Góp ý chân tình, “lắng nghe nhau” để “tự soi, tự sửa”

(Mặt trận) - Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham dự Hội nghị 
Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự hội nghị tại các điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của Trung ương và địa phương.

Biên soạn tài liệu ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế

 Quang cảnh Hội nghị 
Trong phát biểu tham luận tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhận thức rõ, đây là Hội nghị rất quan trọng, nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều Đảng viên không được làm.

"Đây là hai văn kiện rất quan trọng, triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, xuất phát từ nhận thức như vậy, căn cứ vào kế hoạch của Bộ Chính trị và một số kinh nghiệm bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ triển khai tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Kết luận, Quy định đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống cơ quan MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; biên soạn tài liệu ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm để phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên; bằng các hình thức phù hợp với thực tế, phối hợp với cấp ủy các cấp phổ biến tinh thần cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW đến các tầng lớp nhân dân.

Để triển khai thực hiện, Chỉ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam  trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tham luận tại Hội nghị 
Về các nội dung của chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư. Căn cứ vào kết quả sơ kết sẽ kiến nghị, đề xuất với Ban Bí thư, Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có căn cứ thực hiện nhiệm vụ theo đúng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong năm 2022, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ trình Bộ Chính trị quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam ở Trung ương và đánh giá sơ kết, trình Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện.

Trên cơ sở đó tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trước hết là thực hiện tốt Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với đó, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá, tổng kết gần 20 năm thực hiện “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”. Căn cứ kết quả tổng kết, trình Ban Bí thư ban hành kết luận chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nữa công tác này góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Đồng thời đặt ra yêu cầu đối với cán bộ Đảng viên phải sinh hoạt, gắn với nhân dân ở khu dân cư, để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, trước hết ở nơi cư trú về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên.", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ.

 Đại biểu tham dự tại điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng thông tin, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, trên cơ sở kết quả các cuộc hội thảo, tiếp thu ý kiến của các cơ quan và tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam sẽ hoàn thiện Đề án “Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố” để trình Ban Bí thư vào cuối tháng 12/2021 nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt, thực chất hơn nữa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đặc biệt Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cũng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam, trên cơ sở đó bổ sung, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động một cách thực chất của các Hội đồng nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Phối hợp với Chủ tịch nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp, bổ sung nội dung phù hợp với thực tế để thực hiện tốt hơn nữa quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước; nghiên cứu ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để thực hiện hiệu quả, thực chất nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là giám sát người đứng đầu các cơ quan nhà nước và đại biểu dân cử.

“Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, nắm vững những điều đảng viên không được làm, gắn chặt với thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong Đảng; góp ý chân tình, “lắng nghe nhau” để “tự soi, tự sửa” phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm từ xa, từ khi mới manh nha; không để xảy ra các vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong hệ thống cơ quan Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở.” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nêu rõ, song song với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần và thực hiện thật tốt 5 nội dung chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với việc thực hiện tốt hơn nữa quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, Mặt trận các cấp tiếp tục động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trước hết là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021.

“Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự quan tâm chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt hiệu quả của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất định các cấp ủy tổ chức Đảng, trong đó có Đảng đoàn MTTQ Việt Nam sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt nhất Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều