Chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch

(Mặt trận) - Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018, ngày 15/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đề nghị cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. Đặc biệt, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 15/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị Bộ Công an, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương...

Chủ động đấu tranh với các luận điểm sai trái, đưa thông tin sai sự thật

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quan tâm, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phong cách lãnh đạo, làm việc, lao động của cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên. Chú trọng hiện đại hóa phương thức công tác, đa dạng hình thức tuyên truyền; tích hợp tuyên truyền cổ vũ thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với tổ chức sự kiện văn hóa, thông tin trên mạng xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối tượng đoàn viên, hội viên, người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm làm rõ những đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những khó khăn thách thức với công tác tuyên giáo và đề ra những giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng tình với ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị về việc phản ánh tình hình nhân dân thời gian qua, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đề nghị, công tác tuyên giáo cần quan tâm đến việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với những vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm để chủ động dự báo tình hình, kịp thời định hướng dư luận xã hội. Đặc biệt, cần tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân để kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của người dân ngay từ cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp về việc tập trung công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực xã hội, âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động của Mặt trận các cấp.

“Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chủ động đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch  - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tai Hội nghị.

Về trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội nghiên cứu cụ thể hóa, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết, các hoạt động, sự kiện quan trọng. Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng báo chí, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. Chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho rằng, Ban Tuyên giáo Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam tập trung tuyên truyền Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020. Tuyên truyền kết quả Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện Chương trình hành động MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của MTTQ Việt Nam; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng báo cáo phản ánh ý kiến, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân để tổng hợp phản ánh với lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng khẳng định, trong 6 tháng cuối năm công tác tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung vào tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

“Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Tăng cường đối thoại để giải quyết những vướng mắc một cách dứt điểm

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh đề nghị, cần phải tăng tính chủ động và bám sát đối tượng tuyên truyền hơn vì công tác tuyên giáo không phải làm một lần là xong một việc mà phải kiên trì, bền bỉ. Đồng thời phải tăng cường đối thoại để giải quyết những vướng mắc một cách dứt điểm.

“Những cái gì đúng, rõ chủ trương, thì phải kiên trì làm. Không quyết liệt thì sẽ có nhiều lực cản.”, ông Linh nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQVN phát  biểu tại Hội nghị.

Theo ông Phạm Văn Linh, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 cần tập trung đó là nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bám sát thực tiễn và cơ sở, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh và kịp thời định hướng dư luận xã hội, đề xuất giải pháp góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Các đại biểu gặp gỡ và thảo luận bên lề Hội nghị.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, thông tin tích cực trên mạng xã hội. Hiện đại hóa phương thức đấu tranh chống quan điểm sai trái, huy động tổng hợp các binh chủng, các lực lượng cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền, thông tin tích cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc.

Đồng thời chú trọng công tác phối hợp, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với chính quyền, ngành chức năng tham gia giải quyết những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên, công nhân, nông dân ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều