10 nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới công tác Mặt trận 2017

(Mặt trận) - Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp nối kết quả và kinh nghiệm công tác Mặt trận năm 2016, để cụ thể hóa chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới của công tác Mặt trận năm 2017.

 Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ Cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Đại đoàn kết).

1. Triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiến hành hiệp thương chặt chẽ để triển khai quyết liệt, đồng bộ, sâu rộng cuộc vận động, nhất là ở xã, phường, thị trấn và khu dân cư. Trong phân công giúp đỡ giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã không phát hiện và không có tổ chức thành viên nào giúp đỡ.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phải gắn chặt với xây dựng hợp tác xã (HTX) kiểu mới để giúp người dân có thu nhập cao và bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam cấp tỉnh vận động thành lập các HTX kiểu mới để mỗi một xã có ít nhất một HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, huyện và tỉnh cần nắm số liệu về tỷ lệ hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tham gia HTX kiểu mới để tiếp tục tuyên truyền, vận động thành lập HTX kiểu mới.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phải tuân thủ yêu cầu sản xuất thực phẩm sạch, an toàn. Trong năm 2017, phấn đấu có 50% số hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký sản xuất thực phẩm an toàn; 100% HTX sản xuất, kinh doanh đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Việc xây dựng tiêu chí công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa phải gắn với yêu cầu nếu là gia đình sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm thì phải đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn. Triển khai vận động mỗi gia đình nên có hai con, đảm bảo tỉ suất sinh thay thế (2 con/một phụ nữ).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, phường, thị trấn cần xác định rõ yêu cầu và phần việc của mình trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (trong các nhiệm vụ đã được cấp ủy, chính quyền đề ra); xác định rõ các nguồn lực để thực hiện (từ ngân sách, vận động và do nhân dân đóng góp), trên cơ sở đó phối hợp với chính quyền, hiệp thương với các tổ chức thành viên để triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đến từng khu dân cư.

2. Phát động và triển khai rộng rãi phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp xây dựng và phát động phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” vào Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam (18/5/2017) và kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2017).

Mặt trận có vai trò tổ chức phát động phong trào, hiệp thương phân công để các tổ chức thành viên triển khai rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tổ chức triển khai, các tổ chức thành viên (Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...) cần phối hợp với các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố để hướng dẫn xác định rõ các tiêu chí về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế trong các doanh nghiệp công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, HTX nông nghiệp, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý nhà nước để từng đơn vị xác định mục tiêu và đăng ký thi đua.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy việc xây dựng, công khai và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên khoa học công nghệ quốc gia, trong đó có việc xây dựng trang thông tin điện tử cơ sở dữ liệu về chuyên gia của Việt Nam (ở trong và ngoài nước) trên các lĩnh vực khoa học công nghệ.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xác định một số sản phẩm và nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia và cấp tỉnh để kêu gọi, huy động lực lượng chuyên gia trong và ngoài nước (người Việt Nam ở nước ngoài) tham gia nghiên cứu sản phẩm mới trong công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp...

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam biên soạn, công bố, phát hành “Sách vàng sáng tạo Việt Nam 2017” và tổ chức gặp mặt tuyên dương “Người Việt sáng tạo” vào dịp kỷ niệm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9).

3. Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên Việt Nam

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp, các tổ chức thành viên hỗ trợ tích cực, hiệu quả khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, nhất là đối tượng thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhằm đáp ứng mục tiêu đến năm 2020 xây dựng thêm 500.000 doanh nghiệp mới. Trong đó, xác định rõ những việc UBND các tỉnh, thành phố cần làm (chính sách, giải pháp hỗ trợ về đào tạo, đất đai, vốn, thông tin...) và những việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và các tổ chức thành viên cần phối hợp triển khai. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo quốc gia về khởi nghiệp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt vai trò hiệp thương với các tổ chức thành viên để xây dựng và giám sát việc thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên.

4. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tham mưu tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện tốt vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo cuộc vận động đối với việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, bổ sung các giải pháp thúc đẩy cuộc vận động. Tiếp tục phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020”.

5. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

Thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Đánh giá hiệu quả của các trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 30 tỉnh chưa có website, phấn đấu trong năm 2017 xây dựng và đưa vào hoạt động để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nâng cao chất lượng, tính khoa học, tính chiến đấu của báo cáo tình hình nhân dân và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong các báo cáo cần chú trọng làm rõ tình hình, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị cụ thể của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn và người Việt Nam ở nước ngoài. Kèm theo các báo cáo phải có phụ lục thống kê rõ và đầy đủ: các kiến nghị đã được trả lời, giải quyết; những kiến nghị chưa nhận được trả lời, giải quyết, đặc biệt là các kiến nghị đã nêu nhiều lần nhưng chưa được trả lời, giải quyết.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị chuyên đề về xây dựng và phát huy đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng một số cơ quan chức năng liên quan phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao đổi chuyên đề về xây dựng và phát huy mạng xã hội trong thanh niên để xác định hướng tiếp cận và khai thác mạng xã hội để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt, tập hợp ý kiến của nhân dân; thống nhất việc cung cấp thông tin giới thiệu điển hình tiên tiến trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam.

Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận phải là nơi phản ánh sinh động hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, tích cực thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tạp chí Mặt trận lựa chọn nội dung để tổ chức hội thảo, tọa đàm góp phần hoàn thiện lý luận và đề xuất các giải pháp cho công tác Mặt trận.

6. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo

Về công tác dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các cơ quan liên quan để triển khai nhiệm vụ. Tổ chức tổng kết 5 năm chương trình phối hợp công tác với Ủy ban Dân tộc, xác định rõ những trọng tâm cần phối hợp trong giai đoạn tới. Phối hợp rà soát thống nhất danh sách người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số để phát huy và có chính sách hỗ trợ. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu sâu về đặc điểm, chính sách, điều kiện phát triển, bảo tồn văn hóa theo từng dân tộc trên phạm vi cả nước để phát hiện những vấn đề tồn tại cần phải kiến nghị, giải quyết. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc ở các tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và xóa mù chữ cho người lớn. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vận động nâng cao hiệu quả sản xuất hộ gia đình và thành lập HTX kiểu mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Về công tác tôn giáo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện Đề án của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”. Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan đề xuất Ban Bí thư có văn bản chỉ đạo về định hướng triển khai công tác tôn giáo hằng năm. Phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương các tôn giáo tham gia hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề trong quý I/2017. Tiến hành chỉ đạo điểm việc tổ chức học tập, triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và tổ chức học tập, quán triệt và tập huấn triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trong đội ngũ cán bộ Mặt trận, trong chức sắc các tôn giáo. Chú trọng thăm hỏi, động viên, tôn vinh những cá nhân, tập thể và các gia đình chính sách trong đồng bào các tôn giáo trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Biểu dương, tôn vinh các mô hình tự quản trong vùng đồng bào tôn giáo triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khảo sát nắm danh sách Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và Giám đốc HTX kiểu mới là đồng bào có đạo để tuyên truyền và biểu dương.

7. Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII)

Triển khai các hoạt động giám sát

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp hoàn thiện và ban hành 2 nghị quyết liên tịch giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quy định chi tiết về hình thức giám sát và phản biện xã hội.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức 5 chương trình giám sát: (1) Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; (2) Giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; (3) Đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công; (4) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; (5) Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó chương trình giám sát đánh giá sự hài lòng của người dân yêu cầu triển khai đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình giám sát thực hiện pháp luật về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cần tập trung giám sát khai thác cát sỏi trái phép, ô nhiễm môi trường tại nhà máy nhiệt điện và thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường với các tôn giáo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp tỉnh chủ trì phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường hiệp thương tổ chức thực hiện, phân công theo hướng: Liên đoàn Lao động Việt Nam giám sát ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp; Hội Nông dân Việt Nam giám sát việc sử dụng vật tư nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp an toàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giám sát về vệ sinh môi trường tại các chợ, nhà hàng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giám sát thu gom và xử lý rác sinh hoạt; Hội Cựu chiến binh Việt Nam giám sát khai thác cát sỏi trái phép; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giám sát chất lượng nước, không khí; Hội Y học Việt Nam giám sát xử lý các chất thải y tế; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc quản lý và tham gia triển khai trồng cây xanh trên địa bàn. Chương trình giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo cần có sự phối hợp của luật sư tại cơ quan tiếp dân Trung ương và hướng dẫn việc luật sư tham gia tiếp dân, hỗ trợ người dân trước, trong và sau khiếu nại, tố cáo ở các tỉnh, thành phố.

Các nội dung giám sát khác do các tổ chức thành viên chủ trì: Giám sát thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì); giám sát thực hiện Luật HTX năm 2012 (Liên minh HTX Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam làm nòng cốt thực hiện); giám sát việc tuân thủ pháp luật trong sản xuất và cung ứng vật tư nông nghiệp (Hội Nông dân Việt Nam chủ trì); giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo (Mặt trận chủ trì, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm nòng cốt); giám sát tuân thủ pháp luật ở các cơ sở y tế (Mặt trận chủ trì, Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Dược học Việt Nam làm nòng cốt).

Triển khai các hoạt động phản biện xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng, hiệu quả phản biện xã hội các dự thảo luật, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành phản biện dự thảo Luật về Hội và Luật Hình sự sửa đổi. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện, xã chọn lựa phản biện các dự án, chính sách, kế hoạch, quy hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương mà đa số nhân dân quan tâm.

Triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng

Triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động và cam kết không để xảy ra tham nhũng, thực hiện minh bạch và triệt để tiết kiệm; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và Hội Nhà báo Việt Nam về phòng, chống suy thoái, tự diễn biến (giao Ban Tuyên giáo tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân để đưa vào xây dựng báo cáo đánh giá tình hình nhân dân hàng quý; Ban Dân chủ - Pháp luật tham mưu xử lý giải quyết các thông tin, vụ việc cụ thể).

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp triển khai Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” năm 2017; làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương để phối hợp tổ chức tọa đàm nêu ý kiến về đánh giá phát triển đất nước trong những người có chính kiến khác nhau.

8. Đổi mới công tác hữu nghị nhân dân của Mặt trận và tổ chức thành viên

Trong công tác hữu nghị nhân dân, chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị với 3 nước láng giềng: Lào, Campuchia và Trung Quốc; kết nối và phát huy vai trò các tổ chức thành viên và Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia để chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

9. Chăm lo, đổi mới việc phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài

Đẩy mạnh vận động, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài; kiến nghị các cơ chế, chính sách phù hợp để người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là lực lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xã hội. Triển khai nội dung đã ký kết với Ủy ban Nhà nước Về người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức tiếp đón, gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán, tổ chức Trại hè quê hương. Phát huy vai trò ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác nắm tình hình cộng đồng và phát triển các tổ chức hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài. Chú trọng phát huy vai trò Hội Thân nhân kiều bào ở các địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân và vận động kiều bào.

10. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế hoạt động của Mặt trận và tổ chức thành viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách của Mặt trận các cấp

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo bàn về chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận và các đoàn thể; Hội thảo về thực trạng kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, qua đó đề xuất phương án quy định chung trên toàn quốc.

Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương xây dựng Quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội giám sát tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu trình Ban Bí thư; kiến nghị Bộ Chính trị thống nhất chủ trương chỉ đạo để ban hành Quy định về việc “Đảng vừa lãnh đạo, vừa là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong công tác cứu trợ.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về công tác thi đua khen thưởng của Mặt trận. Hướng dẫn tiến hành rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để có phương án chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu. Đề xuất cơ chế phát huy vai trò của các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên.

Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ Mặt trận; xây dựng Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Mặt trận cấp huyện, cấp tỉnh giai đoạn 2017 - 2019 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Từ các nhiệm vụ trọng tâm và đổi mới được xác định trên đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tạo nên sự khởi sắc mới của công tác Mặt trận năm 2017, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

ThS. Cao Xuân Thạo

Phó Chánh Văn phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều