Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Mặt trận) - Chiều ngày 15/6, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ trì Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XI; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến vàUỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị.

Nhiều cách làm sáng tạo, có hiệu quả

Báo cáo của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Ban cán sự đảng Bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành; xây dựng và lồng ghép các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết vào Chương trình công tác, Kế hoạch 5 năm và hàng năm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị, địa phương để tập trung chỉ đạo, điều hành bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về lao động, người có công và xã hội cũng như các nội dung liên quan đến bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao sức chiến đấu, tăng cường thế trận toàn dân. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đã góp phần cải thiện đời sống, tinh thần vật chất của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đến nay cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công; hơn 99% gia đình người có công có cuộc sống bằng, hoặc cao hơn người dân nơi cư trú; việc triển khai chính sách việc làm, bình quân mỗi năm cả nước giải quyết việc làm trong nước khoảng 1,5 đến 1,6 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giữ ở mức dưới 3% đến 4%.

Công tác giảm nghèo tiếp cận đa chiều được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện, tập trung vào các đối tượng nghèo nhất nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, có hiệu quả gắn kết giữa sinh kế, việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân hộ nghèo tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015, gấp 3,5 lần so với năm 2010. Chính sách trợ giúp xã hội đã được sửa đổi, mở rộng về đối tượng, tăng về mức hưởng, được thực hiện đúng mục đích, đối tượng. Số người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên tăng hàng năm, từ hơn 2,3 triệu người năm 2012 lên hơn 3,1 triệu người vào năm 2020...

Tham luận của các đại biểu tại Hội nghị đã đánh giá toàn diện tình hình, làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; xác định phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo, gắn với đặc thù công tác của ngành từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo học tập, nghiên cứu Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp lớn được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Quá trình tổ chức thực hiện đã gắn kết chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ của Bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, Bộ đã tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành nhiều cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực mà ngành phụ trách, trong đó có những chính sách mang tính đột phá, đổi mới như: Nghị quyết số 15-NQ/TW khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với người lao động trong doanh nghiệp; Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 20/01/2010 về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

“Hệ thống chính sách do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành đã đi vào cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với những người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội và thể hiện được bản chất tốt đẹp của chế độ của chúng ta”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong 3 năm gần đây, chúng ta đã hỗ trợ cho gần 60 triệu người đảm bảo đời sống trong đại dịch Covid-19 trong khi khó khăn về việc làm, giảm sút thu nhập. Từ đó, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng rất đáng ghi nhận, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng chỉ rõ vẫn còn khá nhiều những khó khăn thách thức đặt ra đòi hỏi cần phải tiếp tục nghiên cứu xử lý trong thời gian tới như: tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vẫn còn khá cao; cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Chênh lệch mức sống giữa vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn, khoảng cách giàu nghèo vẫn chưa được thu hẹp, những vụ việc bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội diễn ra dưới các hình thức tinh vi, phức tạp; tình hình tội phạm mua bán người diễn ra khá phức tạp và tiếp tục gia tăng, phần nào ảnh hưởng đến việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại một số địa bàn.

Dự báo trong thời gian tới đất nước ta tiếp tục đứng trước nhiều thuận lợi nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn thách thức, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và cụ thể hóa những nội dung mới bằng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá phù hợp với tình hình theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ và của từng đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm sát với yêu cầu thực hiện các chiến lược trong thời kỳ mới. Việc triển khai toàn diện, đồng bộ và thống nhất theo lộ trình, trong đó cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các đơn vị và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên toàn ngành cần tiếp tục nhất quán quan điểm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội là động lực quan trọng cho phát triển tế; là nền tảng căn bản để đất nước phát triển nhanh, bền vững và đạt mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra.

Cùng với đó bảo vệ vững chắc thành quả sự nghiệp đổi mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đồng thời, tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân; xây dựng nền quốc phòng - an ninh theo hướng toàn dân, toàn diện, đủ sức ngăn chặn, đầy lùi mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, qua tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại, vượt qua khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hiện thực hóa khát vọng xây đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều