MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

(Mặt trận) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Trung ương Đảng và Bác Hồ luôn dành cho Thủ đô Hà Nội những tình cảm quý mến, lòng tin yêu đặc biệt, đồng thời kỳ vọng to lớn về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Ý thức sâu sắc vị trí, vai trò và trách nhiệm là Thủ đô, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, trải qua các thời kỳ lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã không ngừng vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ảnh: Hương Diệp

Trong quá trình hình thành và phát triển, đặc biệt từ khi thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, chú trọng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ và đổi mới hình thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, đội ngũ cán bộ Mặt trận đã được cấp ủy các cấp chú trọng tạo điều kiện với 100% Chủ tịch cấp xã, huyện đều trong độ tuổi lao động. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng có 6/11 đồng chí tham gia lần đầu, là cán bộ trẻ, năng động, đoàn kết, sáng tạo. Đây được coi là khâu đột phá trong tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Để hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố xác định phải bắt đầu từ cơ sở, từ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn và ý chí của người dân. Những năm gần đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đều có đợt làm việc với tất cả các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở quận, huyện để nắm bắt tình hình cụ thể, từ đó chỉ đạo, hướng dẫn, đề nghị phối hợp để đưa công tác Mặt trận đạt kết quả cao hơn. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thường xuyên cập nhật tình hình, kiến thức chung, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp; lựa chọn chương trình phối hợp liên tịch với Ủy ban nhân dân Thành phố để triển khai thực hiện trong hệ thống. Việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận được thực hiện thông qua 3 kênh chính: Qua hệ thống cán bộ Mặt trận từ Thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và khu dân cư; Thông qua các tổ chức thành viên, bằng chương trình thố́ng nhất hành động; Thông qua các cá nhân tiêu biểu, những người có uy tín trong cộng đồng, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý, tư vấn.

Mặt trận Tổ quốc Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội luôn lấy mục tiêu xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại để tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn Thủ đô… Các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tập trung làm tốt công tác nắm tình hình và định hướng dư luận nhân dân trên địa bàn, kịp thời báo cáo cấp ủy những vấn đề phức tạp. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận và giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp Thủ đô phát huy tốt vai trò của các chức sắc, tín đồ tôn giáo và cá nhân tiêu biểu để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc và đồng bào có đạo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm công dân, đóng góp nhất định đối với khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là điểm nhấn trong công tác tôn giáo của Mặt trận Hà Nội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn với nhiều hoạt động, việc làm thiết thực.

Trên cơ sở chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác và phát triển, nâng cao vị thế Thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ trong việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế. Tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam. Tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động của các chi hội hữu nghị, qua đó, động viên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nguồn lực trí tuệ, kinh tế, tham gia thiết thực các chương trình an sinh xã hộ̣i, hướng về quê hương, xây dựng đất nước.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết để xây dựng Thủ đô qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Mặt trận cùng các tổ chức thành viên củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hoạt động “Vì người nghèo” và công tác cứu trợ, cứu nạn...

Việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 12/18 huyện, thị xã và 368/382 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấ́n đấu đến cuối năm 2021, có thêm 4 huyện và 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trọng tâm bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là hoạt động thường niên được Thành phố triển khai gần 20 năm qua ở các khu dân cư và các xã, phường, thị trấn. Hội nghị đã trở thành nét đẹp, biểu thị cho tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng quê hương tại mỗi cộng đồng dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được tổ chức hàng năm với nhiều đổi mới, sáng tạo, đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong các tầng lớp nhân dân. Đây là dịp tôn vinh các tập thể, cá nhân người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 năm gần đây, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã vận động được 268 tỷ 908 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 8.148 nhà ở cho hộ nghèo tặng 195.090 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 195.090 lượt hộ nghèo trị giá 79 tỷ đồng hỗ trợ vốn sản xuất cho 13.461 lượt hộ gia đình với số tiền 7 tỷ 730 triệu đồng; hỗ trợ 15.202 lượt người khám, chữa bệnh với số tiền 21 tỷ 377 triệu đồng; hỗ trợ 39.063 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 15 tỷ 399 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cùng với nguồn quỹ an sinh xã hội của các tổ chức thành viên và sự chăm lo của chính quyền đã kịp thời hỗ trợ người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm. Kết quả đó đã đem lại niềm vui cho người nghèo, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc.

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, nay là Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với số tiền 233,1 tỷ đồng, đã hỗ trợ 170 tỷ để xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và hỗ trợ quân, dân đang sinh sống và làm nhiệm vụ tại Trường Sa... Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, Mặt trận các cấp đã vận động được 51,1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên; hoạt động cứu trợ, cứu nạn được quan tâm triển khai ngày càng bài bản, hiệu quả.

Hà Nội còn là một trong những địa phương được đánh giá là “đầu tàu” trong triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác tuyên truyền cuộc vận động được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đã có́ sức lan tỏa, góp phần khuyến khích và định hướng tiêu dùng của người dân trong việc sử dụng, mua sắm hàng Việt. Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” được duy trì hàng năm là điểm nhấn sáng tạo trong triển khai cuộc vận động của Thành phố, góp phần quảng bá các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội góp phần thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục nỗ lực cố gắng, tập trung cao độ, tham gia tích cực, có trách nhiệm công tác phòng, chống dịch, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch, kinh phí mua vaccine và hưởng ứng chương trình tiêm vaccine của Thành phố. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch, mua vaccine và hưởng ứng chương trình tiêm vaccine của Thành phố là trên 1.770 tỷ đồng, hàng hóa trị giá 4,7 tỷ đồng và trên 2,6 triệu liều vaccine.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội đã làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, vận động nhân dân phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đây là cơ sở quan trọng, điều kiện để phát huy dân chủ, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội là đơn vị đi đầu cả nước trong thực hiện phản biện xã hội, cũng là đơn vị đầu tiên trong cả nước ban hành Quy chế phối hợp phản biện xã hội với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố. Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, phản biện xã hội, góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện “Quy chế phối hợp tổ chức phản biện xã hội” giữa 3 cơ quan Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố đã tích cực, chủ động sáng tạo và phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội theo quy định. Cấp ủy Đảng đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong tổ chức phản biện xã hội nói riêng và thực hiện quy chế phối hợp nói chung nhằm góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định của chính quyền các cấp Thành phố. 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức 18 hội nghị phản biện xã hội vào các dự thảo, nghị quyết, quy định, quyết định... của Ủy ban nhân dân Thành phố trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố; cấp huyện tổ chức 204 hội nghị phản biện xã hội, cấp xã tổ chức 2.371 hội nghị phản biện xã hội với các nội dung thiết thực, cụ thể, được dư luận ủng hộ. Hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân được tổ chức bài bản. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp Thành phố đã từng bước thực hiện tốt công tác giám sát. Cùng với việc tham gia, phối hợp giám sát cùng các cơ quan Trung ương và Thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức nhiều đoàn giám sát độc lập, giám sát các vấn đề liên quan đến việc thực thi đường lối, chính sách của Đảng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; việc thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và luật Khoa học Công nghệ. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã giám sát chặt chẽ việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; việc thực hiện các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt, cư trú trên địa bàn dân cư theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/3/2013 của Bộ Chính trị và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo, thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... và tới đây là giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước khi Hà Nội thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã được tập trung củng cố, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, triển khai hoạt động có hiệu quả, gắn với việc vận động nhân dân cùng tham gia giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định, quy ước tại địa phương. 5 năm qua, các Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện giám sát 39.258 cuộc, phát hiện 11.689 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 11.374 vụ việc; có 10.340 vụ việc được xem xét, giải quyết (đạt 90,91%). Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát 21.316 công trình, dự án. Qua đó, đã phát hiện 4.804 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 3.678 vụ vi phạm, kiến nghị thu hồi 252.054 m2 đất và 15.151 triệu đồng.

Một số bài học kinh nghiệm trong vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thứ nhất, luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân; không ngừng mở rộng các hình thức dân chủ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Thứ hai, đa dạng hóa phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc theo hướng trọng tâm, trọng điểm vào những vấn đề, lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, thiết thực của người dân, từ đó, tạo sự đồng thuận xã hội. Phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân xuất sắc. Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội; chuẩn bị chu đáo, phối hợp với các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, các chuyên gia, nhà khoa học và người có trình độ chuyên môn sâu để thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Thứ ba, công tác Mặt trận đạt chất lượng, hiệu quả cao phải có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và ý nguyện chính đáng của nhân dân, “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh” - như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Thứ tư, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có quan điểm vững vàng, tận tâm, hết lòng với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; có phong cách gần dân, sát dân, học dân, không tham nhũng, quan liêu, luôn có thái độ dân chủ, tôn trọng nhân dân, gương mẫu trước nhân dân, đủ năng lực, uy tín để vận động, tập hợp nhân dân. Đặc biệt coi trọng củng cố, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận.

Thứ năm, sức mạnh khối đại đoàn kết được tăng cường vững chắc khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ động, sáng tạo trong công tác và hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như hướng dẫn của Mặt trận cấp trên để triển khai công việc; phát huy dân chủ trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường đối thoại, tạo đồng thuận xã hội và thống nhất hành động vì mục tiêu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh cho chính quyền nhân dân; thực sự giữ vai trò là “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng và chính quyền.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tiếp tục xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.

Nguyễn Lan Hương

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều