Đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân

(Mặt trận) - Ngày 4/4, tại TP Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Hội nghị

Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu dự Hội nghị.

Triển khai toàn diện, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Theo báo cáo của tỉnh Hòa Bình, trong 10 năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết được lồng ghép với các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh vào trong chương trình giảng dạy của hệ thống nhà trường, đồng thời phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và truyền thống quê hương cách mạng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; là cơ sở nền tảng cho việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Hòa Bình được phát huy, dân chủ, xã hội chủ nghĩa mở rộng; các vấn đề dân tộc, tôn giáo được chú trọng giải quyết. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc được nâng cao; quốc phòng an ninh không ngừng được tăng cường, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng cao.

Trong giai đoạn 2012-2022, kinh tế xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, nhiều lĩnh vực đạt kết quả ấn tượng. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế Hòa Bình đạt 6,3%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng tăng 1,96 lần so với 2013; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5.274 tỷ đồng tăng 2,5 lần so với 2013. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Đến nay toàn tỉnh có 55% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (đứng thứ 3 các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới). Hàng năm giảm 2-3% tổng số hộ nghèo đa chiều; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh còn 12,29%...

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Có phương án, kế hoạch từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, bên cạnh những ưu điểm, thành tích đạt được, tỉnh Hòa Bình vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình vận dụng tốt bài học kinh nghiệm rút ra trong 10 năm qua, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng đề ra chủ trương, giải pháp thiết thực phù hợp với đặc điểm của tỉnh để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Về nhiệm vụ trong trong thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế. Do vậy, Hòa Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ những yếu tố tác động bất lợi để có phương án, kế hoạch từ sớm, từ xa; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long phát biểu tại Hội nghị.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, đảm bảo Quốc phòng - An ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp. Tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, tỉnh Hòa Bình cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn kết chặt chẽ với liên kết phát triển kinh tế Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng và an ninh. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, tăng cường tiềm lực Quốc phòng đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình quan tâm đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách dân tộc, chính sách đối với đồng bào tôn giáo. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các giai tầng trong xã hội, đoàn kết lương giáo thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh dân là gốc, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” làm gì cũng phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2022.

“Mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải gắn với dân “tận tụy để dân mến/ trách nhiệm để dân thương/ kỷ cương để dân trọng/ năng động để dân nhờ”. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh, khi nào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy, lòng dân an yên, thì đất nước phát triển “biên cương, bờ cõi” được bảo vệ vững chắc” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, tỉnh Hòa Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn quan điểm của Đảng về “đối tác”, “đối tượng”, hợp tác và đấu tranh. Thực hiện sáng tạo đường lối đối ngoại của Đảng là: độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa; vận dụng tốt phương châm “ngoại giao cây tre Việt Nam” mềm dẻo, linh hoạt sâu rễ bền gốc, lợi ích Quốc gia dân tộc là trên hết.

Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình trao Bằng khen cho các tập thểcó thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2022.

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Cùng với đó, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh; vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình trao Bằng khen cho các cá nhâncó thành tích xuất sắctrong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2022.

Nhấn mạnh kết quả của Hội nghị là cơ sở thực tiễn quan trọng để Trung ương tổng kết, đề ra các nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, tỉnh Hòa Bình hoàn thiện các báo cáo, tài liệu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương gửi về Trung ương đúng tiến độ, thời gian.

* Dịp này đã có 49 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2022.

Theo Vũ Mạnh - Quang Vinh/Báo Đại đoàn kết

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều