Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo cần đi trước một bước

(Mặt trận) - Ngày 23/3, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Đoàn do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Cùng tham dự có ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các thành viên đoàn công tác, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

 Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại cuộc làm việc
Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Ban, Đảng ủy và lãnh đạo các đơn vị chi bộ đã có những bước đổi mới và chuyển biến tích cực.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Ban Tuyên giáo Trung ương đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, quy định của Trung ương có nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII. Nhờ đó, công tác tuyên giáo đã thực sự phát huy vai trò “đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển” đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong những năm đổi mới đất nước.

Cùng với đó, lãnh đạo Ban, Đảng ủy cơ quan cũng phối hợp chặt chẽ và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát việc triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; quy hoạch cán bộ, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng; triển khai kịp thời chế độ, chính sách, khen thưởng, biểu dương; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hàng chục đoàn công tác đi làm việc tại các tỉnh, thành ủy để lắng nghe ý kiến trao đổi, nắm tình hình và cho ý kiến về phương hướng xử lý, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã rất đúng và rất trúng và có những bước chuyển biến tích cực.

Qua thực tiễn triển khai, nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ đảng viên được nâng lên; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị được đổi mới, tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; việc đổi mới phong cách lề lối làm việc được chú trọng theo hướng sâu sát thực tiễn, đảm bảo dân chủ…

Tại cuộc làm việc, Ban Tuyên giáo Trung ương kiến nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và vị trí vai trò, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng trong lĩnh vực tuyên giáo; sửa đổi bổ sung các quy định theo hướng tăng thẩm quyền, phân cấp mạnh hơn cho các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, xây dựng, ban hành các chính sách để phát huy đội ngũ tham mưu các các quan trong hệ thống chính trị, trong có các ban tham mưu của Đảng ở Trung ương.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo, phân tán một số nhiệm vụ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban Kinh tế Trung ương, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, hội đồng, các ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; có cơ chế phù hợp để tạo cơ sở chính trị đảm bảo Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện đúng vai trò là cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo ở tuyến cuối cùng.

 Quang cảnh cuộc làm việc
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tích cực, sâu rộng đến toàn đảng viên trong Đảng bộ; xây dựng kịp thời, đầy đủ chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đầy đủ toàn diện trên từng lĩnh vực.

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ, công tác xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nhiều đổi mới theo hướng ngày càng hiệu quả, thực chất hơn. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì và tham gia xây dựng rất nhiều Nghị quyết, đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Công tác quán triệt, triển khai văn bản, nghị quyết có nhiều đổi mới, thực hiện thường xuyên và hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ thông tin…

Cùng với đó công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được quan tâm thể chế hóa bằng các quy chế, hướng dẫn qua đó sự phối hợp đã nhịp nhàng hơn, kịp thời triển khai tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

 “Trong công tác tổ chức, cán bộ, Ban Tuyên giáo đã hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ các quy định, thể chế nội bộ trong công tác cán bộ, tập trung xây dựng tổ chức bộ máy theo đúng yêu cầu tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của cán bộ, đảng viên”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nêu rõ, với phương châm hướng về cơ sở, Ban Tuyên giáo cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi làm việc các tỉnh, thành ủy để lắng nghe ý kiến, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo.

Trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc, các quy chế, thể chế nội bộ của cơ quan được xây dựng, ban hành và thực hiện khá đầy đủ, nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm, cải thiện hiệu quả làm việc thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Ban Tuyên giáo Trung ương trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trương ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu và tổng hợp đưa vào báo cáo chung phục vụ xây dựng nội dung Đề án. Đây là những căn cứ rất có giá trị để đóng góp vào Nghị quyết của Trung ương sắp tới.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều