Hội đồng Lý luận Trung ương: Tập trung hoàn thành các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ngày 15/12, tại thành phố Hải Phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 2 và tổ chức hội thảo khoa học về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Thống Nhất/TTXVN 
Đánh giá về công tác của Hội đồng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngay sau lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương, quyết định thành lập các tiểu ban của Hội đồng và lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt, kịp thời của tập thể Thường trực Hội đồng, Hội đồng đã khẩn trương kiện toàn Ban Thư ký khoa học của Hội đồng và thực hiện các công tác chuyên môn; trong đó tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, thông qua kế hoạch công tác toàn khóa "Những nội dung công tác chủ yếu và Chương trình làm việc của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026".

Về công tác chuyên môn, Hội đồng Lý luận Trung ương đã triển khai và hoàn thành với chất lượng cao hai báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới" và "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Hội đồng cũng tích cực xây dựng hai báo cáo tư vấn phục vụ Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" và "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể". Hội đồng còn triển khai nghiên cứu 2 chuyên đề theo kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 20/7/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" cùng các công tác chuyên môn khác.

Hội đồng Lý luận Trung ương đã và đang triển khai đồng bộ công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, duy trì, củng cố mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu lý luận của các đảng cộng sản, đảng cầm quyền trên thế giới; tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng.

Năm 2022, Hội đồng tập trung hoàn thành với chất lượng cao các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII; báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045". Hội đồng cũng sẽ hoàn thành 15 chuyên đề phục vụ nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bên cạnh các chuyên đề trình Ban Bí thư trong tháng cuối năm này. Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ chủ động chuẩn bị tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tổng kết 50 năm thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các nội dung để làm sâu sắc, cụ thể hóa thêm quan điểm tại nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và các phương hướng, giải pháp thực hiện cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu cũng cung cấp thêm luận cứ khoa học về các giải pháp giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp để đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đưa ra các định hướng đổi mới, nâng cao hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp, quan điểm chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ hiệu quả phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh ở nước ta thời gian tới.

Thông qua các tham luận, các đại biểu khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của hệ thống chính trị và phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn hiện đại. Về phát triển nông thôn, nhiều đại biểu đề cập đến giải pháp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Một số vấn đề các đại biểu cũng nêu cần tập trung nghiên cứu, đưa ra các luận cứ khoa học định hướng thời gian tới như vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam.

Theo Minh Thu (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều