Bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và vấn đề cần quan tâm hiện nay

(Mặt trận) - Đại dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, chưa có dấu hiệu dừng lại. Những tác động tiêu cực của đại dịch đến các mặt của đời sống xã hội gây ra hệ lụy rất nặng nề, khó đoán định, đẩy nhân loại vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao của toàn xã hội, chúng ta đã đạt được những thành công nhất định trong phòng, chống dịch Covid-19, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao số tiền hỗ trợ cho Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường nhắc: Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”; “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết!”... Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, là động lực to lớn tạo nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!”1 Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là phòng, chống dịch Covid-19 như “chống giặc”; bởi vậy, tin ở dân, dựa vào dân, tổ chức phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, bồi dưỡng, đào tạo và huy động mọi năng lực của nhân dân, để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đó là tư tưởng “lấy dân làm gốc”, được vận dụng sáng tạo và thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay. Đại đoàn kết dân tộc theo Bác không chỉ là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của dân tộc. Người viết: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi”2.

Đảng ta khẳng định: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”3. Và Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách kịp thời, trong đó nhấn mạnh việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và ổn định đời sống của nhân dân, được đặt lên trên hết, trước hết. Điều đó được thể hiện rõ quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Ngày 30/3/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19, nêu rõ: “Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chống dịch như chống giặc” và tuyên bố rất dứt khoát: “Việt Nam chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân”. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, “sức dân như nước”. Tuyên bố trên thể hiện rõ sự đoàn kết thống nhất và tinh thần làm chủ của nhân dân trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

Từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 đến nay, nhiều địa phương phải phong toả, giãn cách từng khu vực hoặc toàn bộ địa bàn, làm ảnh hưởng lớn đời sống của hàng chục triệu người. Trước tình hình đó, ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”5. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tinh thần “đại đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh vô địch”, gắn kết mỗi người dân Việt Nam lại với nhau để cùng đất nước vượt qua khủng hoảng. Đảng ta chỉ rõ: “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”6. Bởi vậy, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện và vận dụng sáng tạo trong phòng, chống đại dịch Covid-19, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy ý chí, quyết tâm và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực trạng và những vấn đề cần quan tâm

Để chung sức, đồng lòng, chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm tốt nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa thực hiện “mục tiêu kép”; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên chỉ đạo sát sao, quyết liệt các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, chủ động thực hiện các biện pháp mạnh để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh. Tư tưởng nhất quán, xuyên suốt “chống dịch như chống giặc”, Quân đội đã góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc7 làm nền tảng cho cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả. Các lực lượng vũ trang nhân dân đã cùng với các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch lây lan vào địa bàn; nhất là các đơn vị trên tuyến đầu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm soát các tuyến biên giới; tuyên truyền, vận động công nhân viên chức, người lao động đoàn kết thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế; tuyên truyền nhân dân không để người vượt biên qua đường biên giới; vận động nhân dân thực hiện quy định trong khu vực cách ly an toàn; coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chiến đấu của lực lượng vũ trang trong thời bình; đồng thời làm tốt công tác dân vận giúp dân phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm bọc lá rách” của dân tộc, tại các tỉnh, thành phố, các đơn vị quân đội tham gia cùng với các địa phương tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân, nhiều “gian hàng 0 đồng”, “chuyến xe nghĩa tình”... đã được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn xung kích, đi đầu trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Hình ảnh những anh “Bộ đội Cụ Hồ” không quản ngại ngày đêm, gian khổ làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ đường biên giới; tổ chức cách ly; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản khó khăn gian khổ thường xuyên duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các vùng dịch; điển hình là hình ảnh đội ngũ y, bác sĩ phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, ngày đêm điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Phát huy sức mạnh của cả nước vào cuộc chiến phòng, chống đại dịch Covid-19 như “chống giặc” với mục tiêu, nhiệm vụ đặt tính mạng của người bệnh và sự an toàn của cộng đồng là mục tiêu cao nhất. Không dừng lại ở đó, nhiều bác sỹ, y tá trẻ xung phong vào nơi tâm dịch với mong muốn san sẻ bớt nỗi khó khăn, mệt nhọc của đồng nghiệp yên tâm phòng, chống, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc, một số tỉnh đã tổ chức phát động đợt cao điểm với chủ đề “San sẻ yêu thương”, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do giãn cách xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã có thư thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn, mất mát của bà con đang sinh sống, học tập, lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khi thực hiện giãn cách xã hội.

Bài học kinh nghiệm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19

Thành công bước đầu khẳng định, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 là đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả; việc chỉ đạo, điều hành, triển khai khoa học, quyết liệt; không để mất thời cơ, huy động được sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị vào cuộc; quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết to lớn của toàn dân tộc; được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đây là bài học kinh nghiệm quý giá, tạo tiền đề vững chắc để cả nước bình tĩnh, tự tin tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân giành thắng lợi trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đang lan tràn hiện nay.

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19 như “chống giặc”. Đây vừa là bài học kinh nghiệm, vừa là định hướng quan trọng của công tác Mặt trận Tổ quốc hiện nay. Mặt trận và các tổ chức thành viên phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19; kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị chống phá cách mạng Việt Nam. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống đại dịch Covid-19. Đấu tranh với những hành động chống lại hoặc không thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Hai là, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải luôn luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là vừa là bài học kinh nghiệm vừa là nhiệm vụ quan trong của công tác Mặt trận nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng là ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Bởi vậy, trong phòng, chống đại dịch Covid-19 cần phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao trách nhiệm và vai trò nêu gương của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là điều kiện tiên quyết để Đảng thực sự xứng đáng là hạt nhân đoàn kết của cả dân tộc, của toàn xã hội. Đảng ta yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội trong thực hành dân chủ, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời “Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra các “điểm nóng”8; lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Ba là, phát huy vai trò nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Đây vừa là bài học vừa là nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp, là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, đoàn kết thống nhất chặt chẽ hơn nữa; có trách nhiệm vẻ vang trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi “cuộc chiến đấu” với đại dịch Covid-19.

Bốn là, cùng với quan điểm “lấy dân làm gốc”, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện vai trò giám sát và phản biện, các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thực hiện quy chế dân chủ. Đây vừa là bài học kinh nghiệm vừa là giải pháp trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận là tuyên truyền, giải thích, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19 như “chống giặc”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cách làm là phải “đúng” và “khéo”, không gò ép, áp đặt một cách thô bạo; phải tạo tính tự giác của mỗi người và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phải hiểu dân, tin tưởng dân, biết chờ đợi dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Xác định rõ hơn vai trò “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Đảng và Nhà nước đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân; khẳng định “vai trò chủ thể, vị trí trung tâm” của nhân dân trong toàn bộ quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội”9. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”10. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc rất tích cực, rất tự giác, rất hiệu quả, trên tinh thần đoàn kết, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, góp phần thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch.

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài, khó lường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận và các đoàn thể với các tầng lớp nhân dân ngày càng được củng cố, tăng cường, phát huy. Ðường lối, chủ trương của Ðảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được tăng cường và thể chế hóa bằng các chính sách, pháp luật. Các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng cùng Ðảng, Nhà nước vượt qua khó khăn phòng, chống đại dịch Covid-19; giữ vững sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân dân tộc, chúng ta sẽ chiến thắng được đại dịch Covid-19, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Lê Huy Vịnh

Thượng tướng, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 

Chú thích:

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.455.

2. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.280.

3,6,7,8. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2021, tập I, tr.34, 49.

4. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động trên mặt trận phòng, chống Covid-19, ngày 30/3/ 2020.

5. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, ngày 29/7/2021.

9.  Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/8/2021.

10. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại cuộc họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng sáng ngày 14/8/2021.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều