Đắk Nông: Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các DTTS

(Mặt trận) - Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 7/6/2023  vềtriển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” (Đề án) với 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2023-2026; giai đoạn II từ năm 2027-2030.
Ảnh minh họa - Lễ hội Tăm Blang M’prang Bon độc đáo của đồng bào M'nông tại Đắk Nông. Ảnh:daknong.gov.vn

Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số đến năm 2030” (Đề án) với 2 giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2023-2026; giai đoạn II từ năm 2027-2030 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 30/12/2022  (tại Quyết định số 3875/QĐ-BVHTTDL). Đề án tập trung vào các thể loại văn học dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó phát huy các tác phẩm có giá trị tiêu biểu và hiện đang sử dụng thường xuyên; bảo tồn, lưu giữ các tác phẩm có nguy cơ bị mai một và nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng các tác phẩm đã mất; đồng bào các dân tộc thiểu số, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, nghệ nhân người dân tộc thiểu số, các già làng, trưởng thôn, bản khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Với Kế hoạch này, UBND tỉnh Đắk Nông nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân, nhất là đồng bào các DTTS trong việc bảo tồn, phát huy các tác phẩm văn học dân gian; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học dân gian trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tiếp đó, đưa các tác phẩm văn học dân gian vào các sinh hoạt thường xuyên tại các thiết chế văn hóa nhằm định hướng cho người dân ý thức giữ gìn, bảo tồn văn học dân gian của dân tộc mình.

Thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch bảo tồn, phát huy tác phẩm văn học dân gian của các DTTS để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Đề triển khai  tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian của các DTTS trên địa bàn , UBND tỉnh Đắk Nông đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể:

Tăng cường, nâng cao hiệu quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các bộ, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đối với công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các DTTS; thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa kết hợp chặt chẽ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong hoạt động triển khai thực hiện các chính sách dân tộc nói chung và bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các DTTS nói riêng được đồng bộ và hiệu quả.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách, chế độ đặc thù đối với những nghệ nhân lớn tuổi, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa truyền thống ở cơ sở; đặc biệt là chính sách đặc thù cho các nghệ nhân trao truyền các tác phẩm văn học dân gian trong cộng đồng các DTTS; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, phát huy giá trị tác phẩm văn học dân gian các DTTS.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và của Nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các DTTS.

Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác văn hóa. Củng cố và phát triển các chi hội văn nghệ dân gian, chi hội văn học nghệ thuật DTTS tại địa phương, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến văn học dân gian các dân tộc. Hỗ trợ các nghệ nhân người DTTS trong việc lưu truyền, phổ biến văn hóa truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận; lồng ghép kinh phí với các chương trình, đề án, dự án của trung ương, địa phương thực hiện tại vùng đồng bào các DTTS.

Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; Đầu tư trang thiết bị công nghệ phù hợp để nâng cao khả năng tiếp cận cho vùng DTTS.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều