Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội góp phần vào xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

(Mặt trận) - Trong năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã hướng dẫn chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tuân thủ đúng quy định của pháp luật, góp phần vào việc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
Các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm TTXD. Ảnh:Báo Thanh tra

Những kết quả đáng ghi nhận

Trong năm 2021, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật; các dự án đầu tư thuộc vốn ngân sách của các quận, huyện, thị xã theo kế hoạch đã được phê duyệt, có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Thanh tra Sở tổ chức thực hiện 7 cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 đã được Giám đốc Sở phê duyệt, điều chỉnh; đã thực hiện 43 cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện, lập hồ sơ xử lý đối với 31 trường hợp có vi phạm, ban hành 31 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền phạt là 758 triệu đồng.

Qua các cuộc thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở Xây dựng đã đề nghị UBND quận, huyện thu hồi số tiền 17.069,837 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ quyết toán và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 36.657,847 triệu đồng. Đến nay, số tiền đã thu hồi về ngân sách Nhà nước là 13.063,787 triệu đồng; đã giảm trừ quyết toán và nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền 22.401,302 triệu đồng. Thanh tra Sở Xây dựng đã kiến nghị xử lý trách nhiệm 293/320 tập thể và 11/11 cá nhân vi phạm.

Năm qua, Thanh tra Sở luôn chú trọng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên; luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này. Công tác tiếp dân được duy trì thực hiện nghiêm túc; các vụ việc khiếu nại, tố cáo được xem xét, giải quyết kịp thời ngay khi mới phát sinh; các vụ việc đông người, phức tạp được tập trung giải quyết; số đoàn đông người đến trụ sở tiếp dân của Sở đã giảm cả về số lượt người, số vụ việc… Trong năm 2021, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Sở có giảm nhẹ, tuy nhiên nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở chiếm đa số; đơn thư gửi đến Sở chủ yếu vẫn là dân nguyện (kiến nghị, phản ánh); nội dung đơn thư của công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hành chính liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; công tác quản lý vận hành nhà chung cư; dự án phát triển nhà; sai phạm trong thực hiện dự án; hạ tầng kỹ thuật đô thị; tố cáo hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng;...

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Thanh tra Sở ban hành 1.136 văn bản (trong đó 321 văn bản báo cáo, đề xuất, 302 văn bản đôn đốc, hướng dẫn, 498 văn bản trao đổi thông tin phối hợp) gửi đến UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn, các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trong công tác quản lý trật tự xây dựng; yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố; kiến nghị UBND Thành phố biện pháp chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng.

Trên cơ sở đó, UBND các quận, huyện, thị xã và các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 17.236 công trình (đạt 100% công trình), qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 323 trường hợp có vi phạm, chiếm tỷ lệ 1,87%; đã xử lý dứt điểm 226/323 trường hợp vi phạm, chiếm tỷ lệ 70% và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 97/323 trường hợp, chiếm tỷ lệ 30%; UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.393 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 6.925 triệu đồng.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Thanh tra Sở phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng, cử cán bộ tham gia Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 291/QĐ-BXD ngày 29/3/2021, trong đó tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập có thành viên của Thanh tra Sở. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã ban hành 01 văn bản, tham mưu Sở Xây dựng ban hành 2 văn bản hướng dẫn áp dụng Nghị định số 139/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện tại, Sở Xây dựng đang tiếp tục tham gia góp ý Dự thảo (lần 3) Nghị định trên theo đề nghị của Thanh tra Bộ Xây dựng tại nội dung Văn bản số 532/TTr-TH ngày 25/10/2021. Ngày 28/10/2021, Thanh tra Sở đã có Văn bản số 715/TTr-HCTH đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tham gia ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị định, gửi Thanh tra Sở để tổng hợp chung.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Ông Nguyễn Việt Dũng - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Trong thời gian tới, Thanh tra Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND TP Hà Nội như: Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 01/6/2017, về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố về việc khắc phục các hạn chế, yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn bộ lực lượng thanh tra xây dựng của thành phố nhằm nâng cao năng lực trong việc soạn thảo biên bản, thiết lập hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng...

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2022, nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của các cấp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó tập trung vào các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị trên địa bàn thành phố nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng từ khi mới phát sinh, không để phát sinh các vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng như "siêu mỏng, siêu méo", báo cáo UBND Thành phố để kịp thời chỉ đạo, giải quyết trong quá trình thực hiện.

Để công tác quản lý trật tự xây dựng đi vào nền nếp, hiệu quả, ông Nguyễn Việt Dũng - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị, đề xuất UBND một số nội dung, cụ thể như: Tiếp tục kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra năm 2010 theo hướng tổ chức Thanh tra chuyên ngành xây dựng 3 cấp (cấp Bộ, cấp Sở và cấp huyện) tại các đô thị đặc biệt (TP Hà Nội và TP.HCM) hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô theo hướng cho phép Thành phố Hà Nội có thể thành lập các đơn vị đặc thù cho phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước ở Thủ đô.

Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền trong việc xem xét, quyết định về mô hình thí điểm thành lập các Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Sau một năm triển khai nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc và có trách nhiệm, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ với những chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị; qua đó góp phần đưa Hà Nội hướng đến phát triển đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại.

Khánh Hòa

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều