Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương phát huy vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

(Mặt trận) - Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 05/5/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, góp phần phát huy vai trò là "cầu nối" giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Thực hiện nhiều giải pháp đổi mới công tác thông tin tuyên truyền

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 và Hướng dẫn số 21/HD-MTTW-BTT ngày 10/6/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời ban hành Kế hoạch số 15/KH-MT, ngày 01/7/2015 thực hiện đề án và hướng dẫn MTTQ các cấp cũng như phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện. Để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 

Thứ nhất, xây dựng Đề án thành lập Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và khai trương vào đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015). Từ khi thành lập đến nay đã có trên 4 triệu lượt người truy cập vào trang. Trung bình mỗi ngày Ban Biên tập cập nhật lên Trang thông tin điện tử từ 2 đến 3 tin, bài, ảnh sưu tầm trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương hoặc do các cộng tác viên trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp trong tỉnh gửi tới, phản ánh kịp thời thông tin về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể địa phương trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện những quyết sách, giải pháp lãnh đạo, điều hành, nhất là những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, cũng như quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Hải Dương, gương người tốt, việc tốt trong xã hội. Đồng thời, chuyển tải những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân, làm cho Nhân dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện, từ đó tạo nên sự đồng thuận và thống nhất hành động của xã hội. Qua đó hình thành một kênh tương tác nhanh chóng giữa cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Nhân dân và các cơ quan Đảng, chính quyền ở địa phương.

 Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện Chuyên mục Đại đoàn kết tại cơ sở

Thứ hai, tổ chức ký kết chương trình phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND tỉnh nhằm thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt trong công tác phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân kịp thời báo cảo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy và thông báo tại kỳ họp của HĐND cùng cấp. Báo cáo tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trình bày tại phiên khai mạc HĐND tỉnh và truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, nhận được sự quan tâm, theo dõi của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thứ ba, triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó quan tâm tới việc phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên MTTQ các cấp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong Nhân dân.

Thứ tư,phân công cán bộ lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp thực hiện công tác thu thập ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội nhằm phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những yêu cầu bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, từ đó tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Đồng thời thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đúng thời gian quy định và đột xuất theo yêu cầu.

Thứ năm, tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác hằng năm giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng giai đoạn, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập huấn công tác thiết lập, quản lý, vận hành 'Trang cộng đồng'' (Fanpage) MTTQ Việt Nam các cấp

Phối hợp với Đài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng Chuyên mục Đại đoàn kết phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh mỗi tháng 1 số, theo chủ đề đã được xây dựng ngay từ đầu năm (thời lượng phát sóng từ 15 đến 20 phút), đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền công tác Mặt trận trên các bản tin, chuyên trang, chuyên mục “Đại đoàn kết” của Báo Hải Dương và trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương, trên Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và hệ thống ''Trang cộng đồng'' (Fanpage) MTTQ các cấp trong tỉnh.

Có thể khẳng định, bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nội dung tuyên truyền của Mặt trận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; việc cung cấp, tuyên truyền và phổ biến thông tin đến Nhân dân đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật hiện hành, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân từng bước nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương, cơ sở, phát huy hiệu quả vai trò là "cầu nối" giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Tăng cườngtuyên truyềncông tác Mặt trận trên không gian mạng xã hội

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc củng cố, hoàn thiện các trang mạng xã hội của Mặt trận các cấp, đến nay 100% Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã xây dựng ''Trang cộng đồng'' (Fanpage) và đặt tên tài khoản Fanpage của địa phương theo đúng mẫu quy định, đồng thời kết nối thành công vào Hệ thống quản lý, tuyên truyền tập trung của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Điển hình như ''Trang cộng đồng'' (Fanpage) Mặt trận Hải Dương có địa chỉ https://www.facebook.com/tinhhaiduongmattran?mibextid=2JQ9oc đưa vào hoạt động từ năm 2020, hiện đã có gần 11 nghìn người “like” và theo dõi, khoảng 20.381 lượt người tiếp cận, 7.520 lượt tương tác với bài viết. Trung bình mỗi ngày Tổ quản trị, nội dung cập nhật lên trang từ 6 đến 10 tin, bài, ảnh, video, văn bản sưu tầm từ các trang báo, tạp chí điện tử chuyên ngành của các cơ quan Trung ương, địa phương hoặc do cán bộ Mặt trận các cấp và một số cộng tác viên của các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên tham gia viết bài.

Từ khi đi vào vận hành đến nay, các ''Trang cộng đồng'' (Fanpage) của MTTQ các cấp đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối chính sách, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và của tỉnh; các hoạt động tiêu biểu của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh; quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Hải Dương, gương người tốt, việc tốt trong xã hội trên không gian mạng; hướng dẫn, cảnh báo người tham gia hoạt động trên không gian mạng; đinh hướng dư luận trước những vấn đề nhạy cảm về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền quốc gia, đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những biểu hiện tiêu cực trên không gian mạng.

 Cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tương tác, chia sẻ thông tin trên 'Trang cộng đồng'' (Fanpage) MTTQ Việt Nam các cấp

Để có được kết quả trên là sự kiên nhẫn, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ Mặt trận được phân công thực hiện. Mặc dù là việc khó, việc mới, cần am hiểu về lĩnh vực an ninh mạng, công nghệ thông tin, nhưng chắc chắn sẽ thành công nếu huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp cũng như cán bộ, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong xã hội cùng tham gia thực hiện.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được của việc ứng dụng ''Trang cộng đồng'' (Fanpage) trong công tác tuyên truyền trên mạng xã hội, các ''Trang cộng đồng'' của MTTQ tỉnh Hải Dương còn gặp một số hạn chế, khó khăn như: thành viên Tổ quản trị, nội dung "Trang cộng đồng" (Fanpage) MTTQ các cấp chủ yếu là cán bộ, công chức kiêm nhiệm nên việc bố trí thời gian để cung cấp và cập nhập thông tin còn hạn chế, việc cung cấp thông tin còn chậm. Một số thành viên trong Tổ quản trị, nội dung trang chưa quan tâm nghiên cứu và dành thời gian để biên tập, sưu tầm, cung cấp và cập nhập thông tin lên trang. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ một số huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh chưa quan tâm, cử cán bộ cung cấp thông tin, gửi tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh và "Trang cộng đồng" (Fanpage) MTTQ các cấp. Nguồn kinh phí quản lý và vận hành “Trang cộng đồng” (Fanpage) MTTQ cấp nào do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp đấy quyết định, cũng như chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể các khoản chi về quản lý, vận hành, đăng thông tin trên trang nên rất khó khăn trong việc trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

Trong thời gian tới, để vận hành hiệu quả các "Trang cộng đồng" (Fanpage) MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương trong việc tuyên truyền trên không gian mạng xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng biên tập tin bài, cách đăng tin bài lên trang và cách thức quản trị hệ thống thông tin trên "Trang cộng đồng" (Fanpage) cho cán bộ quản trị, nội dung trang MTTQ Việt Nam cấp xã.

Tăng cường công tác giới thiệu, quảng bá ''Trang cộng đồng'' (Fanpage) MTTQ các cấp đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân để cùng chia sẻ, lan tỏa thông tin và "like", theo dõi trang. Tổ chức triển khai tuyên truyền các hoạt động trọng tâm, các đợt cao điểm theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tuyên truyền các nội dung, thông tin theo chủ trương của cấp uỷ và căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ sở, đồng thời đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể các khoản chi về quản lý, vận hành, đăng tải thông tin trên 'Trang cộng đồng'' (Fanpage) MTTQ các cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện hằng năm.

Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, vận hành, đăng tải thông tin trên ''Trang cộng đồng'' (Fanpage) MTTQ các cấp, đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, việc lan tỏa thông tin trên mạng xã hội tại địa phương, cơ sở nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thống để định hướng Nhân dân, dư luận xã hội về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, cũng như tình hình thế giới; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Nhân dân và tạo sự đồng thuận trong xã hội./.

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều