Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hướng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong mọi thời điểm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động người Việt Nam ở nước ngoài - một nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc nói chung, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng. Thời gian tới, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh của mình. Bài viết đăng trên Tạp chí Mặt trận.

Đại đoàn kết dân tộc trong các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với kiều bào tại đền Ngọc Sơn, thành phố Hà Nội _Ảnh: TTXVN
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Đó là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong toàn bộ tư tưởng của Người, cũng như trong tổng thể các nguyên tắc, phương châm được Người đề ra cho cách mạng Việt Nam. Đó cũng chính là sự phản ánh, tiếp nối truyền thống lâu đời của dân tộc ta: Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dânLật thuyền mới biết sức dân như nước. Sự nghiệp cách mạng của dân tộc không thể thành công, nếu thiếu đi sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, trong nước hay ở ngoài nước, nam hay nữ, giàu hay nghèo...

Ngay từ khi bôn ba tìm đường cứu nước và cả trong những ngày đầu dựng nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối của Đảng đã hoạt động trong lòng nhân dân và cộng đồng kiều bào ở nước ngoài, được đồng bào đùm bọc, che chở, giúp đỡ; do vậy, Người hết sức quan tâm và hiểu rõ vai trò quan trọng của bà con người Việt Nam ở nước ngoài với cách mạng. Người đã trực tiếp tạo lập cơ sở ban đầu, để thành lập các tổ chức người Việt Nam ở Pháp, Trung Quốc, Thái Lan..., tiến tới hình thành phong trào Việt kiều yêu nước phát triển mạnh mẽ tại những nước này, tạo cơ sở hậu thuẫn cho phong trào cách mạng ở trong nước. Sau khi đất nước giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần kêu gọi, động viên đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần yêu nước, tranh thủ tình cảm của nhân dân sở tại, bằng nhiều biện pháp phù hợp để ủng hộ đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, đồng bào yêu nước ở nước ngoài đã có những đóng góp to lớn về vật chất, tinh thần và trí tuệ cho Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đầy khó khăn, gian khổ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa mới ra đời. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược, nguồn lực sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp tục được phát huy tối đa, góp phần to lớn cho sự nghiệp cách mạng đấu tranh giữ gìn độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Tiếp nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng và Nhà nước ta tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng, Nhà nước cũng như tình cảm của mỗi người dân Việt Nam ở trong nước luôn khẳng định: Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Với sứ mệnh, quyền và trách nhiệm của mình, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã chủ động, tích cực trong công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài cùng nhau vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ đã ban hành các văn bản về người Việt Nam ở nước ngoài(1), theo đó:

1- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài cần thể hiện đầy đủ truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là giữ vững nền độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Mọi người Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2- Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

 3- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân. Các tổ chức của Đảng, Nhà nước, MTTQVN và các đoàn thể nhân dân, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, ở trong nước và ngoài nước và toàn dân cần coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp là người Việt Nam ở nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam bên lề Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, tháng 11-2020 _Ảnh: TTXVN
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, quyền và trách nhiệm được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, MTTQVN đã chủ động, tích cực đổi mới, đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài trở thành một nội dung quan trọng, nhiệm vụ xuyên suốt trong chương trình hành động qua các kỳ Đại hội của mình, trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban Trung ương MTTQVN với các đối tác tương quan(2).

Thông qua Chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN và các tổ chức thành viên thống nhất xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung triển khai công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác tham mưu, nghiên cứu, phản biện, góp ý xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, tiến hành rà soát các văn bản pháp luật của Nhà nước đã ban hành có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp, tham khảo ý kiến lẫn nhau trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, như Luật Quốc tịch Việt Nam, Luật Nhà ở, Luật Khoa học và công nghệ, pháp luật về đầu tư...; phối hợp vận động người Việt Nam ở nước ngoài ủng hộ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, trao đổi thông tin về tình hình cộng đồng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để phản ánh, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp đánh giá, đề xuất về các tiêu chí lựa chọn người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu để giới thiệu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN các khóa; phối hợp tổ chức các sự kiện thường niên dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, như Chương trình “Xuân quê hương”, tổ chức cho đồng bào đi thăm Trường Sa...

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN chủ trì nhiều hoạt động tiếp xúc, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con người Việt Nam ở nước ngoài; cử đại biểu tham dự các hoạt động do các hội đoàn, tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức; tổ chức đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQVN tới thăm làm việc với cộng đồng người Việt Nam tại các nước; đón tiếp và làm việc với các hội đoàn, tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài đến chào và thăm MTTQVN; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng, ban hành hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong tập hợp, đoàn kết cộng đồng và có nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng quê hương, đất nước; vận động người Việt Nam ở nước ngoài tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào, cuộc vận động do MTTQVN chủ trì phát động. Đồng thời, MTTQVN cũng coi trọng và chủ động trong vận động những trí thức giỏi, doanh nhân thành đạt, nhân sĩ, người tiêu biểu trong cộng đồng người Việt Nam ở các nước tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, đầu tư trí tuệ cho những lĩnh vực mũi nhọn về khoa học - công nghệ, đầu tư các dự án trọng điểm về kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc cả ở trong và ngoài nước; phối hợp hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở các nước những nhu cầu chính đáng về đời sống văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng; hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lựa chọn người Việt Nam tiêu biểu ở các khu vực trọng điểm, ở các nước có đông người Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQVN(3) và giới thiệu tham gia ủy ban MTTQVN ở các cấp. Đây chính là lực lượng nòng cốt đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài để thường xuyên phản ánh, thông tin về tình hình hoạt động của cộng đồng, các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài với cơ quan hữu quan của đất nước; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người Việt Nam ở nước ngoài; làm cầu nối mở rộng các đối tác và các hoạt động hợp tác qua “kênh” đối ngoại nhân dân của MTTQVN.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, hỗ trợ cho việc thành lập và tổ chức các hoạt động của hội liên lạc, hội thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài ở địa phương, cùng các cơ quan chức năng ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động, tập hợp thân nhân và người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới

Sự nghiệp đổi mới toàn diện và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã và đang mở ra cho đất nước ta những cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức cho hệ thống chính trị trong việc khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đưa nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, tạo ra những đột phá; đồng thời, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cần tiếp tục được chú trọng và triển khai toàn diện, mạnh mẽ và thực chất ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh việc vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết hướng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong thời gian tới MTTQVN các cấp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên MTTQVN trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; xóa bỏ tư duy cũ mang nặng tính mặc cảm nặng nề về quá khứ lịch sử, định kiến về thành phần xã hội, phân biệt đối xử về địa vị xã hội, dân tộc, tôn giáo, về hoàn cảnh giàu - nghèo và trình độ phát triển để hướng tới sự cởi mở, thông cảm, tôn trọng và tin cậy đối với kiều bào theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004, của Bộ Chính trị, “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trò chuyện với các kiều bào tại Lễ gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2021 _Nguồn: qdnd.vn 
Hai là, tiếp tục phối hợp rà soát các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng thực tế và lợi ích chính đáng, đồng thời tập trung giải quyết những việc còn tồn đọng, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua; đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế thu hút, tranh thủ nguồn “chất xám”, tiềm lực về đầu tư, sự ảnh hưởng tích cực của cộng đồng, cá nhân kiều bào ở nước sở tại và nhiều tiềm năng, thế mạnh khác của người Việt Nam ở nước ngoài để đóng góp cho sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN trong tiếp tục hoàn thiện và thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; xứng đáng là cầu nối để tổ chức cho người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước theo quy định. Phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội, hội người Việt Nam ở nước ngoài, hội thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài... nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó kiến nghị Đảng và Nhà nước xem xét giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng; trong đó, chú trọng hỗ trợ đồng bào giải quyết các vấn đề về địa vị pháp lý, nhập trở lại quốc tịch, tạo thuận lợi cho bà con về các thủ tục hành chính, dân sự khi đi lại thăm thân nhân cũng như về đầu tư, kinh doanh, sống và làm việc tại Việt Nam... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước để phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ, giúp đỡ người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn, hoạn nạn.

Ba là, MTTQVN phối hợp với các cơ quan hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân đoàn kết, hướng về Tổ quốc. Tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021, của Bộ Chính trị, “Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trong hệ thống MTTQVN và các tổ chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền, phối hợp định hướng thông tin cho người Việt Nam ở nước ngoài về các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; phản bác hiệu quả các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước, vấn đề biên giới lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và tự do ngôn luận.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ, ghi nhận, bảo vệ và khuyến khích các kênh truyền thông, báo chí, các cá nhân kiều bào tích cực tuyên truyền, giới thiệu thường xuyên, khách quan về tình hình đất nước tới cộng đồng.

Tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia có hiệu quả vào tiến trình hòa hợp dân tộc để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng trong công tác nghiên cứu, nắm tình hình, mở rộng phạm vi tiếp xúc để xóa bỏ mặc cảm quá khứ; vận động những cá nhân có ảnh hưởng hoặc các thành phần người Việt Nam ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm với đất nước, có những suy nghĩ tích cực, hướng về Tổ quốc.

Bốn là, tăng cường vận động người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh về kinh tế, hòa nhập và tuân thủ pháp luật nước sở tại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, để chung tay xây dựng đất nước. Trong đó, quan tâm phối hợp, thúc đẩy công tác hỗ trợ cộng đồng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt, nhất là cho thế hệ kiều bào trẻ; hỗ trợ cộng đồng về nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng; phối hợp vận động, lôi cuốn người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua ở trong nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Năm là, phối hợp hỗ trợ củng cố các hội đoàn truyền thống, xây dựng các hội đoàn mới; định hướng lựa chọn, bồi dưỡng những nhân tố trẻ tích cực, có năng lực, tâm huyết vào ban lãnh đạo các hội đoàn; đổi mới, đa dạng hóa hình thức tập hợp, đặc biệt là tập hợp thế hệ trẻ; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp để hỗ trợ hội đoàn. Nghiên cứu các mô hình đã có và tiếp tục đề xuất thí điểm công nhận các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài là thành viên của MTTQVN và của các tổ chức thành viên của MTTQVN.

Sáu là, phối hợp thực hiện công tác khen thưởng thường xuyên và đột xuất để kịp thời ghi nhận, khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích trong các hoạt động xây dựng cộng đồng, hướng về quê hương, xây dựng đất nước; tiếp tục nghiên cứu đề xuất các hình thức khen thưởng, động viên thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng cụ thể.

Bảy là, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của các ủy viên Ủy ban MTTQVN các cấp là người Việt Nam ở nước ngoài và Hội đồng tư vấn đối ngoại và kiều bào trong việc nắm và phản ánh tình hình, tư vấn giúp Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN giám sát, phản biện chính sách, pháp luật và những nội dung có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Tám là, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế để phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn giữa các cơ quan làm công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp và công tác phối hợp thường xuyên giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

Để thực hiện các mục tiêu do Đại hội XIII của Đảng đề ra, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và vào năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân lên khát vọng và ý chí, tiềm năng của người Việt Nam ở trong và ngoài nước có ý nghĩa quan trọng, quyết định. Trong hành trình vinh quang và đầy trách nhiệm đó, với vai trò, sứ mệnh của mình, MTTQVN sẽ tiếp tục góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm phát huy vai trò của bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là một phần máu thịt gắn bó với cội nguồn dân tộc, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

PHÙNG KHÁNH TÀI

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 

---------------

(1) Gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004, của Bộ Chính trị, “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19-5-2015, của Bộ Chính trị, “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12-8-2021, của Bộ Chính trị, “Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”.
(2) Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa V đã triển khai Đề án “Tăng cường vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân kiều bào”; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII đã xây dựng và triển khai Đề án “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/2010/NQLT-MTTW-UBNVNONN, ngày 3-3-2010, về Quy chế “phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài về vận động người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân”; ban hành Chương trình hành động số 30/CTr-MTTW-BTT, ngày 17-10-2012, về “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; ký kết Chương trình số 17/CTPH-MTTW-TCTV, ngày 18-8-2016 với các tổ chức thành viên, về phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài...
(3) Từ khóa I đến khóa IX, đã có 86 người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQVN.

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều