Cán bộ Mặt trận không ngừng chủ động, sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua

(Mặt trận) - Ngày 1/6, Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến là Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng, thực hiện các hoạt động chung của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, nhằm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và cũng là dịp để ghi nhận, biểu dương về những kết quả, cống hiến của các cụ, các vị đối với công tác Mặt trận trong suốt thời gian qua.

Tham dự Hội nghị có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; bà Bùi Thị Thanh, ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các tổ chức thành viên cùng 70 điển hình tiên tiến trên cả nước về tham dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

70 điển hình tiên tiến về Hội nghị đã đại diện cho 436.607 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, trong đó có sự tham dự của 7 vị là đại diện các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 21 vị là đại diện Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, 21 vị là đại diện Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, 21 vị là đại diện Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã (12 đại biểu là đồng bào dân tộc ít người, 12 đại biểu là tôn giáo, 14 đại biểu là cán bộ Mặt trận đương chức), nhiều vị đã về hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia công tác, cống hiến kinh nghiệm, trí tuệ cho Mặt trận; nhiều cô bác, anh chị là Bí thư Chi bộ thôn, bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; có các vị là nhà khoa học, thầy thuốc ưu tú, doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong cộng đồng.

Đoàn kết một lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng 70 đại biểu đại diện cho các dân tộc, tôn giáo, nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi là những điển hình tiên tiến về dự Hội nghị.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, thấm nhuần và thực hiện sáng tạo những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 70 năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; tạo khí thế cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách; biến các phong trào thi đua thành động lực cách mạng, thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng, sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Giám sát, phản biện xã hội bước đầu đạt kết quả tích cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường đoàn kết hữu nghị nhân dân; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; từ đó chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định đây chính là nguồn động viên, là yếu tố quan trọng tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở, khu dân cư. Từ đó tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân; chủ trì hiệp thương giữa các thành viên. Giữ mối quan hệ phối hợp công tác với cơ quan Nhà nước, các tổ chức thành viên.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, hiện nay, Đảng, Nhà nước đang chỉ đạo và điều hành quyết liệt, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác nhất là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quốc hội, Chính phủ cũng đang từng ngày khẩn trương, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, thực hiện.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục thực hiện tốt việc lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; nghiên cứu, đề xuất với Đảng và Nhà nước để sửa đổi, bổ sung, ban hành chủ trương, chính sách mới nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần triển khai đồng bộ các cuộc vận động, phong trào do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Thông qua đó vận động toàn dân quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường lành mạnh. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy dân chủ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt, cần chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9. Rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12) của Đảng và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa 12) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiêm vụ”.

“MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động cần tiếp tục được đẩy mạnh, khắc phục chồng chéo, hình thức; đề cao tính chủ động, sáng tạo của địa phương, xác định nội dung trọng tâm, những vấn đề nhân dân đang quan tâm và có thể định lượng được kết quả thực hiện.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kêu gọi đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài tiếp tục đoàn kết một lòng, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Còn sức, còn lòng nhiệt huyết thì vẫn phấn đấu cho sự nghiệp đại đoàn kết

Về tham dự Hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm, những tâm huyết trong triển khai chương trình hành động của Mặt trận tại khu dân cư, từ đó thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. 

Luật sư Trương Thị Hòa (Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM) cho rằng, người Việt Nam dù là trẻ tuổi hay cao tuổi thì ai cũng có lòng yêu nước nồng nàn. Tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất" là đời đời bền vững. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải thường xuyên “đốt lửa” cho các phong trào thi đua thiết thực, khơi dậy sự sáng tạo trong mỗi người, để bất cứ ai cũng có thể đóng góp sức mình cho Tổ quốc, quê hương.

Là một trí thức từ chế độ cũ, Luật sư Trương Thị Hòa cho hay, bà đã vượt qua những lúc e ngại để tham gia tích cực vào công việc tư vấn, phổ biển pháp luật cho người dân, tích cực tham gia các công tác giám sát, phản biện ở nhiều lĩnh vực..

Ông Nguyễn Túc - đại biểu cao tuổi nhất tại Hội nghị chia sẻ, tuổi tác không quan trọng, nhiệt huyết mới là quan trọng. Theo ông, công tác thi đua, khen thưởng đúng đối tượng sẽ có tác dụng cổ vũ rất lớn đối với phong trào chung. Hiện nay vẫn còn tình trạng khen thưởng chưa đúng đối tượng, thậm chí tình trạng chạy “bằng khen”, thi đua hình thức... điều này cần phải được khắc phục triệt để, để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.

“Còn sống được năm nào, còn sức khỏe, còn trí tuệ thì còn phấn đấu phục vụ sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, để khi nhắm mắt xuôi tay, có thể yên tâm, tự hào là đã đóng góp chút gì đó cho sự nghiệp đoàn kết dân tộc.”, ông Nguyễn Túc bày tỏ.

Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chào mừng 70 đại biểu về dự Hội nghị, gửi tình cảm sâu sắc, lời chúc trân trọng nhất tới các cụ, các vị, cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước - những người đã, đang cống hiến trực tiếp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn mỗi cán bộ Mặt trận tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa và là tấm gương để mọi người noi theo.

Thời gian qua vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam đã được nâng tầm, thể hiện trong các văn kiện của Đảng và thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam thời gian tới, Phó Thủ tướng cho rằng: Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và cũng là mục tiêu chung của toàn dân tộc. Mặt trận phải thực sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mặt trận cần tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước; triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động, cùng Chính phủ thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Với chức năng giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật quy định, MTTQ Việt Nam cần chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận cần tiên phong, tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Từ các phong trào thi đua yêu nước cần kịp thời phát hiện nêu gương điển hình, nhân điển hình rộng khắp để tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tốt để mọi người dân noi theo. MTTQ Việt Nam cần chú trọng động viên, chăm lo, phát huy vai trò người uy tín, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, trong các tầng lớp nhân dân. Công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới; cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, nhất là ở cơ sở cần tăng cường vai trò lãnh đạo; chú trọng vai trò là thành viên quan trọng của MTTQ Việt Nam, đi sâu, đi sát, gần gũi nhân dân, thực hiện tốt chính sách Mặt trận. Các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân. Thời gian tới, cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, chính quyền các cấp tích cực phối hợp để Mặt trận tổ chức tốt Đại hội MTTQ các cấp; tiếp tục triển khai tốt các phong trào, các cuộc vận động; triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

“Tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhân lên, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Trước đó, đoàn đại biểu điển hình tiên tiến do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn, đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều