Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. 
Để tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN

Công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW và các văn bản khác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Thông qua công tác tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực to lớn, khơi dậy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền cần được triển khai chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thiết thực, hiệu quả, phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

5 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN LỚN TRỌNG TÂM

Một là, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng người Việt Nam, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp Nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước.

Hai là, tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, kết quả đạt được của công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Bốn là, ý nghĩa, sự cần thiết ban hành Kết luận số 12-KL/TW; những nội dung mới, giải pháp quan trọng trong của Kết luận số 12-KL/TW, nhất là những nội dung, giải pháp sau:

Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh,…

Khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Năm là, phản ánh tình hình triển khai Kết luận số 12-KL/TW của các bộ, ngành, địa phương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo Nhật Minh/Tạp chí Tuyên giáo

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều