Xây dựng các Trung đoàn bộ binh trong Quân đội vững mạnh về chính trị giai đoạn hiện nay

(Mặt trận) - Xây dựng quân đội về chính trị là quy luật, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị thực chất là xây dựng quân đội về chính trị ở cấp Trung đoàn, đây là một nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong những năm qua, các tổ chức, các lực lượng đã nhận thức sâu sắc, phát huy trách nhiệm, góp phần xây dựng các Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số hạn chế cần khắc phục, góp phần xây dựng các Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả xây dựng các Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung đoàn bộ binh là loại hình đơn vị cơ sở từng nằm trong đội hình của các sư đoàn thuộc các quân khu, quân đoàn hoặc trực thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là lực lượng chủ lực làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trên mặt đất ở mọi miền của Tổ quốc.

Trung đoàn bộ binh là nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, quản lý, giáo dục, rèn luyện quân nhân trở thành những con người mới, phát triển toàn diện. Nhiệm vụ chính trị của các Trung đoàn bộ binh hiện nay là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao cho.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đòi hỏi các Trung đoàn bộ binh cần phải xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, trong đó vững mạnh về chính trị là nội dung quan trọng hàng đầu. xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị nhằm làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc đảng bộ Trung đoàn trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng hệ thống tổ chức chỉ huy các cấp có cơ cấu tổ chức hợp lý, tinh gọn, chất lượng chính trị cao, có đủ năng lực chỉ huy, quản lý toàn diện đơn vị; xây dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức, viên chức quốc phòng của Trung đoàn luôn có chất lượng chính trị cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, xây dựng các Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tham gia xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị, từng bước được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của các Trung đoàn. Nội dung, hình thức biện pháp xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị đã có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình đất nước, quân đội và đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Các Trung đoàn bộ binh đã có những bước đổi mới, hoàn chỉnh nội dung, xác định rõ những trọng tâm trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1 trên đường ra bãi tập. Ảnh: Mai Ngọc

Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong lao động sản xuất, trong công tác dân vận đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức phù hợp với thực tế hơn. Các Trung đoàn bộ binh đã có nhiều chuyển biến trong việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay của mỗi đơn vị. Các Trung đoàn đã tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chất lượng chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ Trung đoàn từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị.

Hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng đối với bộ đội tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện về nội dung, hình thức, phương pháp, từng bước nâng cao giác ngộ chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Hoạt động rèn luyện bộ đội đã từng bước đi vào nền nếp và nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần tích cực vào xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Hoạt động xây dựng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân được coi trọng, đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên nhiều mặt công tác, không ngừng nâng cao chất lượng chính trị và năng lực hoạt động của từng tổ chức.

Hoạt động xây dựng môi trường chính trị ở các Trung đoàn bộ binh có nhiều chuyển biến khá tốt, các mối quan hệ chính trị trong đơn vị được củng cố tăng cường một bước, quan hệ quân - dân ngày thêm gắn bó, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ các Trung đoàn bộ binh “đã không quản ngại hy sinh, bền bỉ chịu đựng, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, nỗ lực và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao”1.

Giải pháp tăng cường xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị hiện nay

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, các lực lượng về xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị hiện nay.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tham gia vào quá trình xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị cần tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất cách mạng, truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị; đối tác, đối tượng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình đơn vị. Thông qua việc học tập chính trị làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về vai trò của việc xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị; nắm vững nội dung, yêu cầu, hình thức, biện pháp tiến hành, biết vận dụng vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị ở Trung đoàn theo hướng coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức.

Cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đi đôi với nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao hiệu quả phòng, chống mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Trung đoàn.

Hai là, tiếp tục cụ thể hóa nội dung, đa dạng hóa hình thức, biện pháp xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị.

Cần phải cụ thể hóa nội dung, đa dạng hóa hình thức giáo dục nâng cao giác ngộ, lập trường, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ cho phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, chiến sĩ và sát với từng loại hình đơn vị. Các nội dung giáo dục phải cụ thể hóa sao cho thiết thực, dễ nhớ, dễ hiểu, tạo được sự cuốn hút, hấp dẫn đối với cán bộ, chiến sĩ, trong giáo dục phải khắc phục sự giáo điều, cứng nhắc, khô khan.

Bên cạnh đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở Trung đoàn. Trong tình hình hiện nay, không những đòi hỏi phải tăng cường và giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung đoàn mà còn đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với Trung đoàn. Qua đó, đảm bảo cho Trung đoàn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân đồng thời có đủ sức mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể hóa nội dung, đa dạng hóa hình thức xây dựng các tổ chức ở Trung đoàn vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Xây dựng các tổ chức, từ tổ chức lãnh đạo, tổ chức chỉ huy đến các tổ chức quần chúng như đoàn thanh niên, phụ nữ, công đoàn vững mạnh theo yêu cầu và chức năng của từng tổ chức, gắn với nâng cao hiệu quả từng mặt công tác của công tác đảng, công tác chính trị. Trong đó cần đặc biệt chú trọng xây dựng cơ quan chính trị Trung đoàn vững mạnh, bởi đây là cơ quan đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị, có vai trò quan trọng trong xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Bên cạnh đó, tích cực đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị ở Trung đoàn bộ binh.

Công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nói chung, đối với các Trung đoàn bộ binh nói riêng; trực tiếp góp phần xây dựng các đảng bộ Trung đoàn bộ binh trong sạch vững mạnh, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện nhất là vững mạnh về chính trị. Trước hết, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị.

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua khen thưởng. Duy trì nghiêm chế độ thông báo chính trị, thời sự cho các đối tượng; thực hiện có hiệu quả sinh hoạt Ngày Pháp luật, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần. Coi trọng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phát huy sáng kiến, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong giáo dục chính trị, tư tưởng. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng 47 và các trang nhóm Zalo, Facebook,… tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới ở Trung đoàn. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện tốt Cuộc vận động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của toàn quân, toàn quốc bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức trong xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị. Nâng cao chất lượng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ Trung đoàn bộ binh trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò của chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị trong xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị.

Đây là giải pháp cơ bản, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị. Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đủ số lượng, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý.

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung đoàn bộ binh cần có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị với những giải pháp sát đúng, tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên, nhất là về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Xây dựng và phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị với phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị trong xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Chính ủy Trung đoàn nghiên cứu, đề xuất với đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện nghị quyết; chỉ đạo các tổ chức, các lực lượng, thực hiện đúng nội dung, hình thức biện pháp trong xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Chính ủy, chính trị viên phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhắc nhở, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy.

Đồng thời, thường xuyên làm tốt việc củng cố, kiện toàn biên chế, tổ chức, xây dựng cơ quan chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ chính trị có đủ số lượng, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cơ quan chính trị thường xuyên quán triệt, nắm vững chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, nghiên cứu tình hình đơn vị để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể các nội dung, hoạt động trong xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và giúp đỡ đơn vị trong thực hiện kế hoạch; coi trọng sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị.

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị hiện nay.

Để góp phần xây dựng các Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị, trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy các quân khu, quân đoàn, sư đoàn, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đảng ủy các quân khu, quân đoàn, sư đoàn (bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) cần nắm rõ chất lượng toàn diện, nhất là chất lượng chính trị của các Trung đoàn bộ binh. Trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng xây dựng Trung đoàn bộ binh vững mạnh về chính trị. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế, lệch lạc.

Phát huy vai trò của người chỉ huy trong xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Người chỉ huy Trung đoàn phải thường xuyên chủ động trao đổi với bí thư đảng ủy, chính ủy Trung đoàn, thống nhất kế hoạch xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị. Người chỉ huy có trách nhiệm sắp xếp công việc, chỉ đạo các bộ phận tham gia vào quá trình xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tạo điều kiện cả về lực lượng, phương tiện trong thực hiện các nội dung xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị; khắc phục tình trạng khoán trắng cho cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Chú thích:

1.  Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2020, tr.12, tr. 35 - 36.

Đinh Ngọc Giang*, Phạm Văn Phong**

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều