Xây dựng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong sạch, vững mạnh

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là Đảng cầm quyền, là nòng cốt trong hệ thống chính trị của chế độ dân chủ nhân dân, lãnh đạo nhân dân các dân tộc Lào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng có sứ mệnh lịch sử vĩ đại, toàn diện, đầy trọng trách, là yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Lào. Trong bối cảnh mới hiện nay, việc bảo vệ Đảng, bảo vệ sự trong sạch của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân Lào nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản.

Những thành quả xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị là công tác chiến lược quan trọng của Đảng vì đây vừa thể hiện bản chất giai cấp, tính tiên phong của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, vừa quy định về đường lối chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng; có đường lối chính trị đúng đắn mới có đường lối tổ chức và phương hướng công tác tư tưởng đúng đắn. Kiên định lập trường đó, cấp ủy các cấp, toàn thể đảng viên luôn chủ động nghiên cứu học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, truyền thống tốt đẹp của Đảng, coi đó là nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng; nghiên cứu, rút ra bài học kinh nghiệm từ các đảng anh em ở các nước bạn bè chiến lược và chính đảng các nước trên thế giới, vận dụng sáng tạo, đúng đắn và phù hợp với việc hoạch định và củng cố đường lối của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

 

Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào_Ảnh: EPA

Cấp ủy, đảng viên đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành chương trình, dự án nhằm tổ chức thực hiện đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng; coi việc phát triển kinh tế, giải quyết đói nghèo của nhân dân gắn liền với thực hiện sâu sát chính sách ba xây (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức), phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, là nền tảng quan trọng trong xây dựng Đảng vững chắc về chính trị, làm cho các nguyên tắc, phương hướng chỉ đạo xây dựng Đảng được tổ chức, triển khai cụ thể trong tổ chức đảng các cấp.

Cấp ủy các cấp tích cực bồi dưỡng, đào tạo đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng. Việc bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên hiện nay tập trung vào các nội dung: Kiến thức sâu về chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có lập trường bạn - thù rõ ràng; trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao phó; tin tưởng vững chắc đối với sức mạnh và trí tuệ của quần chúng; tôn trọng và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn coi công tác tư tưởng là công tác quan trọng hàng đầu, là công việc gốc, cần phải được tiến hành thường xuyên và là việc then chốt trong mọi lĩnh vực. Trong giai đoạn vừa qua, cấp ủy các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, X của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 7, 8 và các nghị quyết Trung ương khóa IX, X, tạo sự nhận thức, hiểu biết và nắm chắc một cách đúng đắn, tích cực tuyên truyền, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên với nhiều nội dung, hình thức và phương thức; mở đợt tiến hành củng cố nội bộ Đảng từ Trung ương đến địa phương, cơ sở gắn liền với việc tiến hành đại hội ba cấp của Đảng; tổ chức góp ý về báo cáo chính trị, Điều lệ Đảng và nhân sự cho đại hội các cấp của Đảng.

Cấp ủy các cấp, toàn thể đảng viên thống nhất cao với đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc của Đảng và kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Cay-xỏn Phôm-vi-hản - là lý luận cơ bản của Đảng, là kim chỉ nam lãnh đạo công cuộc cách mạng của Đảng. Các cấp ủy chủ động giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về việc phân biệt rõ bạn - thù, không dao động trước tình hình, có tinh thần kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nội bộ Đảng cũng như chế độ, kiên quyết bảo vệ, giữ gìn chế độ dân chủ nhân dân; có tinh thần thực sự yêu nước, quyết tâm, tự lực tạo nên sức mạnh, kết hợp với việc tranh thủ sức mạnh của thời đại để phục vụ công cuộc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược; có tầm nhìn tốt, sâu, khả năng xây dựng các phong trào, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực đấu tranh và phòng, chống các hiện tượng tiêu cực phát sinh trong tổ chức, tuân thủ Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn sự đoàn kết gắn bó trong nội bộ Đảng; kiên quyết chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thời gian qua, đội ngũ đảng viên luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất chặt chẽ trong nội bộ tổ chức Đảng, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo; kiên quyết chống tư tưởng đa đảng, đa nguyên, phe nhóm trong tổ chức đảng, quan tâm giáo dục, tuyên truyền tư tưởng cho đảng viên với nhiều hình thức, phương thức, biện pháp, mức độ, phạm vi và nội dung phù hợp với tình hình, đặc điểm của mỗi chi bộ, đội ngũ và cá nhân đảng viên để khai thác có hiệu quả thế mạnh và tiềm năng trong chi bộ; coi việc tiến hành sinh hoạt đảng là hoạt động giáo dục, tuyên truyền và củng cố quan điểm, lập trường giai cấp, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, phong cách, lối sống, khả năng lãnh đạo của cấp ủy và từng cá nhân đảng viên.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tổ chức

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức không ngừng được nâng cao, làm cho hệ thống tổ chức của Đảng và đảng viên trưởng thành, phát triển, trở thành nòng cốt trong hệ thống chính trị các cấp; chỉ đạo các cấp ủy chuẩn bị và tiến hành đại hội ba cấp của Đảng, bắt đầu từ cơ sở, với việc tiến hành củng cố nội bộ Đảng và nội bộ các cấp ủy; chuẩn bị báo cáo chính trị, lựa chọn nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cơ cấu của các cấp ủy; đẩy mạnh các phong trào và lãnh đạo tiến hành tổ chức thành công đại hội các cấp. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức đảng, cấp ủy được củng cố vững mạnh hơn; cán bộ, đảng viên, quần chúng tín nhiệm và ủng hộ; các mặt hoạt động có bước tiến mới. Cấp ủy được bầu đa số là những người thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện được quy định, số người có trình độ, kiến thức chính trị, chuyên môn từ cao đẳng trở lên chiếm tỷ lệ lớn và đã trải qua các phong trào, công tác thực tế; cơ cấu cấp ủy thế hệ trung niên và thế hệ thanh niên chiếm đa số và tỷ lệ nữ cũng cao hơn.

Trên cơ sở thực hiện đúng quy định, tiến trình, quy trình phát triển Đảng trong Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, các cấp ủy coi trọng và quan tâm đến công tác phát triển quần chúng tiến bộ để kết nạp đảng viên đúng theo ba hướng chỉ đạo, hai hướng cấp bách trong công tác phát triển đảng giai đoạn mới, làm cho số lượng đảng viên tăng lên cả về số lượng và chất lượng qua mỗi năm.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở Thủ đô Vientiane, ngày 21-1-2016_Ảnh: Reuters

Chủ động và coi trọng nghiên cứu các đối tượng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định trong Điều lệ Đảng, các quy định khác, đặc biệt là Nghị quyết số 030/BCTW, ngày 3-1-2018, về tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo - quản lý vào cơ cấu tổ chức của Đảng; bố trí, sắp xếp và sử dụng nhân lực có trình độ, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng, có lập trường giai cấp công nhân rõ ràng, có lối sống lành mạnh và tiến bộ, có phương thức lãnh đạo và phương thức làm việc khoa học làm bí thư, phó bí thư và ủy viên cấp ủy đúng quy trình và bảo đảm tổ chức đảng thật sự vững mạnh.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về phương thức lãnh đạo

Cấp ủy các cấp, toàn thể đảng viên kiên định và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân chịu trách nhiệm, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân trực thuộc tổ chức, cấp dưới thực hiện theo cấp trên và toàn Đảng thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Các vấn đề, công việc lớn hay nhỏ, chiến lược hoặc sách lược của Đảng đều được trao đổi trong tập thể; cá nhân và đội ngũ đảng viên nói và làm trên cơ sở nghị quyết, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp linh hoạt giữa nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sự tôn nghiêm trong quản lý của cơ quan chính quyền với sự chủ động của các tổ chức quần chúng; kiên định và phát huy phương thức lãnh đạo truyền thống tốt đẹp của Đảng, phương thức lãnh đạo sát sao với cơ sở, thực tiễn, dân chủ; cấp ủy, đảng viên chủ động chống bệnh quan liêu, tư lợi cá nhân, tham nhũng, thiếu kỷ luật, nắm rõ quy định, nguyên tắc nhưng không thực hiện, làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm đối với nhiệm vụ chính trị được giao.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cấp ủy các cấp, mỗi đảng viên chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức có hiệu quả; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuyên môn theo từng lĩnh vực công tác trên cơ sở đặc thù của mỗi chi bộ; kiên định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là chìa khóa gắn liền với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Cấp ủy, đảng viên chủ động lãnh đạo giải quyết xóa đói, giảm nghèo, xây dựng bản làng trở thành bản phát triển, làm cho đời sống cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng được cải thiện, hộ nghèo trên toàn quốc từng bước được quan tâm, khoảng cách giữa đô thị và nông thôn nhiều nơi giảm xuống, góp phần quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, an ninh trật tự, an toàn và cơ bản hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ(1).

Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn cơ quan chính quyền, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tổ chức thanh niên, phụ nữ, công đoàn, cựu chiến binh và tổ chức xã hội trong phạm vi lãnh đạo của mình, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị; thực hiện công tác cơ sở toàn diện, thông qua đảng viên, thường xuyên tổ chức lãnh đạo thực hiện các công việc của từng đơn vị. Cấp ủy, đảng viên quan tâm lãnh đạo sát sao công tác an ninh - quốc phòng cùng với việc đào tạo, bố trí sắp xếp và sử dụng nhân sự trong lực lượng an ninh - quốc phòng, làm cho lực lượng này vững chắc về chính trị, tư tưởng, trong sạch về đạo đức cách mạng, vững mạnh về tổ chức, chỉ đạo điều hành, trở thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ, giữ gìn và phát triển đất nước.

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong thời gian qua, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết, đó là: 1- Nhận thức, hiểu biết của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng chưa thực sự sâu sắc, chưa tích cực đổi mới tư duy, việc nghiên cứu cụ thể hóa đường lối của Đảng thành chương trình, dự án, tổ chức thực hiện còn chậm; 2- Tổ chức đảng các cấp ở một số nơi còn chưa vững chắc, chưa thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng nhiệm vụ, vai trò; chất lượng xây dựng chi bộ Đảng vững mạnh ở một số nơi chưa cao, chưa đạt được mục tiêu đề ra; 3- Việc củng cố tổ chức đảng ở một số nơi chưa tốt, phong trào chưa sôi nổi, liên tục và chưa thực sự trở thành phong trào của quần chúng.

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, nghiên cứu, quán triệt và nắm chắc các văn bản của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy các cấp, toàn thể đảng viên cần quan tâm nghiên cứu, quán triệt, nắm chắc các nội dung văn bản của Đảng đề ra cho từng giai đoạn, nhất là Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng nói chung, đặc biệt là Chỉ thị số 01/BCTW, ngày 3-1-2018, về việc tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và Văn bản số 291/TCTW, ngày 26-4-2018, hướng dẫn về tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về việc tăng cường xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh một cách sâu rộng và toàn diện, đi sâu nghiên cứu, nắm chắc mục đích, mục tiêu, nội dung và biện pháp thực hiện. Cụ thể hóa thành kế hoạch, đề án, dự án, mục tiêu phấn đấu của đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, coi đó là trách nhiệm trực tiếp của đảng bộ và chịu trách nhiệm với kết quả về công tác xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh trước cấp ủy cấp trên.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc củng cố, kiện toàn tổ chức đảng là nhiệm vụ của đảng bộ các cấp, là trách nhiệm trực tiếp của cấp ủy các cấp và mỗi đảng viên. Trước tiên, cấp ủy cấp trên cần phải lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cấp dưới làm tốt nhiệm vụ, công tác được giao, cũng như thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy chi bộ phải nâng cao trách nhiệm trong việc lập kế hoạch xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Việc xây dựng kế hoạch phấn đấu dựa vào tình hình thực tiễn của chi bộ, dựa theo nội dung được quy định trong Chỉ thị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về việc tăng cường xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của Nhà nước. Nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm của chi bộ, chủ động cụ thể hóa kế hoạch đó thành kế hoạch tháng của chi bộ. Việc tổng kết tổ chức thực hiện kế hoạch phải sâu sắc, khách quan, phản ánh được thực tiễn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của chi bộ và đảng viên, đồng thời xây dựng kế hoạch phấn đấu của chi bộ trong năm tiếp theo.

Thứ ba, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng quản lý đảng viên và tiến hành sinh hoạt đảng của tổ chức cơ sở. Bảo đảm sự phù hợp giữa bộ máy tổ chức đảng và bộ máy tổ chức hành chính ở đơn vị cơ sở; mỗi tổ chức cơ sở đảng được thành lập gắn với một đơn vị cơ sở nhất định trong hệ thống tổ chức xã hội. Tổ chức đảng, chi bộ là nơi quản lý đảng viên trực tiếp; nắm chắc tâm tư, trình độ, năng lực, sức khỏe và điều kiện sinh sống của đảng viên để tiến hành phân công công việc phù hợp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; xây dựng kế hoạch giáo dục, tuyên truyền, nâng cao trình độ chính trị, năng lực mọi mặt cho đảng viên trong công việc thực tế.

Tiến hành sinh hoạt đảng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nếu coi Đảng là một cơ thể, trong đó chi bộ là một bộ phận cấu thành của tổ chức đảng thì sinh hoạt đảng thường xuyên là “quy trình trao đổi chất trong cơ thể”, là biểu hiện của sức sống. Sinh hoạt đảng là một hình thức đấu tranh trong nội bộ đảng, cũng như trong đội ngũ đảng viên nhằm ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực, đồng thời phát huy mặt tích cực. Cùng với đó, sinh hoạt đảng tăng cường phương thức tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên. Qua đó, hằng năm, từng đảng viên tự kiểm điểm theo 5 nội dung của Chỉ thị số 01/BCTW, ngày 3-1-2018, của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, về việc tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, căn cứ theo 5 nhiệm vụ và 9 điều đảng viên không được làm, được quy định trong Điều lệ Đảng; đồng thời, tự đánh giá chất lượng, phân loại cá nhân; đảng viên trong chi bộ sẽ đóng góp ý kiến, đánh giá chất lượng và phân loại cho đảng viên trong chi bộ; cấp ủy tổng kết, tổng hợp đánh giá chất lượng và phân loại đảng viên, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Thứ tư, chủ động phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong tổ chức và đảng viên. Nghiên cứu, xem xét, đánh giá tình hình và mức độ của hiện tượng tiêu cực bắt đầu từ tổ chức hoạt động của cán bộ, đảng viên đặt trong điều kiện khách quan từ mức độ thấp đến mức độ cao để đánh giá mức độ gây nguy hại đối với lợi ích của nhân dân. Lấy quy định, pháp luật, hình thức tổ chức làm nền tảng, cơ sở cho hoạt động nhằm từng bước hạn chế hiện tượng tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Phải củng cố, chỉnh sửa và ban hành hệ thống các văn bản pháp luật; phổ biến pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật; đổi mới và làm cho bộ máy nhà nước được củng cố theo hướng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tiến hành lựa chọn đội ngũ quần chúng tiến bộ đúng theo tiêu chuẩn và điều kiện được quy định để kết nạp Đảng.

 

Toàn thể đảng viên kiên định và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào_Ảnh: Reuters

Giáo dục, tuyên truyền pháp luật, đạo đức cách mạng, tạo thành dư luận rộng rãi trong xã hội để phản ánh những hiện tượng tiêu cực của cán bộ, đảng viên; vận động toàn xã hội lên án hiện tượng, hành vi sai trái, đi ngược với phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gây thiệt hại cho xã hội thông qua các phương tiện truyền thông đa dạng.

Phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, đồng thời kiện toàn tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; xem xét, xử lý các hiện tượng tiêu cực, bất kể người có chức vụ cao hoặc thấp đều thực hiện theo nguyên tắc tất cả công dân Lào đều bình đẳng trước pháp luật, kiên quyết thay thế người vi phạm nhằm bảo đảm tổ chức đảng và bộ máy trong sạch.

Thứ năm, tiếp tục truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng. Tiếp tục truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng để vận động và thực hiện một số bài học thực tiễn mà các đảng cộng sản tổng kết: Một là, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa vụ lợi phát sinh trong Đảng. Hai là, phải tìm phương pháp xử lý các luồng tư tưởng và ý kiến khác biệt trong các vấn đề trao đổi trong Đảng đúng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Ba là, phải kiên quyết xử lý hiện tượng quan liêu, đặc quyền, đặc lợi không phù hợp với chính sách và điều kiện thực tiễn. Bốn là, Đảng phải có chủ trương, đường lối đúng đắn, xây dựng cơ chế tổ chức phù hợp, quy định quy chế làm việc rõ ràng, kiên định chống bệnh quan liêu, gia trưởng, giáo điều,... Năm là, phải đề ra và thực hiện triệt để, kịp thời các biện pháp ngay từ khi xuất hiện nguy cơ mất đoàn kết trong nội bộ Đảng. Sáu là, phải kịp thời đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ, giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng(2).

Thứ sáu, giám sát, kiểm tra và thường xuyên tổng kết về hoạt động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn cho rằng, “nếu không có kiểm tra cũng có nghĩa là không có sự lãnh đạo”. Điều này cho thấy kiểm tra, giám sát là một nguyên tắc quan trọng, là một bộ phận không thể tách rời và đóng vai trò chính trong sự lãnh đạo của Đảng, là bước thứ ba trong lãnh đạo. Vì vậy, trong điều kiện mới, việc kiểm tra, giám sát và tổng kết, rút ra bài học càng có vai trò nổi bật trong mọi lĩnh vực công tác, để các thành phần trong xã hội tham gia kịp thời công tác phòng, chống các hiện tượng tiêu cực phát sinh trong tổ chức và cá nhân đảng viên, giải quyết các vấn đề tồn tại, nhanh chóng phát huy mặt tích cực và các yếu tố mới, hạn chế, khắc phục các hiện tượng tiêu cực - những nhân tố làm cho tổ chức đảng suy thoái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vai trò lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của Đảng.

Thực hiện chế độ giám sát, kiểm tra và tổng kết, rút ra bài học trong thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, đảng viên. Giá trị thực tiễn của việc kiểm tra, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm cần phải được kiểm chứng thông qua tính hiệu quả về kinh tế, chính trị và đời sống của cán bộ, đảng viên cho đến nhân dân và kiểm tra cần phải tiến tới tổng kết cả sự đúng đắn lẫn hành vi sai phạm trên tinh thần xây dựng hoặc xử lý với mức kỷ luật rõ ràng. Sau khi kết thúc kiểm tra, các bộ phận cần phải đoàn kết thống nhất cao, nâng cao năng lực chiến đấu, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đảng viên. Đó là hiệu quả, là thành công trong kiểm tra, giám sát, phù hợp với nguyên tắc: “Đảng phải có tổ chức chặt chẽ, hoạt động có nguyên tắc, có quy định nghiêm ngặt”(3).

Tóm lại, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thành tựu nổi bật và mặt tích cực, kiên quyết khắc phục khuyết điểm, hạn chế và thách thức nguy hiểm đối với Đảng nhằm nâng cao vai trò, khả năng lãnh đạo của Đảng và nâng cao tính gương mẫu, tiên phong của Đảng; nâng cao chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên có sự chuyển đổi tích cực với bước tiến đột phá, đủ năng lực thực hiện sứ mệnh trung tâm lãnh đạo trong hệ thống chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Trong điều kiện và môi trường mới, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cần phải xây dựng Đảng nói chung, cấp ủy các cấp, đội ngũ và đảng viên nói riêng đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước đề ra trong từng giai đoạn.

------------------------------
(1) Nghị quyết số 056/BCH, ngày 19-9-2018, về củng cố cơ sở chính trị của chế độ dân chủ nhân dân vững mạnh, tr. 2
(2) Tài liệu môn Xây dựng Đảng (dành cho lớp tập huấn lý luận chính trị - hành chính 45 ngày), 2017, tr. 27
(3) Sách hướng dẫn công tác kiểm tra Đảng, Nhà nước cấp Trung ương, 1987, tr. 11.

                      THOONG-XẠ-LÍT MĂNG-NO-MỆC

                     Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều