Công tác chuẩn bị nhân sự bầu cử tiến hành thận trọng, đúng quy trình

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Sáng 25/3, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ khi thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia đến tháng 3/2021.

 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tại phiên họp ngày 25/3. Ảnh: TL 
1.084 người người ứng cử đại biểu Quốc hội

Theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, từ khi thành lập cho đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia đã khẩn trương triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi cả nước theo đúng quy định pháp luật, tiến độ đề ra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Các cơ quan phụ trách bầu cử ở trung ương và địa phương đã được thành lập đúng tiến độ, số lượng và thành phần theo quy định của pháp luật, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử theo kế hoạch đề ra với tinh thần khẩn trương, cẩn trọng và trách nhiệm cao.

Trong đó, Hội đồng bầu cử quốc gia được Quốc hội khóa XIV thành lập tại kỳ họp thứ 9 với 21 thành viên, gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; phân công các thành viên và thành lập 4 Tiểu ban để giúp Hội đồng trong từng lĩnh vực, là đầu mối phối hợp các cơ quan hữu quan để chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành các hoạt động phục vụ cuộc bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia để tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng và các Tiểu ban của Hội đồng.

Tại các địa phương, các Ủy ban bầu cử được thành lập và đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử ở địa phương; ban hành quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử; thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử. Các Ban bầu cử cũng đã được thành lập ở các đơn vị bầu cử để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị, phục vụ cuộc bầu cử theo đúng tiến độ đề ra.

Xác định công tác ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng bầu cử quốc gia đã sớm triển khai việc lập kế hoạch phân công cơ quan ban hành các văn bản liên quan về công tác bầu cử.

Tổng thư ký Quốc hội, Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết: Tính đến thời điểm này, các cơ quan có thẩm quyền đã hoàn thành việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử; trong đó, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kịp thời chỉ đạo ban hành nhiều văn bản trả lời, hướng dẫn địa phương và các cơ quan, tổ chức về các vấn đề cụ thể; xây dựng cuốn sách Hỏi - đáp về bầu cử. Việc sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan phụ trách bầu cử các cấp và các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện.

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương đã hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến các cơ quan, tổ chức ở địa phương về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân của từng địa phương. Theo thống kê sơ bộ, đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Tính đến ngày 19/3/2021, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người (trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu. 

Tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động phục vụ công tác bầu cử trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ: Căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định liên quan, trong thời gian tới, Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với các cơ quan tập trung chỉ đạo triển khai việc tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật.  Phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương theo đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ.  Tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử đúng thời hạn quy định. Thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu theo đúng tiến độ. Rà soát danh sách cử tri; niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đặc biệt, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh: Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở trung ương và địa phương. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương về công tác bầu cử; chỉ đạo việc cấp phát kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử./.

Theo Bích Liên/Báo điện tử Đảng Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều