Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Trà Vinh

(Mặt trận) - Ngày 16/2, tại tỉnh Trà Vinh, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9; các đơn vị: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thuộc Quân khu 9; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Trà Vinh.

Triển khai Nghị quyết đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Tỉnh ủy Trà Vinh kịp thời cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đảng bộ xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 10/02/2014 để triển khai thực hiện nghị quyết đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Thực hiện tốt việc triển khai, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trên 98% đảng viên tham gia học tập; tuyên truyền ra Nhân dân đạt trên 75%. Thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/TW khóa X (nay là Quy định số 58-QĐ/TW về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng). Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm. Bình quân hàng năm, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 53 tổ chức đảng và 38 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát 24 tổ chức đảng, và 09 đảng viên.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Giai đoạn 2013 - 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân là 6,73%. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 3.637 doanh nghiệp, có số vốn hoạt động 56.821 tỷ đồng; mạng lưới giao thông với tổng chiều dài 991,37km, được đầu tư nâng cấp, mở rộng; Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu, Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải và các công trình điện gió được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tỉnh cũng đã tập trung xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, truyền thông; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lòng dân an yên thì đất nước ta phát triển, biên cương, bờ cõi được bảo vệ vững chắc

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, chính sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiêm túc, tổ chức thực hiện Nghị quyết đúng theo chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo tiến độ thời gian và đáp ứng yêu cầu đề ra, từ đó tạo tiền đề để tỉnh nỗ lực vượt khó, thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng hiệu lực, hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, cơ sở; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố và tăng cường.

Kinh tế của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng luôn chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến năm 2022 chỉ còn 5,69%, thấp hơn mức trung bình chung của cả nước.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Trà Vinh đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nhất quán quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng thế trận lòng dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không để xảy ra các “điểm nóng”, không bị động, bất ngờ với các tình huống an ninh - quốc phòng.

 Lực lượng vũ trang của tỉnh vững mạnh về mọi mặt, chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tỉnh cũng chủ động hội nhập quốc tế và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”; tổ chức thành công các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác với Campuchia, nhất là tỉnh kết nghĩa Battambong…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đối với tỉnh Trà Vinh

Nhận định về những diễn biến, thay đổi về tình hình thế giới cũng như các nguy cơ, thách thức trong nước thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, tỉnh Trà Vinh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ những yếu tố tác động bất lợi để có phương án, kế hoạch phòng, chống từ sớm, từ xa; phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết, kịp thời nắm bắt những cơ hội, phát huy thế mạnh và tiềm năng nội lực, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thách thức phát triển KT-XH, xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh của Tỉnh ngày càng vững chắc.

Để thực hiện được điều này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Trà Vinh cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tỉnh luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng đạo đức, tổ chức và cán bộ; chủ động, quyết liệt đấu tranh, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chủ động tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu tỉnh cần quán quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Cửu long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng thực hiện tốt quy hoạch phát triển tổng thể của tỉnh, để phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển KT-XH; tăng cường liên kết vùng, gắn phát triển kinh tế của tỉnh với tổng thể phát triển kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu long. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng - an ninh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển KT-XH vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Không ngừng củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, dân làm gốc, thực hiện thật tốt phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu hướng tới của các chính sách; làm gì cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân; hoạt động của cán bộ phải gắn với nhân dân; phải tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đồng thời nêu rõ, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng tỏ, khi nào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, lòng dân an yên thì đất nước ta phát triển, biên cương, bờ cõi được bảo vệ vững chắc. “Một tấc non sông, một dòng máu đỏ ông cha ta đã lấy xương làm gạch, lấy máu làm hồ, xây dựng nên thành đồng Tổ quốc Việt Nam”, không thế lực nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta được. 

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; làm tốt công tác phối hợp thực hiện chính sách về dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thực hiện đồng bộ các chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương xã hội. Tập trung đầu tư, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển KT-XH, trong đó chú trọng bảo đảm quỹ đất cho quốc phòng, an ninh, ngân sách đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ.

Cùng với đó, cần quán triệt nhận thức sâu sắc quan điểm về “đối tác”, “đối tượng”, hợp tác và đấu tranh trong quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế. Thấm nhuần sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, độc lập tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của các tổ chức Quốc tế; lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết. Việt Nam không chọn bên, không đi theo nước này, chống nước khác mà chọn chính nghĩa và lẽ phải.

“Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới nội địa, không gian mạng. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Nắm vững tình hình, trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường phát biểu tại hội nghị. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh sẽ tăng cường công tác phản biện xã hội, nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của cấp ủy Đảng các cấp, MTTQ và các đoàn thể, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ tỉnh đến cơ sở, nhất là trong công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu... Tiếp tục xây dựng, kiện toàn về tiềm lực, lực lượng và thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mội tình huống.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; chú trọng công tác vận động người Trà Vinh ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước; tập trung lãnh đạo khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu thuộc về chủ quan của cơ quan, đơn vị, địa phương, không để kéo dài…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

 
 

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều