Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; đồng thời, xác định “Một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an_Ảnh: TTXVN
Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng xây dựng lực lượng Công an nhân dân qua 35 năm đổi mới

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng lực lượng CAND, đặc biệt là xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại liên tục được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ. Từ Đại hội VIII đến Đại hội X của Đảng, Đảng ta luôn xác định: Xây dựng lực lượng Quân đội và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu”(1). Những quan điểm này được cụ thể hóa tại Điều 67, Hiến pháp năm 2013: “Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm”(2). Đại hội XII của Đảng khẳng định: Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó xác định “ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”(3). Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”(4).

Quan điểm của Đảng ta về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng là dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn triển khai thực hiện từ Đại hội VIII đến nay. Đó là sự kế thừa, phát triển trong tư duy lý luận của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng CAND; đồng thời, khẳng định những vấn đề rất quan trọng trong chủ trương, đường lối về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh mới.

Các yếu tố “cách mạng”, “chính quy”, “tinh nhuệ” và “hiện đại” theo định hướng Đại hội XIII của Đảng

Bốn nội dung cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là một chỉnh thể thống nhất trong mục tiêu xây dựng CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện. Các nội dung đó có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, tương tác lẫn nhau nên cần được xây dựng đồng bộ, không được coi nhẹ nội dung nào, như vậy mới bảo đảm tính thống nhất từ tư tưởng đến hành động, từ nhận thức đến tổ chức thực tiễn ở các cấp trong CAND.

Thứ nhất, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “cách mạng” tiếp tục được xác định là yếu tố đầu tiên trong nội dung xây dựng lực lượng CAND. Đó là xây dựng bản chất, thuộc tính, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của CAND Việt Nam. Công an nhân dân mang bản chất giai cấp, có tính dân tộc và nhân dân sâu sắc; là lực lượng chuyên chính của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chặng đường hơn 75 năm xây dựng và phát triển của lực lượng CAND Việt Nam gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, xây dựng lực lượng CAND cách mạng là xây dựng lực lượng vũ trang đảm nhiệm hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Đó là: Tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong phạm vi cả nước; là lực lượng nòng cốt, trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân_Ảnh: TTXVN 

Mọi hoạt động của lực lượng công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, có đủ sức mạnh, tiềm lực, khả năng phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng của đất nước trong giai đoạn mới: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, phấn đấu đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng bao gồm:

Một là, xây dựng lực lượng CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu; luôn kiên định trước mọi khó khăn, thử thách, không có biểu hiện “suy thoái”; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có khả năng “miễn dịch” với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tội phạm; nhận thức rõ đối tượng và đối tác theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Hai là, xây dựng CAND thật sự là lực lượng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; theo đúng phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” và phong cách “trọng dân, gần dân, sát dân và có trách nhiệm với nhân dân”, tăng cường “tương tác” với nhân dân, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong từng gia đình, từng thôn, xóm không để phát sinh thành tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. 

 Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và khả năng vận dụng sáng tạo những nhận thức đó trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu, lối sống trong sạch, lành mạnh, tiến bộ, văn minh, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng nhận và phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.         

Thứ hai, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “chính quy” là một yêu cầu tất yếu, xuất phát từ đặc thù của lực lượng vũ trang. Đó là xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nền nếp những quy định, nguyên tắc, quy chế, chuẩn mực nhằm tạo nên sự thống nhất về chính trị, tổ chức và hành động tạo nên sức mạnh chiến đấu của lực lượng CAND.

Về chính trị, phải xây dựng lực lượng CAND trung thành tuyệt đối, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, có ý nghĩa sống còn và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, nội dung xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng; đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Công tác công an phải gắn chặt với đường lối chính trị của Đảng. Nếu thoát ly đường lối chính trị của Đảng, thì dù khéo mấy cũng không kết quả”(5).

Về tổ chức, bộ máy CAND từ bộ đến địa phương là một tổ chức vũ trang tinh gọn, chặt chẽ, khoa học, cơ động và mang tính chiến đấu cao, bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành tập trung thống nhất, chuyên sâu ở tất cả các cấp, từ Trung ương tới cơ sở, trong đó chú trọng công an xã, phường chính quy, kiểu mẫu, đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả mọi yêu cầu nhiệm vụ của công tác công an. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định rõ ràng, khoa học, không trùng lặp, chồng chéo giữa các đơn vị, các cấp, các cá nhân trong lực lượng và giữa CAND với các lực lượng khác. Đội ngũ cán bộ được quy định rõ ràng, cụ thể về tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, được đào tạo, trang bị thống nhất, vững vàng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ.

Về hành động, mọi hoạt động của lực lượng CAND phải quán triệt nguyên tắc “thượng tôn pháp luật” và phải coi yếu tố bảo đảm “thượng tôn pháp luật” là điều kiện quan trọng để đánh giá tính “chính quy” của lực lượng CAND. Mọi đường lối, chủ trương về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng được thể chế bằng các quy định của pháp luật. Các mặt công tác, chiến đấu, tác phong, lễ tiết trong CAND được thực hiện trên cơ sở pháp luật, hệ thống quy chế, quy trình, điều lệnh nội vụ, nội quy kỷ luật nghiêm minh, chặt chẽ của lực lượng vũ trang nhân dân.

Thứ ba, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “tinh nhuệ” là định hướng, chủ trương và cũng là yêu cầu mà Đảng ta đã đặt ra trong suốt quá trình tổ chức, xây dựng lực lượng CAND. Đó là xây dựng tổng hợp, toàn diện các yếu tố để tạo nên sức mạnh và hiệu quả trong công tác, chiến đấu bảo đảm khả năng tấn công kẻ địch và tội phạm một cách sắc bén, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Trong xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, đòi hỏi phải đặt lên hàng đầu yêu cầu xây dựng sự vững mạnh về chính trịTrong đó, tập trung xây dựng lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nắm vững và chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; luôn đặt lên hàng đầu và kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân; chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, chính sách, giải pháp chiến lược, quan trọng, có ý nghĩa “căn cốt” về bảo đảm an ninh, trật tự, ứng phó hiệu quả với các tình huống, vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần thiết thực bảo vệ, xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có trình độ, tri thức toàn diện và chuyên sâu trong lĩnh vực công tác được phụ trách; nhạy bén về chính trị, về nghiệp vụ, có khả năng điều tra nghiên cứu nắm tình hình, phân tích dự báo phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, đối sách; có khả năng vận động, tổ chức quần chúng tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh quốc gia; có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn bí mật, mưu trí sáng tạo, có khả năng tổng kết thực tiễn và nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu; có khả năng tiếp thu và vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học - kỹ thuật hiện đại trên thế giới.

Đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới, CAND không ngừng đổi mới, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật trong công tác, chiến đấu. Đồng thời, xây dựng lực lượng trực tiếp chiến đấu mũi nhọn, được trang bị hiện đại, cơ động, có khả năng tác chiến cao; kịp thời, sắc bén, hiệu quả trong đấu tranh với các loại tội phạm, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với các mối đe dọa “an ninh phi truyền thống”, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch COVID-19_Ảnh: TTXVN  
Chức năng, nhiệm vụ bộ máy Công an nhân dân được hoàn thiện theo 4 cấp:

- Cấp bộ: Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đề xuất, hoạch định các chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; trực tiếp thực hiện công tác tình báo chiến lược và tình báo chuyên ngành; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm tham nhũng, tội phạm có tính chất quốc tế và các vụ án hình sự lớn liên quan đến nhiều địa phương.

- Cấp tỉnh (gồm công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở địa phương; là lực lượng chịu trách nhiệm chính về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương.

- Cấp huyện (gồm công an các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp; trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm, vi phạm pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định; thực hiện các công tác nghiệp vụ cơ bản của công an, nắm tình hình, giải quyết cơ bản các vụ việc xảy ra, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trực tiếp giải quyết các yêu cầu của nhân dân về an ninh, trật tự theo quy định.

- Công an cấp cơ sở (gồm công an phường, xã, thị trấn): Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp; nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật tự ở cơ sở, trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Ngoài ra, tổ chức bộ máy của CAND được bố trí tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Bên cạnh đó, để bảo đảm yếu tố tinh nhuệ, lực lượng CAND tiếp tục bố trí chuyên sâu theo lĩnh vực công tác: an ninh, cảnh sát, tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật; đồng thời, phải chủ trì tham mưu, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, có cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả trong huy động sức mạnh, tiềm lực vật chất, khoa học, kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thứ tư, xây dựng lực lượng Công an nhân dân “hiện đại” là bảo đảm yêu cầu trang bị và nghiên cứu ứng dụng những thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học - kỹ thuật, khoa học - công nghệ và khoa học - xã hội nhân văn..., đáp ứng sự phát triển, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Đại hội XIII của Đảng xác định “xây dựng lực lượng công an từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; là một trong những tư duy rất mới, nội dung mới so với các quan điểm trước đây của Đảng ta, thể hiện sự phát triển trong quan điểm về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; là đòi hỏi tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng CAND, phù hợp với xu thế, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia cũng như tiềm lực của đất nước hiện nay và trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi phải đẩy nhanh hơn nữa lộ trình hiện đại hóa lực lượng công an. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thực hiện chủ trương “ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng”, lực lượng CAND đã thu được những kết quả quan trọng, tập trung phát triển công nghiệp an ninh, tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, bảo đảm cho lực lượng CAND từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động; tạo ra thế và lực, điều kiện cần và đủ để xây dựng một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại theo đúng mục tiêu xác định tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng lực lượng CAND hiện đại trong giai đoạn hiện nay thể hiện ở những nội dung cơ bản sau: CAND được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện khoa học - kỹ thuật hiện đại; có hệ thống lưu trữ, tra cứu sử dụng các thông tin tư liệu khoa học hoàn chỉnh, hiện đại, ứng dụng những tiến bộ của công nghệ thông tin, thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ của nhân loại phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có trình độ, được đào tạo chuyên sâu, có năng lực tư duy sắc sảo, tác phong làm việc khoa học theo kịp quá trình phát triển, đổi mới của đất nước; có khả năng ứng dụng có chọn lọc những kinh nghiệm, kiến thức tiên tiến của khu vực và quốc tế vào các lĩnh vực công tác, chiến đấu. Đối với lực lượng an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động và một số lực lượng cảnh sát cần ưu tiên xây dựng hiện đại ngay cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và trình độ cán bộ, chiến sĩ nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân có trình độ, được đào tạo chuyên sâu, có năng lực tư duy sắc sảo, tác phong làm việc khoa học theo kịp quá trình phát triển, đổi mới của đất nước_Ảnh: TTXVN 
Một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

“Xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là một chủ trương lớn của Đảng, tạo tiền đề, điều kiện cơ bản, quan trọng để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến ngày càng khó lường, phức tạp; xuất hiện ngày càng nhiều các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm ngày càng phức tạp, tinh vi, nguy hiểm; các loại tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh,… đang tiềm ẩn nhiều lo lắng, bất an trong xã hội. Bên cạnh đó, những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đang đặt ra cả cơ hội và thách thức cho công tác xây dựng CAND.

Việc triển khai thực hiện chủ trương “xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” cần phải thực hiện khẩn trương, khoa học, chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn; trong đó, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “Đảng lãnh đạo Công an nhân dân tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” trong triển khai nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó, tuân thủ nghiêm túc, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy; phát huy vai trò tích cực, chủ động, gương mẫu và chịu trách nhiệm chính của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các cấp trong CAND về tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Đây là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng lực lượng CAND thực sự là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Hai là, tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để làm cơ sở tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác công an; trọng tâm là khẩn trương xây dựng, trình Bộ Chính trị phê duyệt “Đề án Xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đồng thời, có kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai thực hiện Đề án. Quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án, cần nghiên cứu luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn để thống nhất nhận thức về các yếu tố “cách mạng”, “chính quy”, “tinh nhuệ”, “hiện đại” trong xây dựng lực lượng CAND giai đoạn hiện nay, tạo cơ sở khoa học để xây dựng lộ trình, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn lực lượng CAND trong nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó, phát huy vai trò, năng lực, trách nhiệm của các đơn vị chuyên trách về xây dựng lực lượng CAND. Huy động sự vào cuộc của các đơn vị làm công tác tham mưu, nghiên cứu chiến lược, các chuyên gia, nhà khoa học, trước hết là trong lực lượng CAND trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Bốn là, tiếp tục đổi mới tư duy lý luận tiến tới hoàn thiện lý luận về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, trong đó, tập trung nghiên cứu làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng; quan điểm, chủ trương, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng CAND; nghiên cứu, phân tích những yếu tố tác động và làm rõ khái niệm, nội dung, vai trò, vị trí, đặc điểm để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Năm là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý triển khai nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu các thành tựu khoa học trong triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sáu là, tăng cường tiềm lực vật chất, kỹ thuật, khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu công tác. Tập trung đầu tư trang bị cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, xác định một số lực lượng đến năm 2025 tiến thẳng lên hiện đại, trong đó có các lực lượng đã ưu tiên hiện đại hóa theo định hướng Đại hội XII của Đảng (an ninh, tình báo, cảnh sát cơ động) và các lực lượng cơ yếu, trinh sát kỹ thuật, cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Tập trung đổi mới phương thức quản lý của lực lượng công an gắn với áp dụng “chuyển đổi số”, “Chính phủ điện tử”; phát triển công nghiệp an ninh, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, đặc biệt là những thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND hiện đại./.

Theo LƯƠNG TAM QUANG/Tạp chí Cộng sản

------------------------------

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2011, tr. 82
(2) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2014, tr. 31 - 32
(3) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 149
(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t. I,
tr. 157 - 158
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 15, tr. 140

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều