Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(Mặt trận) - Ngày 2/8, phát biểu tại cuộc làm việc với Thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam – Trưởng Đoàn khảo sát xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhấn mạnh, nếu muốn khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam thì phải nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 18 của Ban Bí thư; đồng thời văn kiện trình Đại hội phải làm rõ được vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc

Cùng tham dự có ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng và thành viên đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đổi mới nội dung, phương thức hành động trong nhiệm kỳ mới

Thảo luận tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự khẳng định, hoạt động khảo sát của Đoàn công tác sẽ nắm bắt được thực tiễn triển khai 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2019-2024, từ đó báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ sinh động hơn, phản ánh bức tranh toàn cảnh của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra những đề xuất, giải pháp phù hợp để Mặt trận thực sự đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đáp ứng niềm tin của Đảng và nhân dân trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu chia sẻ, có thể khẳng định, qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố đã cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đã đề ra; đồng thời khẳng định, Mặt trận các cấp đã thực sự là mái nhà chung, phát huy vai trò, sức sáng tạo của Nhân dân thông qua việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; góp phần ổn định đời sống của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 là cơ hội quan trọng để đổi mới nội dung, đổi mới phương thức hành động nhất là đặt trong bối cảnh rất mới so với trước đây, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu cho rằng, văn kiện trình Đại hội cần tiếp tục lãnh đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục làm rõ, sâu sắc hơn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là “Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để Nhân dân làm chủ”. Kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm hành lang pháp lý, các điều kiện cho hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đưa nội dung lãnh đạo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hòa thành nhiệm vụ của tổ chức đảng.

Cũng theo Bí thư thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu, cần xác định rõ nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới theo hướng xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, không chung chung, không dàn trải, tập trung vào các nhiệm vụ như: góp ý, xây dựng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia sâu vào các quyết sách của thành phố, địa phương; thực hiện thật tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 18 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường hoạt động giám sát thực hiện kiến nghị của cử tri và nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định; phát huy lực lượng thành viên, chuyên gia, nhà khoa học, hội đồng tư vấn; đồng thời nghiên cứu xây dựng khung tiêu chí để lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội, khung tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện.

Cùng với đó cần kịp thời nắm tình hình, phản ánh tâm tư, chuyển tải nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của thành viên của mình đến với cấp ủy, chính quyền địa phương và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tới kết quả cuối cùng.

Mặt trận cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ, là lực lượng trung tâm đoàn kết mọi giai cấp, tầng lớp, trong đó cần phát huy vai trò tiên phong của các tổ chức thành viên, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài,… Trong tập hợp, đoàn kết cần khéo léo, linh hoạt, bảo đảm phát huy dân chủ, sự tôn trọng, bình đẳng, thông cảm lẫn nhau, chấp nhận những quan điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc của các giai cấp, tầng lớp.

Quang cảnh cuộc làm việc

Ông Lê Tiến Châu cũng đề nghị cần quan tâm đến công tác cán bộ trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đảng cần cử những cán bộ ưu tú của Đảng, có uy tín, ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội sang công tác Mặt trận. Các cấp ủy đảng cần định rõ tiêu chuẩn, điều kiện cần có của người cán bộ làm công tác Mặt trận và đoàn thể, xây dựng tiêu chuẩn, chức danh, cơ chế, chính sách phù hợp với cán bộ dân vận, Mặt trận, đoàn thể.

“Cần đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ mặt trận và đoàn thể. Khắc phục căn bản tình trạng đưa cán bộ không có năng lực, phẩm chất, uy tín khó bố trí nơi khác để về cơ quan MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ Mặt trận theo hướng tinh gọn ở cấp tỉnh, hợp lý cấp huyện, mở rộng thành phần cán bộ không chuyên trách cấp xã - lực lượng gần dân, sát dân và trực tiếp làm công tác vận động nhân dân”, Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu nêu rõ.

Hoạt động giám sát, phản biện phải có trọng tâm, trọng điểm, không hình thức

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2023 và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn sau đại dịch Covid-19 và trước tình hình quốc tế biến động và diễn biến khó lường nhưng Hải Phòng vẫn đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2023 cũng như trong nhiệm kỳ 2019-2024.

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định đây là những ý kiến xuất phát từ thực tiễn triển khai 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam trong thời gian qua. Đây chính là căn cứ để trong quá trình soạn thảo các dự thảo văn kiện Đại hội, ban soạn thảo sẽ tiếp thu để thể hiện rõ nét hơn vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam; làm rõ được “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội”, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân và “phải làm cho cả hệ thống chính trị hiểu sâu sắc hơn nữa về MTTQ Việt Nam”.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện cần rà soát lại các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước để củng cố thêm địa vị pháp lý ban hành các chủ trương mới, các văn bản pháp luật nhất là Luật giám sát, phản biện xã hội. Từ đó làm rõ hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam mà Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định: "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ".

“Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nếu muốn khẳng định vị trí vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam thì phải nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ và nhấn mạnh hoạt động giám sát phải được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không hình thức, để đây là một “kênh” thông tin giúp cấp ủy và cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá công tác cán bộ.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, để khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận bên cạnh tổ chức bộ máy thì công tác cán bộ là rất quan trọng. Do vậy, phải chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận.

Nhấn mạnh, cuộc khảo sát nhằm lắng nghe được ý kiến của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Đoàn công tác sẽ tiếp thu để phục vụ cho việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục hướng dẫn và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội khi các địa phương tiến hành sáp nhập địa giới hành chính; hướng dẫn thực hiện Nghị định 93 của Chính phủ; tháo gỡ những vướng mắc về nhân sự trình Đại hội;...

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà lưu niệm cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều