Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 16/4 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thành phần Hội nghị gồm: Các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; đại diện Hội đồng bầu cử Quốc gia; đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các cơ quan Trung ương: Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện một số đơn vị cấp vụ và một số cán bộ cấp Vụ liên quan của các cơ quan Trung ương.

 Toàn cảnh Hội nghị 
Hội nghị nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV diễn ra vào ngày 18/4/2021, 68/68 (tỉ lệ 100%) đại biểu tham dự nhất trí lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 205/205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong số 205 người được giới thiệu ứng cử có cơ cấu: Nữ 46/205 người (tỉ lệ 22,43%); dân tộc thiểu số: 20/205 người (tỉ lệ 9,7%); ngoài Đảng: 4/205 người (tỉ lệ 1,9%); tái cử: 100/205 (tỉ lệ 48,78%); trẻ tuổi: 5/205 (tỉ lệ 2,43%); giáo sư, phó giáo sư: 16/205 người (tỉ lệ 7,8%); tiến sĩ: 63/205 người (tỉ lệ 30,7%); thạc sĩ: 94/205 người (tỉ lệ 45,85%); đại học và tương đương: 32/205 người (tỉ lệ 15,6%).

Từ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ngày 28/3/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH14 điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Cụ thể: Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương là 205 đại biểu; cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ ở từng cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương như sau: Các cơ quan Đảng là 11 đại biểu; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước là 3 đại biểu; Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương): 130 đại biểu; Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) là 15 đại biểu; Lực lượng vũ trang là 14 đại biểu; Tòa án nhân dân tối cao là 1 đại biểu; Viện kiểm sát nhân dân tối cao là 1 đại biểu; Kiểm toán Nhà nước là 1 đại biểu; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên là 29 đại biểu.

Với danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Trong các ngày từ 21/3 đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (102 xã, phường, thị trấn thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 205 người được giới thiệu ứng cử. Các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.

Từ danh sách 205 người được lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội.

Cũng tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam cũng nêu rõ những công việc sẽ tiến hành sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, cụ thể như sau:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 22/5/2021).

Sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi mình ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử theo Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc  tổ chức tiếp nhận các bản Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiếp nhận Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn.

Ban Tuyên giáo cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Hội nghị để góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Hội nghị.  

HD

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều