Xác định nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2012 đến năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình do Bộ chủ trì.
Ảnh minh họa 

Đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc; Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kế hoạch xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và các hoạt động cụ thể đối với từng nội dung do Bộ GDĐT chủ trì thuộc Chương trình; đồng thời phân công rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc triển khai thực hiện từng nội dung hoạt động do Bộ GDĐT chủ trì, nhằm phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị để tổ chức thực hiện và hoàn thành hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ.

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của lãnh đạo, cán bộ, công chức, giảng viên, giáo viên, học sinh ngành giáo dục và toàn thể xã hội về chủ trương, chính sách của Đảng, và Nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện.

Kế hoạch đặt ra 2 nội dung, nhiệm vụ chính. Cụ thể, với nội dung đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Tiểu dự án 2 - Dự án 4 sẽ gồm có 2 hoạt động: Đầu tư xây dựng các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt cho giáo viên và học sinh; Mua sắm trang thiết bị hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập. Nhiệm vụ này được giao cho Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo tổ chức thực hiện đối với trường Đại học Tây Bắc và Đại học Tây Nguyên.

Việc thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 5: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT), trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT), trường phổ thông có học sinh bán trú (HSBT) và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS sẽ chia làm 3 hoạt động. Theo đó, hoạt động 1 là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có HSBT; hoạt động 2 là nâng cao chất lượng dạy và học đối với PTDTNT, PTDTBT, phổ thông có HSBT; hoạt động 3 là xóa mù chữ cho người dân ở vùng đồng bào DTTS. Bộ GDĐT sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

Để thực hiện có hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ trên, Kế hoạch đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Đó là phải rà soát, hoàn thiện chính sách phát triển trường PTDTNT, PTDTBT, và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS như: xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT, PTDTBT thay thế quy chế hiện nay để tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục, tạo nguồn đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng đồng bào DTTS&MN; điều chỉnh các chính sách về học bổng và hỗ trợ học phí đối với học sinh, sinh viên DTTS; rà soát chế độ làm việc và các chính sách tiền lương đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập nói chung…

Nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý, giáo viên trường PTDTNT, PTDTBT và người làm công tác xóa mù chữ ở vùng DTTS&MN. Trong đó, ưu tiên bố trí đủ số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên công tác ở các điểm trường này để đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình phải bảo đảm cân đối, bố trí kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không bị trùng lắp với các chương trình, dự án, đề án khác. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Hải Yến - HQ

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều