Mỗi đảng viên phấn đấu là tấm gương tiêu biểu trước quần chúng nhân dân

Trong khuôn khổ Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến, sáng 9/12, các địa phương khẩn trương xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và nhóm các giải pháp vụ thể thực hiện chỉ đạo của Trung ương tại Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm (Kết luận số 21, Kế hoạch số 03, Quy định số 37).
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức, cơ sở Đảng

Từ kết quả bước đầu và những tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm trong quá trình triển khai các Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng thời gian qua, để thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, Tỉnh ủy Đồng Tháp sẽ triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh; xác định nhiệm vụ đầu tiên và xuyên suốt là quán triệt, tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung và xây dựng giải pháp thực hiện; tạo mọi điều kiện thuận lợi, đa dạng về hình thức để đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh hiểu rõ, thấm nhuần các nội dung trọng tâm và tích cực tham gia thực hiện.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nêu rõ, việc tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong từng cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác tự phê bình và phê bình. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp trong tỉnh, mỗi đảng viên, cán bộ phải nắm vững và thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm; kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh những biểu hiện chưa chuẩn mực trong đời sống, công việc; phấn đấu là tấm gương tiêu biểu trước quần chúng nhân dân.

Thêm vào đó, Đồng Tháp chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong từng tình hình và nhu cầu phát triển nhanh; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao nhận thức về vai trò của công tác dân vận…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, niềm tin của nhân dân Sơn La đối với Đảng ngày càng được củng cố. Từ đó, Tỉnh ủy Sơn La tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế dân chủ ở hệ thống chính trị; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt công tác tiếp dân... Đồng thời, Tỉnh ủy Sơn La thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình…

Chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã đưa ra nhiều nội dung, giải pháp cụ thể. Thành phố đã chủ động xây dựng các kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, cùng các văn bản, quy định mới của Trung ương với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trọng tâm là hướng đến cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức, cơ sở Đảng, mà chủ thể thực hiện là cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. 

Cùng với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trong thời gian qua, bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và chú trọng cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ giải pháp mới được nêu trong Kết luận số 21-KL/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm nhiệm vụ mới, quan trọng. Đó là, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong quá trình triển khai, thành phố luôn gắn với việc thực hiện đồng bộ các quy định của Trung ương mới đây, nhất là các bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị quan trọng của Trung ương trong thời gian vừa qua.

Thành ủy đưa việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, quy định mới của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; tập trung củng cố, kiện toàn Bộ phận thường trực và tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII từ thành phố đến cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai để đảm bảo yêu cầu đề ra; qua đó nhân rộng, biểu dương những mô hình, cách làm mới, hiệu quả; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên phải quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 để nâng cao ý thức tự giác, rèn luyện, ngăn ngừa kịp thời biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Trung ương, qua đó tạo được sự thống nhất về ý chí và hành động.

Bên cạnh đó, Đồng Nai nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng đảng, trực tiếp chỉ đạo từ triển khai học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải gắn với trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn, phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, là nòng cốt.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong Kết luận của Trung ương, quán triệt các bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; gắn chặt chẽ với các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng và Nhà nước. “Xác định rõ mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn, mà còn thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương đạt kết quả cao hơn, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng”, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tập trung phát huy những ưu điểm, thành công trong công tác xây dựng Đảng, nhất là những kinh nghiệm rút ra trong việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thật sự đoàn kết, gương mẫu, xây dựng niềm tin, hun đúc lý tưởng; đồng thời có những giải pháp, công việc cụ thể để làm chuyển biến tình hình.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, việc tăng cường nắm bắt tư tưởng và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn, theo 2 luồng dư luận là xây dựng và phản bác; phát huy vai trò của người dân trong giám sát cán bộ, đảng viên và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Địa phương thường xuyên thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt và những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Kết luận và Quy định của Trung ương.

Xác định những nhiệm vụ cần làm ngay, thường xuyên và nhóm các giải pháp vụ thể thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho biết, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tổ chức quán triệt đầy đủ ý nghĩa, mục đích và nội dung của Kết luận, Quy định của Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh theo đúng chủ trương của Trung ương và tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Tỉnh ủy chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để trở thành sai phạm lớn.

Đắc Lắk triển khai các biện pháp để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí…

Ngoài ra, Đắc Lắk kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Kết luận, Quy định và thực hiện các quy định nêu gương của Trung ương, Tỉnh ủy và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Diệp Trương (TTXVN)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều