Đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

(Mặt trận) - Sáng 6/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đại diện các nhà khoa học, các vị trong Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo 5 tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 tỉnh, thành phố.

Đề dẫn Hội thảo do ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, trong 30 năm đổi mới, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, bên cạnh những thành tích, ưu điểm đã bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém, bất cập; cơ cấu tổ chức, bộ máy còn cồng kềnh, một số chức năng, nhiệm vụ chưa được tách bạch, rõ ràng. Điều đó đòi hỏi MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới.

Chính vì vậy, ông Chính nhận định, cả về mặt lý luận và thực tiễn cho thấy, rất cần có những nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, không chồng chéo, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đề cao tính tự chủ, chủ động thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đi sâu vào phân tích thực trạng mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và cho ý kiến vào các giải pháp đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam bày tỏ đồng thuận với phương án giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội hiện nay. Bên cạnh đó, ông Đảm đề nghị, không nên nhất thể hóa về mặt tổ chức mà theo chức năng nhiệm vụ có thể thành lập một văn phòng chung để phục vụ cho MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đồng tình với việc giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội như hiện nay, các đại biểu cho rằng, để có sự đồng thuận cao và yên tâm khi quyết định đổi mới tổ chức cần tiếp tục thí điểm mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, sau đó tổng kết và báo cáo với Trung ương. “Công tác Mặt trận phải là công tác của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, công tác của Nhà nước và cần được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị.”, ông Nguyễn Túc chia sẻ.

Theo TS. Nguyễn Viết Chức, việc đổi mới tổ chức phải trên cơ sở nâng cao vị trí, vai trò của Mặt trận, tinh giản bộ máy theo hướng chất lượng cán bộ cao hơn. Cán bộ Mặt trận phải là những người có năng lực chuyên môn giỏi, có đạo đức tốt và đặc biệt phải có uy tín trước cư dân nơi mình đang sinh sống, nơi mình đang công tác.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động của mình và luôn xác định rõ ràng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là phương châm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, vẫn còn nhận định hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở nhiều nơi còn mang tình hành chính, hình thức. Tình trạng ấy là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là chưa nhận thức đúng và hành động đúng với đặc điểm chung của Mặt trận và các đoàn thể là tính tự nguyện xã hội; chưa nhận thức đúng về mối quan hệ giữa Mặt trận và đoàn thể nhân dân với cơ quan nhà nước...

Chính vì vậy, theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, cần đánh giá đúng thực trạng, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cần xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và những giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, các ban, bộ, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; các tỉnh, huyện, xã đã chủ động, vận dụng, nghiêm túc thực hiện.

Tại cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, ngày 29/3/2018 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tinh giản đầu mối đơn vị cấp phòng trong các ban, đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, theo đó, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 ban, đơn vị kết thúc hoạt động kể từ ngày 01/4/2018. Đồng thời ban hành Quyết định, Quy chế thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Hội thảo góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian tới.

“Những vấn đề này sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với Ban Tổ chức Trung ương trong việc tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về công tác cán bộ và tổ chức cán bộ. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đề dẫn Hội thảo do ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, trong 30 năm qua, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đòi hỏi MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới.

Chính vì vậy, ông Mai Văn Chính nhận định, cả về mặt lý luận và thực tiễn cho thấy, rất cần có những nghiên cứu lý luận và đánh giá thực tiễn, từ đó đề xuất nhằm đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội theo hướng tinh gọn, rõ chức năng nhiệm vụ, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đề cao tính tự chủ, chủ động thực hiện vai trò của cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

nguyễn văn cường - 08:55 10/04/2018

NÊN LẤY Ý KIẾN CHỌN PHƯƠNG ÁN TỪ CƠ SỞ LÀ HAY NHẤT..VÌ MỌI PHONG TRÀO XUẤT PHÁT TỪ DÂN CHÚNG VÀ LUÔN GẮN VỚI MẶT TRẬN. ĐỐI VỚI TÔI , TÔI CHỌN PHƯƠNG ÁN 3 HỢP NHẤT CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀO THÀNH CÁC BAN CỦA MTTQ

Trả lời

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều