Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 18, khóa IX

(Mặt trận) - Ngày 28/9, tại Bắc Ninh đã diễn ra Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 18, khoá IX. Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Công Thủy.
Chủ trì Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trình bày một số nội dung xin ý kiến Đoàn Chủ tịch vào dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, để chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức các hội nghị: Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2023; Hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên Lãnh đạo MTTQ Việt Nam các thời kỳ; Hội nghị xin ý kiến một số tổ chức thành viên và Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để xin ý kiến định hướng xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X; tổ chức các Đoàn khảo sát tại 7 địa phương gồm: TP. Hải Phòng, các tỉnh: Sơn La, Bến Tre, Sóc Trăng, Bình Dương, Lâm Đồng, Quảng Bình.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới và tổng hợp, nghiên cứu kết quả các hội nghị và khảo sát tại địa phương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã xây dựng dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị.

Về chủ đề Đại hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị xác định chủ đề Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”.

Tiêu đề báo cáo Chính trị dự kiến 3 phương án. Phương án 1: Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Phương án 2: Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc; Phương án 3: Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phát triển cường thịnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Về bố cục và nội dung và đề cương báo cáo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho biết, báo cáo chính trị gồm 2 phần. Phần thứ nhất: Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024; Phần thứ hai: Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Trong dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị dự kiến 5 khâu đột phá: Thể chế, hoàn thiện chủ trương, chính sách để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò nòng cốt chính, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội; Kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ Mặt trận; Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân;  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, gắn với các khâu đột phá, trong nhiệm kỳ sẽ tổ chức xây dựng và triển khai đồng bộ 4 đề án: Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 – 2029; Đề án chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2029; Đề án nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029; Đề án đánh giá sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân.

Về các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ, dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị xác định 6 chương trình hành động gắn với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Cụ thể, MTTQ Việt Nam tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, trí tuệ, quyền và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam, nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, động viên các tầng lớp nhân dân đổi mới sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” xây dựng xã hội đồng thuận, an ninh, an toàn.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày Tờ trình xin ý kiến một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình xin ý kiến một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX; Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình xin ý kiến Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và Dự thảo Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều