MTTQ Việt Nam đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận cao trong xã hội

(Mặt trận) - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh như vậy về những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử sáng 15/7 tại điểm cầu tòa Nhà Quốc hội.
 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. 
Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến cho biết, quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử và Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ ban hành Nghị quyết số 1186 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15/01/2021 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND (Luật Bầu cử), Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành xây dựng 2 thông tri và 18 văn bản hướng dẫn về bầu cử; tổ chức 3 hội nghị tập huấn trực tuyến, cử báo cáo viên tại hội nghị tập huấn ở một số tỉnh, thành phố; thường xuyên tiếp nhận, giải đáp nhiều câu hỏi, vướng mắc của địa phương. Chủ động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ: tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử; tổ chức kiểm tra, giám sát về bầu cử; tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện quyền và trách nhiệm bầu cử.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức tốt công tác hiệp thương, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, giới thiệu được nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã hiệp thương lựa chọn, giới thiệu 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đã hiệp thương lựa chọn, giới thiệu 665 người ứng cử đại biểu Quốc hội; MTTQ Việt Nam cấp tỉnh đã hiệp thương lựa chọn, giới thiệu 6.220 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; MTTQ Việt Nam cấp huyện đã hiệp thương lựa chọn, giới thiệu 36.252 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; MTTQ Việt Nam cấp xã đã hiệp thương lựa chọn, giới thiệu 402.245 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Các cơ cấu về nữ, dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trí thức, tôn giáo... cơ bản đáp ứng được yêu cầu, chất lượng cao hơn khóa trước, nhất là cơ cấu nữ.

Đối với việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện vận động bầu cử, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh việc tiếp xúc cử tri phù hợp về số cuộc, số người tham gia, bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến, qua phương tiện thông tin đại chúng, vừa đảm bảo quyền vận động bầu cử, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức 50.497 cuộc tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trình bày chương trình hành động vận động bầu cử, đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

 Chủ trì Quốc hội Vương Đình Huệ và thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì Hội nghị.
Đề cập đến công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thông tin, ở Trung ương theo kế hoạch giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đã chủ trì 1 đoàn, các Phó Chủ tịch và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia 10 đoàn.

Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam, các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì 9 đoàn kiểm tra, giám sát tại 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ở địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử.

MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã chủ trì kiểm tra, giám sát bầu cử ở địa phương. Cụ thể cấp tỉnh 480 cuộc; cấp huyện 2.764 cuộc; cấp xã 18.490 cuộc. Công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình thực hiện, nhất là về trình tự, thủ tục tổ chức các hội nghị hiệp thương, lập hồ sơ người ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri, lập danh sách cử tri, chuẩn bị nơi bỏ phiếu. Qua đó, các tổ chức phụ trách bầu cử đã tiếp thu, điều chỉnh, khắc phục thiếu sót và tổng hợp, rút kinh nghiệm cho các hoạt động tiếp theo của cuộc bầu cử.

Nhấn mạnh Trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được quan tâm, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban MTTQ các cấp đã ban hành kế hoạch tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, mở sổ theo dõi, tiếp nhận, xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử, nghiên cứu, chuyển đơn, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cho công dân theo đúng quy định. Theo đó đã tiếp 6.492 lượt công dân, nhận 2.095 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, chuyển 1.623 đơn đến các tổ chức phụ trách bầu cử và cơ quan có thẩm quyền đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định.

Trong hoạt động tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các tổ chức phụ trách bầu cử, chính quyền các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí mở nhiều chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, internet để phục vụ công tác tuyên truyền về bầu cử.

Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận đã thực hiện tốt công tác "mạn đàm", nghiên cứu tiểu sử người ứng cử, tuyên truyền động viên cử tri đi bầu cử theo khung thời gian để đảm bảo phòng, chống dịch. Nhờ vậy, tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn quốc đạt 99,60%, cao hơn khóa trước, đảm bảo an ninh, an toàn, bầu 1 lần đủ đại biểu Quốc hội, đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cơ bản đủ đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

“MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về bầu cử theo quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia theo kế hoạch, đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận cao trong xã hội” - Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

 Quang cảnh Hội nghị.
Nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công rất tốt đẹp, tiếp cận từ góc nhìn của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng cảm nhận sâu sắc được 2 điều.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, sự tham gia chủ động, tích cực, sáng tạo của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã tổ chức thành công rất tốt đẹp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thật sự là ý Đảng lòng dân, là niềm tin tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ của chúng ta. Niềm vui, niềm tin tưởng được nhân lên khi các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao.

Điều đó không chỉ thể hiện uy tín của cá nhân các lãnh đạo cấp cao mà còn là niềm tin của Nhân dân đối với các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Yếu tố quan trọng thứ hai được Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhắc đến đó là qua các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 ở nước ta, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở thấm nhuần sâu sắc thêm lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Từ quan điểm trên, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, từ đó đã nhận thức sâu sắc thêm vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải nỗ lực hơn nữa, tin vào dân, dựa vào dân, thực sự là hạt nhân kết nối, lan tỏa, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều