Chăm lo cho người nghèo - Việc làm hợp lòng dân

(Mặt trận) - Ngày vì người nghèo 17/10 và phong trào xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đã thể hiện tính nhân văn cao cả và mang ý nghĩa xã hội sâu sắc nhằm huy động các nguồn lực của xã hội để cùng với Đảng, Nhà nước sớm hoàn thành mục tiêu “xoá đói giảm nghèo”, xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tiếp nhận ủng hộ từ TP Hà Nội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo”

Ngay từ khi đất nước giành được độc lập (năm 1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm ngay đến nhiệm vụ chống đói nghèo. Người coi đói nghèo là một thứ “giặc” như “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”. Tư tưởng này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta quán triệt trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Song do điểm xuất phát của nền kinh tế nước ta thấp, lại trải qua sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, phải chịu nhiều hậu quả hết sức nghiêm trọng do thiên tai liên tiếp xảy ra, nên nước ta vẫn là một nước còn nghèo, bộ phận những gia đình nghèo còn chiếm một tỷ lệ không nhỏ, nhất là những vùng cao, vùng sâu, vùng thường xuyên bị thiên tai đe doạ. Vì vậy, trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó xoá đói giảm nghèo đối với bộ phận dân cư đang chịu thiệt thòi và có mức sống khó khăn nhất, là vấn đề được coi trọng đặc biệt.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về xoá đói giảm nghèo, hưởng ứng “Ngày thế giới chống đói nghèo” của Liên hợp quốc (ngày 17/10), sau khi thống nhất với Chính phủ Việt Nam, ngày 17/10/2000, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và lấy ngày 17/10 hằng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động. Có thể khẳng định, đây là cuộc vận động rộng lớn, mang tính toàn dân, toàn quốc với nội dung phong phú, đa dạng như: giúp ngày công, kinh nghiệm, tư liệu sản xuất hoặc bằng tiền, ngoại tệ cho “Quỹ vì người nghèo”… nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, tạo thêm nguồn lực góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cuộc vận động đã được các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện và phối hợp với Mặt trận tổ chức thực hiện nên đã tạo ra sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện cuộc vận động để chăm lo cho người nghèo. Mặt trận đã phát huy được sức mạnh cộng đồng, vai trò vươn lên của chính người nghèo, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động gắn với việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về chương trình giảm nghèo, phát triển bền vững. Quá trình thực hiện cuộc vận động đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, làm cho hoạt động Mặt trận ngày càng năng động, sáng tạo và hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp được rèn luyện và trưởng thành, có trách nhiệm và gắn bó hơn với công tác Mặt trận. Cuộc vận động được toàn xã hội ghi nhận, vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được nâng cao.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Nhằm thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, Chính phủ đã ban hành “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” và đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận trong việc triển khai thực hiện bằng việc Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/2016, ngày 7/10/2016 về việc vận động giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua chương trình ký kết, hai bên làm rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm không để sót các hộ nghèo mà không có sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và Mặt trận các cấp trong việc tham gia giúp đỡ. Thực hiện Nghị quyết liên tịch, nhiều cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở một số tỉnh, thành phố đã có quyết tâm cao nhằm cùng với Mặt trận trong việc vận động, kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ cho quỹ và tích cực trong công tác chỉ đạo làm nhà "Đại đoàn kết" cho người nghèo, giúp người nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, tự tin vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng Nhà nước giảm nhanh tỷ lệ nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, góp phần xoá dần khoảng cách giữa các vùng miền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2017, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, hằng năm vào ngày 17/10, Mặt trận Tổ quốc chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo”, qua đó kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, các địa phương, lan toả nhanh chóng trong đời sống của các tầng lớp nhân dân; được nhân dân đồng lòng hưởng ứng sôi nổi, làm cho mọi người hiểu rõ ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc của cuộc vận động, từ đó hưởng ứng với tinh thần tích cực, tự nguyện, phong trào phù hợp với chủ trương của Đảng và ý nguyện của nhân dân, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, lòng yêu thương giống nòi, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Qua gần 4 năm (2017 đến tháng 9/2020) triển khai chương trình, đã có đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp và an sinh xã hội với số tiền trên 16.410 tỷ đồng, trong đó: Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được trên 4.273 tỷ đồng (Trung ương trên 149 tỷ đồng; địa phương trên 4.124 tỷ đồng); Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ an sinh xã hội trên: 12.136 tỷ đồng (Trung ương: 2.023 tỷ đồng; địa phương: 10.113 tỷ đồng).

Từ nguồn vận động trên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa được 127.427 căn nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm nghìn người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1.376.245 lượt học sinh được giúp đỡ về học tập; giúp đỡ 4.280.921 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh; xây dựng hàng ngàn công trình dân sinh cầu đường, lớp học, trạm xá, khám chữa bệnh, nhà sinh hoạt cộng đồng...) và các hỗ trợ khác giúp đỡ cho người nghèo.

Tuy nhiên, hiện nay cả nước còn hơn 984 nghìn hộ nghèo (tỷ lệ 3,75%), hơn 1,166 triệu hộ cận nghèo (tỷ lệ 4,45%), hàng vạn hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Tiếp tục thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo (17/10 - 18/11/2020), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... đăng ký ủng hộ giúp đỡ người nghèo, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Xác định năm 2020, dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là đợt ảnh hưởng bão lũ trong những ngày đầu tháng 10 năm 2020 ở các tỉnh miền Trung; những hộ nghèo, công nhân lao động nghèo gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và rất cần sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Do đó, nguồn vận động của Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 sẽ tập trung làm nhà Đại đoàn kết và chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó đối tượng và địa bàn hỗ trợ sẽ ưu tiên: làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc thôn bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn, các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ, khu vực biên giới, miền núi…

Với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau” Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hy vọng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước sẽ ủng hộ để tạo thêm nhiều nguồn lực chăm lo cho người nghèo, tạo động lực để người nghèo vươn lên khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trương Thị Ngọc Ánh

Thạc sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều