Làm tốt công tác dân vận để phục vụ nhân dân, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân

Chiều ngày 15/12, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 và triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 về công tác dân vận.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2021; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày dự thảo chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Theo báo cáo, trong giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị nói chung, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp nói riêng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân đóng góp tích cực vào việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội,  đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Qua 5 năm thực hiện, Chương trình phối hợp đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các nội dung phối hợp; tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp.

 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2016 -2021. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; nhiều văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân được ban hành; phát huy vai trò của người dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; thực hành dân chủ, công khai minh bạch;  kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân được nâng lên…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao những thành tựu, sự đóng góp tích cực của Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong công tác phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác dân vận nói riêng.

Những thành tựu phát triển giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 là công sức chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó  có sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương.

Nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, Thủ tướng nêu rõ chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, chính quyền làm tốt công tác dân vận để phục vụ Nhân dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, tất cả vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

“Tinh thần chung là tăng cường phối hợp, giám sát, phản biện, góp ý chân thành để phục vụ Nhân dân tốt hơn, điều này vừa cần sự chủ động của các cấp chính quyền, vừa cần sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng”, Thủ tướng chia sẻ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phối hợp còn một số bất cập, hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, chưa chủ động xây dựng Chương trình phối hợp về công tác dân vận. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người ở một số địa phương còn chậm. Một số chính sách liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh chậm được sửa đổi.

Cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chất lượng chưa cao; đạo đức công vụ, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, thậm chí lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp; chưa chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, có nơi còn tiến hành một cách hình thức, qua loa...

 Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tập trung thực hiện tốt  Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua và thực hiện hiệu quả hơn công tác phối hợp thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể của Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19 và tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ trong công tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

Thủ tướng cũng đề nghị thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương; định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân vận.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Người nhấn mạnh: “Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân”, “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

 Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương sẽ  nỗ lực hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, công tác dân vận ngày càng thực sự đổi mới và đạt được nhiều thành tích mới, tiếp tục góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, Nhân dân ta tiến lên giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.

Theo Hà Văn/Baochinhphu.vn

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều