Bà Trương Thị Mai: Để người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình

(Mặt trận) - Sáng 24/1, phát biểu tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 9, khóa IX, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, trong năm 2024, các nội dung của công tác Mặt trận cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình, thấy được tấm lòng, trái tim, tình cảm của Mặt trận thực sự dành cho người dân.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Kỳ Anh

Hoạt động Mặt trận để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, 3 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đất nước ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới suy giảm, chuỗi cung ứng sản xuất đứt gãy tiêu dùng giảm sút, thế giới và cả đất nước phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt vấn đề khác của thế giới như xung đột, điểm nóng gia tăng, cạnh tranh rất lớn, tác động đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cùng với nhiều khó khăn nội tại, về độ mở của nền kinh tế khá lớn, tăng trưởng, năng suất lao động, những đột phá về nhân lực chất lượng cao chưa đạt được như kỳ vọng, mong muốn của chúng ta. Đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả tích cực về kinh tế xã hội, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

“Những kết quả này có sự đóng góp rất to lớn, quan trọng của MTTQ các cấp đã tăng cường công tác vận động tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhân dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, MTTQ Việt Nam ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân, chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Những kết quả nổi bật hoạt động năm 2023 của MTTQ Việt Nam đã để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp. Đó là sự quyết tâm cộng đồng trách nhiệm, đó là sự lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đó là động viên, giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống, phát huy vai trò người có uy tín, người tiêu biểu trong các tôn giáo, trong trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư cũng đã cho thấy đây là quyết định đúng đắn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận cũng đã phát động chương trình Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc và đến nay cơ bản để đảm bảo được 5.000 nhà cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở Điện Biên. Đây là sự nỗ lực rất lớn và có sự cộng đồng, chia sẻ chung của cả xã hội dưới sự phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, hoạt động giám sát, phản biện ngày càng đồng bộ, ngày càng có trọng tâm, trọng điểm hơn. Các đạo luật vừa thông qua tại Quốc hội cũng như những đạo luật đã được chuẩn bị để tiếp tục thông qua như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật bảo hiểm xã hội và một số đạo luật khác đều có sự đóng góp của UBTƯ Việt Nam.

Giải báo chí phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được tổ chức đến lần thứ tư. Đặc biệt, cuốn sách “Tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư đã được phát hành là sự nỗ lực rất lớn của cơ quan thường trực MTTQ Việt Nam và đến nay và được phát hành rộng rãi, góp phần khẳng định nâng cao nhận thức, trách nhiệm về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò lịch sử chính trị của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, năm 2023, Đảng tiếp tục chú trọng ban hành khá nhiều văn bản quan trọng về đại đoàn kết dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như Nghị quyết 43 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Chỉ thị 22 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Quyết định 97 về Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quyết định 120 về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số văn bản khác có liên quan.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục tích cực, có chỉ đạo cụ thể để các văn bản của Đảng đi vào cuộc sống, nâng cao được hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Điều quan trọng là mỗi một hoạt động của Mặt trận phải thực chất, phải gắn với cuộc sống của nhân dân, gắn với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trên cơ sở đó, để tạo được sự đồng thuận và sự đồng thuận này cũng phải là sự đồng thuận thực chất, sự tham gia tích cực của nhân dân để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận, đối với Đảng.

Hoạt động của Mặt trận phải thiết thực gắn sát với người dân

Về những trọng tâm công tác của năm 2024, Thường trực Ban Bí thư đề cập tới 8 nội dung trọng tâm công tác như tuyên truyền, vận động về chuẩn bị cho Đại hội lần thứ X, về đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân; về phản ánh ý kiến nhân dân, giải quyết vấn đề bức xúc, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, giám sát công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo; quan tâm các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người gặp khó khăn, người yếu thế trong cuộc sống. Ngoài ra, các cuộc vận động xóa nhà tạm, dột nát, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đều nội dung quan trọng và trực tiếp đối với công việc của Mặt trận Tổ quốc

"Năm nay, Mặt trận sẽ tổ chức thí điểm khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Tôi đánh giá cao sáng kiến này. Nếu chúng ta lan tỏa được nhiều khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, đây chính là công việc dành cho nhân dân. Mặt trận làm được điều này cũng là đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân", Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn, trong năm 2024, các nội dung trọng tâm công tác của Mặt trận cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình, thấy được tấm lòng, trái tim, tình cảm của Mặt trận thực sự dành cho người dân.

Cùng với đó, Mặt trận quan tâm, tiếp tục phát huy được vai trò của từng thành viên, tổ chức, thành viên là cá nhân tiêu biểu trong UBTƯ MTTQ Việt Nam và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Làm được như vậy, Mặt trận sẽ góp phần to lớn cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân, góp phần để quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều do dân, tiếp tục đi vào cuộc sống trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư cũng mong rằng, UBTƯ MTTQ Việt Nam dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị, cho những văn bản liên quan đến công việc chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ X, tạo được sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ đổi mới cho nhiệm kỳ X của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, năm 2024, tác động của thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến đất nước chúng ta. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức lớn đối với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đối với các mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2025 - 2030 và đến năm 2045. 

Tuy nhiên theo bà Mai, năm qua vẫn có dấu hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế - xã hội. Cả nước có 10 tỉnh tăng trưởng trên 10%, 30 tỉnh tăng trưởng trên 7%, đó là những dấu hiệu rất tốt. Các đột phá về thể chế, hạ tầng, về nhân lực chất lượng cao, về ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đời sống nhân dân đã có tích cực, có những bước tiến bộ. Tỷ lệ người nghèo hiện nay chỉ còn dưới 3% và tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chỉ còn hơn 17%....

Nhấn mạnh mạng lưới an sinh là một trong những vấn đề phải được quan tâm để mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, Thường trực Ban Bí thư mong muốn MTTQ Việt Nam cũng hỗ trợ cho người dân để giải quyết vấn đề này. Nếu MTTQ Việt Nam ngày càng thiết thực, gắn sát với cuộc sống người dân từ sức khỏe, giáo dục đến làm ăn, sinh kế, Mặt trận sẽ có được niềm tin, có được sự đồng thuận. Và đó chính là Mặt trận đã làm làm tốt được cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Nêu rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm phòng an ninh đối ngoại, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thông qua, Thường trực Ban Bí thư mong muốn với 8 nhiệm vụ được đề ra, MTTQ Việt Nam sẽ chủ động phối hợp để góp phần quan trọng trong triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 của Đảng, Nhà nước từ đó tạo nên những kết quả to lớn hơn, vững chắc hơn.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều