánh, quyết đánh, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. 

Đồng thời, chống tư tưởng hữu khuynh dao động, tư tưởng hòa bình chủ nghĩa, nhất là trong những năm 1964 - 1965 khi đế quốc Mỹ tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ"; những năm 1968 - 1970 khi cách mạng miền Nam gặp tổn thất, khó khăn và năm 1973 tình hình phức tạp sau Hiệp định Paris...

Từ năm 1975 đến nay, hoạt động của Cục Tuyên huấn, ngành Tuyên huấn và công tác Tuyên huấn đã tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; giáo dục làm rõ đối tượng, đối tác, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng kẻ thù trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, ngành Tuyên huấn Quân đội cũng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giáo dục chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa; lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, Quân đội và đơn vị; giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị; đồng thời, trang bị những kiến thức cần thiết về kinh tế, khoa học, văn hóa, xã hội, nhất là về kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho bộ đội. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn có lập trường, quan điểm vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nhận thức tốt về nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và đơn vị; có ý thức trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kể cả nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, hy sinh; có thái độ kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tham ô và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Công tác tuyên huấn đã thực sự góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả, thành tựu to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam đều có sự đóng góp của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội.

Góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa trong Quân đội

Với những đóng góp của mình, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Cục Tuyên huấn được tặng thưởng: Danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; ba Huân chương Quân công; ba Huân chương Chiến công; hai Huân chương Lao động hạng Ba; hai Huân chương Độc lập hạng Nhất; một Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất...

Phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội hiện nay luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có việc thực hiện hiệu quả khâu đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo chiến lược công tác Tuyên huấn toàn quân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị. 

Cùng với đó, ngành Tuyên huấn đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ động định hướng tư tưởng; nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025" trong Quân đội nhân dân Việt Nam, song song với xây dựng, triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới", cũng như triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng môi trường văn hóa và các hoạt động văn hóa văn nghệ trong Quân đội.

Đồng thời, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động xuất bản, phát hành phim bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, giữ vững định hướng chính trị không để các xuất bản phẩm, phim xấu, độc lọt vào môi trường Quân đội; bảo đảm công tác kiểm tra về hoạt động Tuyên huấn toàn quân và vấn đề tài chính cho thực hiện công tác Tuyên huấn theo đúng quy định của cơ chế tài chính mới.

Tập trung xây dựng Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", cán bộ, chiến sĩ, nhân viên sẽ nỗ lực thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị và đạo đức, lối sống; xây dựng cơ quan chính quy, mẫu mực; đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cải cách hành chính quân sự; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng ngành Tuyên huấn Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của cơ quan có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

TTXVN

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều