Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng tỏ con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của Ðảng và của nhân dân ta. Kiên định mục tiêu này là tình cảm, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó, báo chí cách mạng Việt Nam là lực lượng quan trọng.
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các nhà báo, tháng 9/1960. Ảnh tư liệu

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VỚI MỤC TIÊU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm báo là để phục vụ cách mạng; để làm cách mạng Người đã trở thành một nhà báo chân chính, với phong cách báo chí đặc sắc. Người luôn coi báo chí là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chế độ xã hội mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội và đó chính là "tính Đảng của báo chí cách mạng Việt Nam".

Để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang đó, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ phải có đường lối chính trị đúng; phải đi tiên phong trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với những gì đi ngược lại quy luật của lịch sử mà còn phải có tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hấp dẫn. Theo đó, báo chí không chỉ tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không chỉ là tiến công vào kẻ thù của cách mạng, v.v.. mà còn phải kịp thời phản ánh sinh động những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, anh hùng, những bông hoa người tốt, việc tốt trong vườn hoa đậm sắc hương của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu và lao động sản xuất, để cổ vũ mọi người hăng hái tham gia cách mạng, góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, "báo chí là người tuyên truyền, người cổ động, người tổ chức chung, người lãnh đạo chung”[1], góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, cho nên: 1) “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hoà bình thế giới”[2]; 2) Đề tài xuyên suốt của báo chí cách mạng Việt Nam là “chống thực dân đế quốc, chống phong kiến địa chủ, tuyên truyền cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”[3]; 3) “Các báo chí và văn nghệ phải điều tra tuyên truyền, khen ngợi những ưu điểm và phê bình những khuyết điểm trong việc phổ biến sáng kiến và kinh nghiệm. Đó là một nhiệm vụ vẻ vang của báo chí và văn nghệ thiết thực góp phần vào phong trào thi đua ái quốc”[4]; 4) "Báo có mục "ý kiến bạn đọc", bạn đọc thường gửi ý kiến cho báo, đó là một việc rất hay. Vì đó là một cách phê bình và tự phê bình thiết thực, rộng rãi của nhân dân… Ý kiến bạn đọc là những ý kiến đấu tranh. Cái mới đấu tranh với cái cũ, cái tốt đấu tranh với cái không tốt. Ðấu tranh thì phải đấu tranh đến kết quả thắng lợi. Như thế, "ý kiến bạn đọc" mới thật có ích"[5]; 5) Báo chí phải luôn chú trọng tự phê bình và phê bình vì “phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm. Vì khéo lợi dụng nó mà Đảng ta và dân ta ngày càng tiến bộ. Đối với báo chí cũng vậy”[6]

Còn "cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ", vì thế, để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình cán bộ báo chí: 1) Phải coi "cái bút là vũ khí sắc bén, bài báo là tờ hịch cách mạng để động viên quần chúng đoàn kết đấu tranh, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, vì độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới”[7]; 2) "Cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, "cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa ; chú trọng học tập chính trị"…đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động"[8]: 3) "Mỗi khi viết một bài báo, thì cần tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm. Chớ tự ái, tự cho bài của mình là "tuyệt" rồi[9]

Thực hiện theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam và đội ngũ những người làm báo Việt Nam đã luôn vì cách mạng, vì Đảng, vì nhân dân mà nỗ lực thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của  mình. Đó cũng chính là mục đích, là điều kiện, là tiêu chuẩn đạo đức trong hoạt động báo chí; đồng thời, thể hiện là tính Đảng của báo chí cách mạng Việt Nam - biểu hiện sự trung thành của báo chí đối với Đảng, cống hiến của báo chí vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng. Một trong những kết quả nổi bật của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, của các tạp chí  Tạp chí Cộng sản, Tuyên giáo, Lý luận chính trị, Lịch sử Đảng, Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn,v.v.. nói riêng là đã mở và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết chuyên sâu về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng… Xuyên suốt và nhất quán trong nội dung những bài báo/loạt bài báo trên các chuyên trang, chuyên mục đó là: không chỉ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thế giới mà còn tuyên truyền, phổ biến rộng rãi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân mục tiêu của cách mạng Việt Nam, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta lựa chọn từ trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (mùa Xuân năm 1930).

 

Các nhà báo tác nghiệp. Ảnh: Vietnam+

95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là gần 45 năm được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện (kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, số 1 ra ngày 21/6/1925), báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, thực hiện được vai trò vừa là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể, vừa là diễn đàn của nhân dân; thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hoá.

Trong mọi thời điểm, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là công cụ thông tin nhanh nhất, phổ cập nhất, là phương tiện thường xuyên tiếp xúc với nhân dân và giải đáp những vấn đề mới do cuộc sống đặt ra; đồng thời, hằng ngày, hàng giờ chủ động đấu tranh chống những âm mưu, thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch, chống các khuynh hướng tư tưởng sai lầm, góp phần tổ chức, phát động phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Hoạt động báo chí đã hướng vào mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, từng bước xây dựng con người mới, lối sống mới, làm cho những nguyên lý cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; trong đó, "đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu của đất nước; đấu tranh chống các âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí, giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam”[10]… góp phần quan trọng vào quá trình truyền cảm hứng cho toàn dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp thiết thực, cụ thể, có tác dụng góp sức và truyền cảm hứng cho toàn thể nhân dân ta, dân tộc ta trên con đường đi đến tương lai - con đường gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới" đã nêu rõ: “Một số tổ chức hội, cơ quan báo chí chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Một bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới. Vẫn còn tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn chỉ, mục đích, thiếu tính định hướng; một số người làm báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp”; đồng thời nhấn mạnh rằng, trong những nguyên nhân của sự yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, song nguyên chủ yếu là “công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn, nghiệp vụ ở một số cấp hội chưa được quan tâm đúng mức”. 

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG GÓP PHẦN TRUYỀN CẢM HỨNG ĐỂ KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn nhất quán của Ðảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thuận lợi hay khó khăn, Ðảng ta, nhân dân ta cũng vẫn không rời xa mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bởi đó là sự lựa chọn duy nhất đúng, đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật và xu thế phát triển của thời đại. Có thể khẳng định rằng, chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm dân tộc độc lập thực sự, đất nước phát triển phồn vinh và bền vững, nhân dân mới có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mới thực hiện được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Tuy nhiên, từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là sau hơn 30 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, một trong những bài học quan trọng hàng đầu được Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra là: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”[11]. Để hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng đề ra mục tiêu phù hợp và Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định mục tiêu hiện nay là “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”[12]. Đây vừa là mục tiêu, vừa là đặc trưng đầu tiên của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta xây dựng. Vì thế, để thực hiện được mục tiêu xuyên suốt, nhất quán và mục tiêu trước mắt, cần phải lôi cuốn và phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; trong đó, báo chí là lực quan trọng - một trong ba “binh chủng” của những người làm công tác tư tưởng (nhà lý luận; người tuyên truyền và người cổ động)[13] như V.I. Lênin đã nhấn mạnh. 

Theo đó, báo chí cách mạng cần phải/nhất định phải: “a) Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; b) Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[14] để góp sức truyền cảm hứng cho toàn dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phát huy vai trò của báo chí trong việc truyền cảm hứng cho toàn dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là quá trình phát hiện, làm bộc lộ, hình thành, sử dụng những tiềm năng sáng tạo và không ngừng gia tăng tính tích cực, tự giác, năng động, tự chủ, phát huy sức mạnh bên trong của mỗi cá nhân nhà báo kết hợp với sức mạnh của cả đội ngũ nhà báo, cán bộ quản lý báo chí, các hội nhà báo. Thông qua đó, không chỉ thông tin, tuyên truyền, giáo dục và phổ biến cho toàn dân những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để góp phần nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có thái độ, tình cảm cách mạng đúng, trách nhiệm công dân tốt mà còn nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động phòng và đấu tranh không khoan nhượng với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng kiên định và thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trong đó, việc phát huy vai trò của báo chí trong truyền cảm hứng cho toàn dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải hướng tới “mục tiêu kép”. Đó là không chỉ định hướng cho toàn dân tộc nhận thức rõ về tính tất yếu, nội dung, đặc điểm, cách thức, tính khó khăn, lâu dài, phức tạp và niềm tin chắc chắn vào thắng lợi vào mục tiêu đó mà đi liền cùng đó là phải xây dựng được đội ngũ nhà báo và cơ quan báo chí thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trước hết và hơn ai hết, đội ngũ nhà báo và cơ quan báo chí phải thấm nhuần và luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong từng ấn phẩm báo chí bằng tính chiến đấu cao, sự thuyết phục chặt chẽ và sức hấp dẫn mạnh mẽ đến lôi cuốn.

Để phát huy vai trò của báo chí trong quá trình truyền cảm hứng cho toàn dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cần phải sử dụng tổng hợp các cách thức và biện pháp, trong đó tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam”[15]. Đồng thời, tăng cường tính Đảng, tính chiến đấu của báo chí cách mạng để báo chí có thể và đảm bảo đóng góp tích cực nhất vào quá trình truyền cảm hứng cho toàn dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cụ thể, báo chí phải tự giác phục tùng và tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của Đảng. Đây là nguyên tắc nguyên tắc bất di, bất dịch bảo đảm cho báo chí cách mạng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ban Chấp hành Trung ương phải kiểm soát các báo chí của Đảng để tránh những khuyết điểm về kỹ thuật và chính trị”[16]; đồng thời, "phải có tính chất quần chúng và tinh thần chiến đấu”[17] vì “báo chí ta không phải để cho một số ít người xem, mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ”[18]

Hai là, đội ngũ các nhà báo, các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 gắn với thực tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" trong các cơ quan báo chí, trong các cấp hội nhà báo và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành đường vào khu di tích Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Việt Hà
Ba là, tiếp tục xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, luôn có “tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc”. Theo đó, đội ngũ những người làm báo phải thường xuyên tự trau dồi đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ báo chí, nhất là có đủ tri thức cơ bản để thấm nhuần và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực sự là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hóa để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, vì "muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản; phải nâng cao trình độ văn hoá, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình. Cần phải luôn luôn cố gắng, mà cố gắng thì nhất định thành công”[19]. Theo đó, mỗi người làm báo, mỗi hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để học tập, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt và nêu cao tinh thần cống hiến, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân.

Bốn là, tăng cường mối quan hệ biện chứng giữa tính cách mạng và tính khoa học trong công tác tư tưởng của báo chí để truyền cảm hứng cho toàn dân tộc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hiện nay gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII  về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trong các cơ quan báo chí. Theo  đó, báo chí và đội ngũ những người làm báo: 1) Phải giữ vững và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sai trái, thù địch; kiên trì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; 2) Phải nắm vững đặc điểm, đối tượng, tăng cường tính Đảng, tính thuyết phục và hấp dẫn trong công tác tuyên truyền của báo chí; 3) Tăng cường sử dụng những hình thức, phương pháp, phương tiện thu hút sự chú ý và phát triển trí sáng tạo ở đối tượng truyền cảm hứng trên cơ sở đổi mới nội dung cơ bản của công tác tuyên truyền, cổ động cho phù hợp yêu cầu thực tiễn của đất nước từng lúc, từng nơi và thích hợp nhu cầu, đặc điểm nhận thức của các loại đối tượng cụ thể.

Năm là, trên cơ sở đổi mới nội dung tuyên truyền bảo đảm tính Đảng, tính khoa học và tính chiến đấu cao, các cơ quan báo chí phải sử dụng hiệu quả loại hình báo chí đa phương tiện để thu hút độc giả; khắc phục nguy cơ báo chí có thể bị truyền thông xã hội chi phối, lấn át, gây ra những tác hại không đáng có. Đặc biệt, không để các thế lực thù địch cài cắm lực lượng vào các tổ chức của những người làm báo hoặc bị mua chuộc. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách và quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo; trong đó, chú trọng và kịp thời động viên khen thưởng xứng đáng đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội; nhất là các tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn, những điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên con đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.166

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.166

[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.171

[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr.405

[5]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.9, tr.229-230

[6] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.464

[7] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.14, tr.540

[8] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.466

[9] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.13, tr.466

[10] Ban Chấp hành Trung ương: Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Hà Nội, tr.1

[11] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.69

[12] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự Thật, Hà Nội, 2011, tr.65

[13] V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb Tiến Bộ, Mátxcơva, 1975, t.6, tr.85

[14] Luật Báo chí năm 2016: Mục a và b, điểm 1, Điều 4

[15] Ban Chấp hành Trung ương: Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Hà Nội, tr.1

[16] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.3, tr.168

[17] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.166

[18] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.166

[19] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự Thật, Hà Nội, 2011, t.12, tr.166.

Theo TS. Văn Thị Thanh Mai - TS. Hà Sơn Thái/Tạp chí Tuyên giáo

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều