93 năm chặng đường lịch sử: Tôn vinh những giá trị to lớn, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ông cha ta đã từng tổng kết: "Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"; "Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết"; "Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng"; "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"... Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội đại đoàn kết tại Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tháng 11/2018  

Kỷ niệm 93 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023) là dịp để khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã ra sức hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam, các hình thức Mặt trận đã lần lượt ra đời: Hội Phản đế đồng minh (năm 1930), Phản đế liên minh (năm 1935), Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương (năm 1938), Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương (năm 1939), Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh, năm 1941), Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội Liên Việt, năm 1946), Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt (năm 1951).

Thời kỳ 1955 - 1975, cả nước làm hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng hậu phương lớn chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam và đấu tranh giải phóng miền Nam. Cả ba tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thành lập năm 1955), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (thành lập năm 1960), Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (thành lập năm 1968) cùng phối hợp chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, tập hợp và phát huy cao nhất sức mạnh đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đến toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kể từ đó đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã qua 9 kỳ đại hội.


MTTQ Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Trong công cuộc đổi mới, với nhiều hình thức tổ chức và vận động nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giải quyết những khó khăn về đời sống, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy ý chí, sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong xã hội; tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp; kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, đẩy mạnh thực hành dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.


MTTQ Việt Nam qua các kỳ Đại hội 

93 năm kể từ ngày thành lập đến nay, ở bất kỳ thời kỳ nào, tổ chức Mặt trận cũng thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Với vai trò và việc hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã hai lần vinh dự được trao tặng Huân chương Sao vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước. Tại Lễ kỷ niệm Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(18/11/1930 - 18/11/2020), Mặt trận tiếp tục vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.


Đoàn Chủ tịch điều hành  Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày hội đại đoàn kết – Phát huy tình đoàn kết, nghĩa đồng bào

Từ nhiều năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Mục đích của Ngày hội nhằm xây dựng, củng cố, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Kể từ đầu tháng 11 đến nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tổ chức tại các khu dân cư trên phạm vi cả nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn trong cộng đồng dân cư; là dịp để mỗi người dân trong khu dân cư ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là dịp người đi xa được trở về, cũng là dịp để cộng đồng cùng nhau kiểm điểm lại những công việc đã làm trong năm, những việc triển khai tốt và chưa tốt, từ đó tạo sự đồng thuận, cùng nhau xây dựng những khu dân cư bình yên, phát triển.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với người dân Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày hội luôn nhận được sự quan tâm, ghi nhận của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần cho Nhân dân ở mỗi cộng đồng dân cư. Nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các vị Ủy viên Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành và địa phương đã về chung vui cùng với Nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời chuyển tải những chủ trương, đường lối, những mong muốn của Đảng, Nhà nước đối với toàn thể nhân dân tới cụ thể từng khu dân cư.

Ngày hội cũng là dịp để phát huy tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, sẻ chia, giúp đỡ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với ý nghĩa nhân văn đó, nhân dân ở cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, đồng bào các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội... Những hoạt động này đã trở thành nguồn động lực to lớn, là sức mạnh nội sinh khơi dậy niềm tin của Nhân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết ở mỗi khu dân cư trên cả nước.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho cán bộ quản lý, giáo dục, giáo viên tiêu biểu và đồng bào uy tín tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

Về dự, chung vui với bà con các dân tộc thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, vui mừng trước những kết quả tốt trong lao động sản xuất nâng cao đời sống, xây dựng chính quyền, cộng đồng của bà con trong thôn, xã.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Cũng nhờ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối, đưa đất nước bước vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào sự nghiệp Đổi mới, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chủ tịch nước cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới, với diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, lại càng cho thấy đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quan trọng bậc nhất, là cội nguồn sức mạnh để đất nước chúng ta vững bước tiến lên.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Lâm Hiển 


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao ủng hộ thành phố Đà Nẵng 5 tỷ đồng xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Ảnh: Lâm Hiển 

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ xúc động lần đầu tiên đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Vui mừng được chứng kiến không khí nô nức, phấn khởi của bà con nơi đây, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều này thể hiện rõ nét tinh thần và không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đây, càng khẳng định ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội, nhất là năm 2023 là dịp tròn 20 năm Ngày hội được tổ chức trên cả nước.

Nhấn mạnh lại lời căn dặn của Bác Hồ "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược; sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta trở thành sức mạnh vô địch, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong mọi thời kỳ, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đến nay, sau 37 năm đổi mới và sau 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu với người dân Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, nếu không có sự tham gia đông đảo của người dân, không có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại thì có lẽ chúng ta không đạt được những thắng lợi, những kỳ tích như vậy; và cũng không phải tự nhiên mà Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lại trở thành một phong trào sâu rộng ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam, miền xuôi cũng như miền ngược, đồng bằng cũng như miền núi, ven biển, hải đảo... như vừa qua.


Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trao tặng nhà Đại đoàn kết cho nhân dân khu dân cư Mỏ Gà, ngày 16/11/2023

Dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc tại xóm Mỏ Gà, xã phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định Ngày hội mang lại ý nghĩa to lớn đối với các cộng đồng dân cư, trở thành nét đẹp truyền thống, tôn vinh những giá trị to lớn, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cụ thể hóa phương châm “hướng về cơ sở”, đưa đường lối, quan điểm của Đảng, công tác Mặt trận đến cộng đồng dân cư, đến với từng gia đình và mỗi người dân.

Trong không khí vui mừng phấn khởi của Ngày hội Đại Đoàn kết, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các thành viên trong Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới xóm Mỏ Gà, các cá nhân, gia đình chính sách và các em học sinh… trên địa bàn.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà tặng nhân dân Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, nhờ đoàn kết, đất nước giữ được độc lập, tự chủ; chiến thắng được đại dịch COVID-19 và nhờ đoàn kết mà đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc lại.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam "con rồng cháu tiên" và đoàn kết đã trở thành máu thịt của những người Việt Nam yêu nước. Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo văn hóa còn dân tộc còn, do vậy nếu giữ được sự đoàn kết trong từng khu dân cư, mỗi địa bàn, mỗi cụm hành chính và đoàn kết trong cả nước thì dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, phát triển giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Hòa chung không khí Ngày hội lớn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vào đúng ngày 18/11/2023 - kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị về chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều