Đại hội ASOSAI lần thứ 15: Nhìn lại nhiệm kỳ Chủ tịch ASOSAI 2018-2021

Trong các ngày từ 6-8/9/2021, Đại hội của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 15 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 47 Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thành viên và một số tổ chức quốc tế quan sát viên.
Ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018 - 2021 điều hành phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 
Đại hội nhằm tổng kết các hoạt động của ASOSAI trong nhiệm kỳ 2018-2021; đánh giá những kết quả đạt được của việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội; thống nhất thông qua những nội dung nghị sự quan trọng của tổ chức trong giai đoạn 2021-2024, gồm: Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027, Tuyên bố Bangkok kết nối và kế thừa những giá trị của Tuyên bố Hà Nội. 

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASOSAI, nhiệm kỳ 2018-2021, đã cùng các SAI thành viên Ban Điều hành dẫn dắt ASOSAI thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ.

Trở thành Nhóm làm việc khu vực kiểu mẫu của INTOSAI

Tuyên bố Hà Nội - một trong những văn kiện quan trọng được Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đề xuất tại Đại hội ASOSAI 14 và chính thức được thông qua tại Cuộc họp Ban điều hành lần thứ 54.

Ngay sau đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc (Tổng thư ký ASOSAI), các thành viên Ban điều hành và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021, bao gồm 03 mục tiêu chiến lược: Hỗ trợ phát triển năng lực của SAI thành viên; tăng cường chia sẻ kiến thức giữa các SAI thành viên; trở thành Nhóm làm việc khu vực kiểu mẫu của Tổ chức quốc tế các Cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI).

ASOSAI tiếp tục thúc đẩy các chương trình, hoạt động phát triển năng lực của SAI thông qua nhiều hình thức đa dạng như: Hội thảo đào tạo, chương trình phát triển năng lực thí điểm, khóa đào tạo trực tuyến và các chương trình đào tạo hợp tác giữa ASOSAI và Cơ quan sáng kiến phát triển INTOSAI (IDI).

Với vai trò là Chủ tịch ASOSAI – dẫn dắt và định hướng phát triển của tổ chức, trong giai đoạn vừa qua, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sứ mệnh hàng đầu của ASOSAI là đào tạo, trao đổi học hỏi giữa các SAI thành viên mang tính chuyên sâu, đổi mới và thích ứng kịp thời với sự phát triển và thay đổi liên tục của môi trường quản lý tài chính công.

Hiện tại, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Ủy ban Phát triển năng lực (Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản) và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI tăng cường chia sẻ kiến thức và các thông lệ tốt, mang tính phổ quát, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Cụ thể: Thực hiện Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững, đào tạo về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững theo Mô hình kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững của INTOSAI, hướng tới xây dựng một tổ chức với những thành viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và sẵn sàng ứng phó với những thách thức, những vấn đề mới nổi trong khu vực và trên thế giới.

Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ động tìm kiếm, trao đổi với các đối tác nước ngoài nhằm thúc đẩy chất lượng việc thực hiện các hoạt động của ASOSAI như: Hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế uy tín đến từ Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF), Ngân hàng Thế giới, Kiểm toán Nhà nước Indonesia và Kiểm toán Nhà nước Malaysia đối với cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mekong tại khu vực Đông Nam Á...

Đặc biệt, chú trọng hình thức hỗ trợ phát triển năng lực của SAI thành viên một cách toàn diện, ASOSAI khuyến khích việc thực hiện các cuộc kiểm toán hợp tác ở cấp khu vực. Với nỗ lực thực hiện thành công Tuyên bố Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước  Việt Nam nhận thức sâu sắc tình trạng nước biển dâng cao, xâm nhập mặn và chất lượng nguồn nước đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu vực sông Mekong nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam nói riêng.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, trình Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chủ trương cho phép chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác với chủ đề Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững với sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Thái Lan, Kiểm toán Nhà nước Myanmar. 

Đến nay, 3 cơ quan Kiểm toán Nhà nước các nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar đã hoàn thành báo cáo kiểm toán của từng quốc gia và phối hợp tổng hợp các kinh nghiệm rút ra của cuộc kiểm toán hợp tác để chia sẻ với các SAI tại Đại hội ASOSAI 15.

Việc tăng cường chia sẻ kiến thức giữa các SAI thành viên cũng được ASOSAI chú trọng thông qua việc tổ chức các Hội thảo chuyên đề, nổi bật là Hội thảo chuyên đề về Kiểm soát chất lượng kiểm toán tháng 12/2019; Hội thảo chuyên đề về Kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững và SAI ứng phó trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của ASOSAI tổ chức Hội thảo kiểm toán môi trường lần thứ 7 vào tháng 9/2020.

Ủng hộ đề xuất của Ban Thư ký ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia Ủy ban đánh giá Quỹ hỗ trợ các SAI thành viên ASOSAI kịp thời ứng phó với đại dịch COVID-19. Thông qua việc thành lập các Nhóm công tác mới và khởi xướng các Quỹ hỗ trợ thành viên của ASOSAI, cơ cấu tổ chức của ASOSAI ngày càng được hoàn thiện và hỗ trợ hiệu quả cho các SAI thành viên, hướng tới đầy đủ các tiêu chí trở thành Nhóm làm việc khu vực kiểu mẫu của INTOSAI.

Tham gia tích cực và trách nhiệm vào hoạt động kiểm toán trên thế giới và khu vực

Đại diện cho 47 thành viên ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia tích cực và trách nhiệm đối với các hoạt động của INTOSAI. Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đại diện ASOSAI tham dự nhiều diễn đàn chuyên môn quốc tế quan trọng như: Hội nghị quốc tế lần thứ 9 của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán công chứng Anh (ACCA) về chủ đề Khu vực công bền vững tại Cộng hòa Séc; Đại hội INTOSAI lần thứ 23 về chủ đề “Vai trò của các Cơ quan Kiểm toán tối cao trong việc đạt được các mục tiêu và ưu tiên quốc gia” tại Nga; Cuộc họp của Lãnh đạo các Cơ quan Kiểm toán tối cao và các bên liên quan về chủ đề SAI tạo ra sự khác biệt: Kiểm toán việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Hoa Kỳ… 

Tại các diễn đàn quan trọng này, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực thông qua các bài tham luận, đóng góp ý kiến về vai trò của SAI trong việc minh bạch nền tài chính công, nâng cao trách nhiệm giải trình, sử dụng hiệu quả ngân sách quốc gia, tăng cường phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam luôn chủ động và khuyến khích các SAI thành viên ASOSAI tham gia có hiệu quả, uy tín và trách nhiệm vào hoạt động các Nhóm công tác và đề án nghiên cứu của INTOSAI như: Nhóm công tác INTOSAI về Kiểm toán môi trường (WGEA), Kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng (WGEI), Kiểm toán công nghệ thông tin (WGITA) và Kiểm toán Dữ liệu lớn (WGBD); tham gia xây dựng Kế hoạch chiến lược của INTOSAI giai đoạn 2023-2028. Qua đó, ASOSAI nói chung và Kiểm toán Nhà nước nói riêng có cơ hội được chia sẻ, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm, văn bản pháp lý trong lĩnh vực kiểm toán công từ INTOSAI.

Qua 3 năm đảm đương cương vị Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, những đóng góp của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam vì sự phát triển chung của cộng đồng ASOSAI được các SAI khu vực và quốc tế ghi nhận, thu hút sự quan tâm của các đối tác phát triển quốc tế, củng cố năng lực, kỹ thuật và chuyên môn nghề nghiệp để giúp ASOSAI trở thành Tổ chức Kiểm toán tối cao chuyên nghiệp, hiện đại, tuân theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, từ đó nâng cao năng lực, uy tín của các Cơ quan Kiểm toán tối cao nói chung và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nói riêng trên các diễn đàn quốc tế.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã khẳng định và có đóng góp tích cực và trách nhiệm trong sự phát triển chung của khu vực và thế giới...

Theo Đỗ Bình (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều